„Ochrana biodiverzity a přírodního kapitálu musí být řešena napříč všemi odvětvími“, shodli se představitelé evropských států

Ve dnech 14. – 15. dubna 2015 se v lotyšské Rize uskutečnilo pravidelné neformální jednání Rady pro životní prostředí, na níž sešli zástupci evropských států. Česká republika na něm podpořila silnější propojení problematiky ochrany biodiverzity s ostatními relevantními sektory. V letošním roce Ministerstvo životního prostředí vydá aktualizovanou Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2015 – 2025, která toto primárně zohlední.

Rok 2015 vyhlásila Evropská unie „rokem přírodního kapitálu“, hlavní pozornost neformálního jednání Rady pro životní prostředí se proto zaměřila na problematiku ochrany evropské biodiverzity a přírodního kapitálu, jehož dostatek a udržitelné využívání je základním předpokladem prosperující Evropy.

Za základní pilíř přírodního kapitálu je považována biologická rozmanitost, o níž hovoří výsledky souhrnné zprávy o stavu životního prostředí EU 2015 (SOER), kterou na začátku letošního března představila Evropská komise. Na prezentovaných výsledcích zpráva dokládá, že navzdory celé řadě realizovaných evropských aktivit se trend poklesu biodiverzity zatím nepodařil zvrátit. Z jejího reportingu v oblasti ochrany přírody za období 2007 – 2012 vyplývá, že pouze u 23 % živočichů a rostlin a pouze u 16 % biotopů lze považovat úroveň jejich ochrany za vyhovující, a to i přes průkazný pokrok, který byl dosažen v rozšiřování soustavy Natura 2000 v období mezi roky 2007–2012 (konkrétně o 18 % pro suchozemské ekosystémy a více jak 4 % pro mořské ekosystémy) na celém území EU. Jedním z hlavních závěrů zprávy SOER v oblasti ochrany přírody tedy je, že evropský přírodní kapitál stále není dostatečně chráněn. K hlavním slabinám v oblasti ochrany biologické rozmanitosti proto patří nedostatečné začlenění této problematiky do ostatních odvětví, v nichž jsou často podporována opatření v rozporu se závazky přijatými v oblasti mezinárodní ochrany biodiverzity.

Na jednání v Rize jednotlivé členské státy EU i Evropská komise znovu potvrdily závazky, které si EU a její členské státy vytyčily. Obecná shoda panuje v tom, že biodiverzita má ekonomickou hodnotu a že její ochrana musí být adekvátně reflektována v rámci politik ostatních sektorů. Neformální jednání Rady pro životní prostředí pokračuje i dnes, kdy je diskutováno zmíněné vzájemné propojení ochrany přírodního kapitálu a biodiverzity v rámci sektoru energetiky a využívání obnovitelných zdrojů.

Česká republika, jejíž delegaci vede ředitel kabinetu ministra životního prostředí Vladislav Smrž, podporuje silnější propojení problematiky ochrany biodiverzity s ostatními odvětvími jako například dopravou nebo zemědělstvím. V letošním roce proto Ministerstvo životního prostředí společně s ostatními resorty připraví aktualizovanou Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2015 – 2025, jejímž hlavním cílem bude cílenější integrace biodiverzity v rámci ostatních sektorů. ČR bude rovněž aktivně podporovat snahy Evropské komise o integraci biodiverzity do ostatních evropských politik.

Zdroj: Tiskové oddělení MŽP,  15. dubna 2015