Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství..

Citace: 106/2012 Sb.                      Částka: 41/2012 Sb.

Na straně (od-do): 1762-1763       Rozeslána dne: 30. března 2012

Druh předpisu: Nařízení vlády     Autoři předpisu: Vláda ČR

Datum přijetí: 14. března 2012     Datum účinnosti od: 1. dubna 2012

Platnost předpisu: ANO                 Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.

Předpis mění: 147/2008 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. března 2012,

kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,  o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu  v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1, § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 4 odst. 2 a 4, § 7 odst. 4 a v § 8 odst. 4 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Nařízení Komise (EU) č. 65/2011 ze dne 27. ledna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.“.

3. V § 2 odst. 2 se za slovo „zařadit“ vkládá slovo „celou“ a slova „která nejméně z 50 % své plochy“ se nahrazují slovy „která 100 % své plochy“.

4. V § 3 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.   Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

5. V § 3 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.   Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).

6. V § 3 se doplňuje odstavec 7, který zní:   „(7) Žádost o zařazení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.

7. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:   „(4) Sazba dotace podle odstavců 1 a 2 se sníží o 60 EUR na 1 hektar za kalendářní rok, jde-li o tu část plochy vybrané porostní skupiny, která neleží na území Natura 20002); výši platby Fond vypočte postupem uvedeným v odstavci 2“.

8. V § 7 odst. 2 se na konci textu písmene d) slova „pokud nedošlo ke snížení plochy v důsledku prodeje,“ zrušují.

 9. V § 7 odst. 2 se na konci písmene e) slovo „nebo“ zrušuje.

10. V § 7 odst. 2 se na konci písmene f) doplňuje slovo „nebo“.

 11. V § 7 odst. 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:  „g) aktualizace vymezení oblasti Natura 20002),“.

12. V § 7 se doplňuje odstavec 10, který zní:   „(10) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2014 a pro období následující.“.

13. V § 9 odst. 3 se na konci písmene c) slovo „nebo“ zrušuje.

 14. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem “ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) aktualizace vymezení oblasti Natura 20002).“.

15. V § 9 se odstavce 4 až 6 zrušují.

16. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 21 zní:

 „§ 9a

Převod zařazení v rámci titulu zachování hospodářského souboru

 (1) Nejsou-li splněny podmínky v rámci titulu zachování hospodářského souboru, v případě stanoveném v přímo použitelném předpise Evropské unie19) v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby, nebo zániku právnické osoby bez likvidace20), která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této osoby nebo nový vlastník lesních pozemků dříve obhospodařovaných žadatelem (dále jen „nabyvatel“) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zachování hospodářského souboru, a to na všech porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zachování hospodářského souboru.

 (2) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke snížení zařazené plochy porostních skupin, na které je v rámci titulu zachování hospodářského souboru poskytována dotace, v důsledku převodu21) nebo přechodu podniku nebo jeho části, snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel části anebo celého podniku žadatele v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zachování hospodářského souboru, a to na všech porostních skupinách zařazených žadateli do titulu zachování hospodářského souboru.

(3) Nabyvatel, který se písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nabyté ploše podle odstavce 1 nebo 2, nepodává novou žádost o zařazení podle § 3, ale oznámí Fondu tuto skutečnost na Fondem vydaném formuláři a Fond rozhodne o zařazení na zbývající část období, na nějž byl zařazen původní žadatel.

 (4) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek v rámci titulu zachování hospodářského souboru na nabytých lesních pozemcích podle odstavce 1 nebo 2 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru, ke snížení zařazené plochy podle § 7 odst. 3 nebo k porušení jiných podmínek v rámci titulu zachování hospodářského souboru, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení dotace nabyvatelem na části plochy získané od původního žadatele za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru.

 (5) Jestliže Fond zjistí porušení podmínky v rámci titulu zachování hospodářského souboru, které má za následek vrácení již poskytnuté dotace, uplatní se vrácení dotace nejvýše na dotaci poskytnutou v průběhu devatenácti kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém došlo k porušení podmínky; v případě zjištění porušení podmínky v rámci titulu zachování hospodářského souboru po uplynutí příslušného dvacetiletého období se vrácení dotace uplatní nejvýše na dotaci poskytnutou za dvacet kalendářních let.   ______________________________________

19)

Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, v platném znění.

 20)

 § 68 obchodního zákoníku.

21)

§ 476 až 488i obchodního zákoníku.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení   Řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2012.

Předseda vlády:  RNDr. Nečas v. r.

Ministr zemědělství:  Ing. Bendl v. r.