Park kolem zámku Kačina na Kutnohorsku se díky Lesům ČR dočká obnovy

Lesy ČR společně s Národním zemědělským muzeem chystají velkou rekonstrukci parku zámku Kačina na Kutnohorsku ve Středočeském kraji a to včetně jeho přilehlých částí. Jde o část nazývanou Obora. Cílem projektu v hodnotě téměř 23 milionů korun, na který se podařilo získat významný příspěvek z evropských fondů, je celková obnova historických parkových struktur. Zámek Kačina a k němu přilehlá část parku je ve správě Národního zemědělského muzea. Lesy ČR pak disponují právem hospodaření k pozemkům určených k plnění funkcí lesa ve vlastnictví státu.

„Vzhledem ke svému rozsahu je projekt členěn na několik samostatných stavebních objektů,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brandýs nad Labem Jiří Makovec. „Předmětem projektu v hospodářských porostech bude například obnova původních kompozičních pohledových os a to odstraněním stávajících porostů a založení lučních a podrostových trávníků. V některých místech parku odstraníme nevhodné náletové porosty a místo nich vysadíme nové kvalitnější stromy a založíme trvalé travní porosty,“ doplňuje Jiří Makovec.

Zámek Kačina je jednou z nejvýznamnějších empírových staveb ČR a jeho zámecký park včetně navazujícího území Národní kulturní památky je mimořádně historicky, krajinářsky a přírodovědecky cenným územím nacházejícím se v těsném sousedství památky UNESCO – města Kutné Hory (zámek Kačina se nachází cca 6 km severovýchodním směrem od Kutné hory).

Obora se dočká také potřebných krajinářských úprav na celkem čtyřech samostatných kompozičních celcích nesoucích jména Templ, Rondel, Novodvorská alej a Velká bažantnice, u kterých dojde nejen k obnově kompozice, ale i k dosadbě dřevin. V Oboře je současně vytipováno několik vzácných a starých stromů s velkou kulturní a pěstitelskou hodnotou. Těmto stromům bude věnována zvýšená odborná péče, aby se docílilo jejich lepšího zdraví, vitality a stability.

Dalším a neméně důležitým přínosem projektu je podpora biotopu zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů. Pro návštěvníky parku se v rámci projektu vybudují nové mlatové cesty a pěšiny s hlinitopísčitým krytem.

„Pro zachování autenticity a podporu původního genofondu vybraných druhů lesních dřevin, bude část sadebního materiálu vyzvednuta přímo v porostu s následným založením ve školce, kde budou sazenice dopěstovány do požadovaných dimenzí a opět vysazeny v zámeckém parku. Věříme, že celá obnova zámeckého parku i jeho přilehlých částí proběhne ke spokojenosti návštěvníků i místních a na zámek Kačina si najdou cestu další noví výletníci,“ dodává ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Brandýs nad Labem Jiří Makovec.

Zdroj: Z. Boublík,  tiskový mluvčí LČR, s. p.