Povinnosti vlastníka malého lesa

Poradna QAPovinnosti vlastníka malého lesa
administrator Personál zeptal se před 7 roky

Dobrý den,

Právě jsem zdědil 0,75 ha lesa ve třech částech (všechny části cca 40 let). Rád bych se zeptal jak se mám o les starat a jaké mám jako vlastník povinnosti?

Předem mockrát děkuji za odpověď.

položeno 7.7.2014

1 Odpovědi
administrator Personál odpověděl před 7 roky

 
0

Základní právní předpis vymezující práva a povinnosti vlastníka lesa je zákon č. 289/1995 Sb. tzv. Lesní zákon. Jeho aktuální znění, včetně všech novelizací, naleznete např. na webu Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/legislativa/legislativa-cr/lesnictvi/uplna-zneni/?pos=10)

Pokud jste les zdědil a máte s péčí o něj málo zkušeností a informací, pak je nejlepší kontaktovat osobu odborného lesního hospodáře (OLH). Toho najdete buď na nejbližší lesní správě státního podniku Lesy ČR nebo se můžete obrátit na odbor lesního a vodního hospodářství Krajského, resp. Městského úřadu, kde Vám OLH pro Vás majetek vyhledají a dají na něj kontakt.

Jako vlastník lesa s porosty do 40 let jste v současné době zejména povinen vychovávat je tak, aby se zlepšoval jejich stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo se plnění funkcí lesa.
Dále jste povinen provádět taková opatření aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les. To znamená provádět přednostně těžbu nahodilou, tak aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů.
Přitom těžbu v lesích ve kterých vlastník lesa hospodaří bez LHP nebo osnovy lze provést pouze se souhlasem odborného lesního hospodáře.
Ten kdo těžbu provádí by měl mít u sebe vydané souhlasné stanovisko SSL.

Obecně řečeno hospodaří vlastník lesa buď podle lesních hospodářských plánů (LHP), nebo lesních hospodářských osnov (osnovy, LHO). Tyto se zpracovávají zpravidla na 10 let. Osnovy jsou využívány pro vlastníky, jejichž majetek je menší než 50 ha, tedy i pro Vás. Zpracování osnov zajišťuje státní správa lesů.
Všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován LHP, zpracovávají osnovy, přičemž pro majetky menší než 3 ha lze hospodařit i bez osnov.
Pro vlastníka lesa o výměře menší než 3 ha, který převezme osnovu se stává závaznou pouze celková výše těžeb.

Praktická příručka pro vlastníky lesa do 50 ha byla zpracována a vydána Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa, její druhé vydání je z roku 2009 a ke stažení je zde – http://www.uhul.cz/images/poradenstvi/Radce_vlastnika_lesa_01.pdf.
V ní naleznete rady a odpovědi týkající se Vašich práv a povinností jako vlastníka lesa o takto malé výměře.

Zdroj: R. Novotný, Výzkumný ústav lesního hodpodářství a myslivosti, v. v. i.