Negativní vliv EU na mimoevropské lesy

EU dosahuje úspěchů v péči o své vlastní lesy, v ostatních částech světa se však projevuje negativní vliv produkce biopaliv, obchodování s dřevem a poptávky po krmivech.

Otázka podpory biopaliv rozvířila vášnivé diskuze o jejich dopadu na lesy nejen v Evropě, ale na celém světě. Totéž se však nedá říct o obchodování s dřevem či o zemědělství, ačkoli jejich vliv na odlesňování je obrovský. Někteří tvrdí, že poptávka Evropy po krmivu pro zvířata poškozuje pralesy více než biopaliva. EU dováží miliony tun sóji a má vysokou úroveň spotřeby masa.

Evropa se musí stát v produkci masa soběstačnější. Jednou možností je začlenit do Společné zemědělské politiky povinnost střídání plodin, pokud chtějí zemědělci žádat o evropské dotace. Bylo by podporováno pěstování luštěnin, které by snižovalo používání hnojiv a vedlo k produkci krmiva.

Od roku 2013 zakázala EU dovoz nelegálně káceného dřeva. Jsou také uzavírány bilaterální smlouvy s největšími dodavateli a země budou muset nastavit systém udělování povolení. Smlouvy však budou fungovat pouze tehdy, pokud vlády ze zemí dovozců budou schopny regulovat korupci. Ani poté však nelze říci, že legální kácení dřeva je udržitelné. Zásadní proto zůstávají dobrovolné certifikační programy, jako je značka FSC (Forest Stewardship Council).

Vliv produkce biopaliv na užívání půdy byl předmětem zvláště vášnivých debat. Objevila se určitá pravidla, například, že biopalivo vyráběné z oleje palem pěstovaných na nedávno odlesněné půdě nemůže být zahrnuto do cíle EU dosáhnout do roku 2020 10% podílu obnovitelných zdrojů v dopravě. Zatímco výrobci biopaliv tvrdí, že dodržet pravidla je velmi těžké, nevládní organizace naopak trvají na tom, že jakákoli podpora biopaliv vede k zabírání půdy v Africe. Komise uvádí, že zatím máme nedostatek vědeckých informací, abychom mohli řešit problém přeměny užívání půdy.

Zemědělci a výrobci biopaliv tvrdí, že Evropa biopaliva pro dosažení svých klimatických cílů potřebuje a dodávají, že k tomu, aby se předešlo kácení lesů ve třetích zemích, by měla Evropa zvýšit svou domácí produkci. Podle Asociace evropských zemědělců Copa-Cogeca by to také pomohlo snížit závislost na dovozu krmiva, jelikož plodiny jsou pro výrobu biopaliva zpracovány jen částečně a většina hmoty není využita.

EU dosahuje úspěchů v péči o své vlastní lesy, zároveň však zvětšuje svou stopu v těch mimoevropských, kde se chová mnohem méně kriticky. Podle německých Zelených je klíčem spotřeba – pokud nebudeme schopni změnit své zvyky, bude stále potřeba uspokojovat poptávku.

Zdroj: http://www.agronavigator.cz/, 23. prosince 2011