Obnova rybníků zlepšila životní podmínky pro mnoho živočichů

V létě byla završena revitalizace rybniční soustavy v přírodní rezervaci U Sedmi rybníků mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou. Nově vytvořené vodní plochy hned osídlil vzácný čolek velký.

Jde o jeden z nejrozsáhlejších projektů na podporu a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků v Karlovarském kraji vůbec. Byla obnovena soustava pěti rybníků, opravena dvě průtočná zařízení, zpevnily se přístupové cesty a přístup k některým rybníkům. Ačkoli chráněné území nese název U Sedmi rybníků, reálně je jich jen pět.

V 19. století zde bylo opravdu vybudováno sedm rybníků pospojovaných kanály. Na dvou zaniklých jsou v současnosti cenné mokřady. Lokalita je chráněna jako přírodní rezervace a zahrnuje pět rybníků (Hliněný, Prostřední, Prázdný, Velký Vydýmač a Malý Vydýmač) v údolí Vonšovského potoka mezi Františkovými Lázněmi a Skalnou. Zdejšímu území hrozilo před revitalizací významné snížení biologické rozmanitosti z důvodu degradace přírodních stanovišť a zarůstání volných vodních ploch, což je fatální zejména s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů vázaných na vodní prostředí.

Jde kupříkladu o vzácné vodní ptactvo jako potápka malá či kopřivka obecná, nebo o celou řadu obojživelníků jako trojice čolků horský, obecný i velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná, rosnička zelená, skokani krátkonohý, ostronosý a zelený. Roste zde také chráněná květena, z níž lze jmenovat vachtu trojlistou, prstnatec májový nebo klikvu bahenní. Za slunečného dne je tu k vidění množství pestrobarevných vážek a dalšího vodního hmyzu v čele se silně ohroženou vážkou jasnoskvrnnou.

Přímo ve vodě se ponechaly pařezy pokácených stromů, u okrajů rybníků zůstaly hromady větví, vybudovalo se široké a mělké litorální pásmo s vodní vegetací. Vzniklo tak rozmanité prostředí. Rybníky se navíc budou jen extenzivně obhospodařovat, tak aby sloužily jako životní prostor právě pro nejohroženější druhy vázané na vodu a mokřady.

Obnova rybníků stála přibližně 21,3 miliónu korun, práce byly dokončeny v létě roku 2020.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Ilustrační foto: Archiv VÚLHM