Ředitel Mánek jmenoval do vedení Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava nové náměstky

Ředitel Správy Národního parku Šumava Jiří Mánek jmenoval do funkce nové náměstky. Jsou to odborníci, které si vytipoval většinou mezi zaměstnanci parku.
Své náměstky jmenoval do funkcí ředitel Správy Národního parku Šumava Mgr. Jiří Mánek. Někteří zůstávají na svých pozicích ještě z dob Mánkova předchůdce Jana Stráského. Objevily se však nové tváře.
„Většinou jsem se snažil vybírat lidi ze správy parku kvůli kontinuitě. Pouze na úseku vnitřní správy, která se stará o chod organizace a ekonomické zázemí jsem potřeboval spíše pohled zvenčí, nový vítr a nové myšlenky,“ uvedl Jiří Mánek.
Novým náměstkem pro vnitřní správu se stal Mgr. Jiří Kvapil. Má za sebou bohaté manažerské zkušenosti v domácím i zahraničním obchodě, se systémem řízení města a spravování veřejných financí. Na Správu přichází z pozice tajemníka a ekonoma jedné z největších samospráv na Šumavě – města Železná Ruda. „Pro ředitele, který chce spolupracovat s obcemi, je důležité znát jejich problematiku a jejich potřeby i ekonomické problémy, to pan Kvapil výborně splňuje,“ uvádí Jiří Mánek.
Podle něj bude mít Jiří Kvapil ze všech náměstků ten nejtěžší úkol. Najít řešení pro zabezpečení chodu správy parku v době klesajících příspěvků na činnost i příjmů z prodeje dřeva po odeznívající kůrovcové kalamitě. „Začne řídit organizaci jako firmu, jako ekonomický subjekt, který nejenom škrtá a hledá úspory, ale také progresivně hledá všechny příležitosti k příjmům. Doba tento přístup nutně vyžaduje,“ doplňuje Mánek.
Pravou rukou ředitele Mánka se stal Ing. Tomáš Fait, dřívější náměstek pro lesní ekosystémy. Fait nyní přebírá odbor vnějších vztahů. Bude řídit Informační a strážní službu a postará se o propagaci a marketing správy parku.
„Rád bych představil Šumavský národní park jako unikátní destinaci naším i zahraničním návštěvníkům, kteří mají respekt k přírodě, hledají aktivní odpočinek, poučení i relaxaci. Za základ považuji dostatek informací i publikací o tom, co vše náš největší národní park a region může nabídnout široké veřejnosti ale i specializovaným zájemcům, studentům, či učitelům pro výuku a praxe žáků a studentů,“ říká Tomáš Fait. Ten také plánuje rozšíření nabídky informačních středisek parku, vylepšení infrastruktury pro turistiku i poznávání přírody a programů pro veřejnost.
„Mám v plánu rozvíjet program Junior Rangers, připravit nabídku na školy v přírodě, pro individuální i firemní dobrovolnictví, dárcovství a další. Jsem si vědom toho, že krásy parku musíme být schopni prezentovat i mimo něj. Především s programy pro školy bychom měli vyrazit například do větších měst, kde děti nemají s přírodou takový kontakt,“ doplňuje Fait.
Ve funkci náměstka pro péči ekosystémy národního parku ho střídá Ing. Jan Kozel, Ph.D. Na správě parku pracuje 10 let. Nejvíce odsloužil na Územním pracovišti v Českých Žlebech v pozici zástupce vedoucího. Také pracoval ve vedení správy parku, kde již jednou řídil celý lesnický provoz Národního parku Šumava za doby ředitelování Aloise Pavlíčka.
„Volba byla jednoznačná. Jan Kozel je uznávaným odborníkem v oblasti přírodě blízkého hospodaření v lesích, je známý v celé České republice. Navíc je výborný praktik, pozorovatel i popularizátor lesnické vědy,“ hodnotí Jiří Mánek.
Ředitel Mánek má nyní výhodu v tom, že ve vedení správy parku jsou dva náměstci, kteří mají perfektní přehled o jeho nejdůležitější složce fungování a tím je péče o šumavské lesy.
Náměstkem pro státní správu zůstává RNDr. Václav Braun, který celoživotně pracuje v oboru ochrany přírody. Byl pracovníkem Ministerstva životního prostředí v Českých Budějovicích, i v Praze. Na Správě Národního parku Šumava pracuje s přestávkami celkem zhruba osm let a zastával zde také funkci vedoucího ochrany přírody.
Náměstkem pro ochranu přírody a krajiny bude Ing. Miroslav Böhm, který na správě parku je osm let. Poslední roky jako vnitřní auditor.
„Zaměřím se mimo jiné na zlepšení současného stavu péče o bezlesí zejména řízeným zemědělským hospodařením spočívající v řádné údržbě lučních ekosystémů, chci na Šumavě například podpořit chov tradičních plemen skotu a ovcí a faremní hospodaření v kombinaci s lokálním využitím produktů a poskytování služeb v turistickém ruchu,“ jmenuje jeden ze svých cílů Miroslav Böhm.
Ve spolupráci s kolegou Faitem je připravený podporovat trvale udržitelný rozvoj šumavských obcí, tradičních řemeslných a drobných průmyslových provozů a služeb, které využívají místní zdroje a nenarušují krajinný ráz, přírodní zdroje a regenerační schopnosti přírody.
„Také bych chtěl lépe využívat přírodovědný a historický potenciál území pro výchovné a vzdělávací aktivity,“ doplňuje náměstek Böhm, který dlouhá léta pracoval na České inspekci životního prostředí v Českých Budějovicích. Náměstek Böhm ovládá Zákon o ochraně přírody i správní řád a také zná problematiku Šumavy v historických souvislostech.
Ředitel Mánek postavil podle svých slov tým na odbornících, kterým může důvěřovat a to jak po stránce odborné, tak po stránce lidské.
„Pro mě je důležité, aby náměstci byli ve svých agendách většími odborníky, než jsem já sám, chci v nich mít odbornou oporu. Věřím, že má volba je nejlepší možná,“ uzavírá Jiří Mánek.

Zdroj: http://www.npsumava.cz/, 11. července 2012