Návrh nařízení EP a Rady o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

Návrh NAŘÍZENÍ(cs) Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství

V souvislosti s přizpůsobením nařízení (ES) č. 2173/2005 novým pravidlům Smlouvy byly pravomoci, které jsou v současnosti Komisi uvedeným nařízením svěřeny, nově zařazeny mezi opatření přenesené povahy a opatření prováděcí povahy. Na základě toho byl vypracován návrh na změnu nařízení (ES) č. 2173/2005. Podle článku 290 SFEU pověřuje normotvůrce Komisi úkolem doplnit nebo změnit některé prvky uvedeného nařízení, které nejsou podstatné. Komise tedy může přijmout akty v přenesené pravomoci s cílem přezkoumat vynětí dřevařských výrobků z druhů vyjmenovaných v přílohách A, B a C nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. Komise může rovněž prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci změnit seznam partnerských zemí a jejich určených licenčních orgánů, seznam dřevařských výrobků, na které se vztahuje režim licencí FLEGT bez ohledu na partnerskou zemi, jakož i seznam dřevařských výrobků, na které se vztahuje režim licencí FLEGT pouze ve vztahu k odpovídajícím partnerským zemím.

Zdroj: www.enviweb.cz, 4. března 2013