Nařízení k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky na kaštanovnících

Státní rostlinolékařská správa vydala nový obecně závazný právní předpis ve formě nařízení rostlinolékařské správy k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus. Toto opatření, jež nabylo platnosti a zároveň účinnosti dne 9. října 2012, se dotýká všech fyzických a právnických osob.

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a šíření žlabatky Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu bylo vydáno v souladu s rozhodnutím Evropské komise 2006/464/ES a stanovuje mimo jiné konkrétní opatření při dovozu rostlin kaštanovníku (Castanea Mill.) ze třetích zemí. „Rostliny kaštanovníku, které jsou hostitelskými rostlinami žlabatky, podléhají dovozní rostlinolékařské kontrole. Ta musí ověřit, zda stromky nejsou napadeny žlabatkou“ říká ředitel SRS Zdeněk Mach. Rovněž musejí být rostliny kaštanovníků opatřeny rostlinolékařským osvědčením s vyplněným Dodatkovým prohlášením, v němž je potvrzeno, že dané rostliny byly pěstovány na produkčních plochách státu, v němž není znám výskyt žlabatky, nebo v oblasti, které byly úředně stanoveny jako prosté tohoto škůdce. Kontrolovány nejsou plody a semena kaštanovníků, u kterých nehrozí riziko, že s nimi bude na území České republiky zavlečen tento nebezpečný škůdce.

Nařízení dále stanovuje opatření, která musí být dodržována při přemisťování rostlin kaštanovníků v rámci území Evropské unie. Ty mohou být přemisťovány jen s přiloženým rostlinolékařským pasem a za předpokladu, že v členském státě EU, z jehož produkce rostliny pocházejí, se žlabatka nevyskytuje, nebo je oblast produkce úředně potvrzena jako prostá tohoto škůdce.

Je-li zjištěn výskyt žlabatky na území České republiky, je rostlinolékařskou správou vymezeno území, které zahrnuje zamořenou, ohniskovou a nárazníkovou zónu. Ve vymezeném území je poté omezena možnost přemisťovat rostliny kaštanovníků, a pokud je navíc zjištěn výskyt žlabatky v místě produkce kaštanovníků, musí být zničeny všechny rostliny, které vykazují příznaky napadení žlabatkou. V těchto případech se dále musí monitorovat výskyt žlabatky, a to zejména během období výskytu hálek, které jsou hlavním a zřetelným příznakem napadení kaštanovníku žlabatkou.

Pokud fyzická nebo právnická osoba odebírá rostliny kaštanovníků z jiných států Evropské unie, je vázána povinností ohlásit každou takovouto dodávku rostlin, která byla dodána na území České republiky, a to kterémukoli pracovišti rostlinolékařské správy. Na výskyt nebo jen podezření z výskytu žlabatky Dryocosmus kuriphilus se rovněž vztahuje institut oznamovací povinnosti rostlinolékařské správě.

Žlabatka Dryocosmus kuriphilus je celosvětově považována za nejzávažnějšího živočišného škůdce kaštanovníků, způsobujícího vážné ekonomické a ekologické škody. Usídlení tohoto škůdce na našem území by mohlo mít za následek  zhoršení zdravotního stavu kaštanovníků včetně jejich estetického znehodnocení a dokonce omezení školkařské produkce kaštanovníků.   Podrobné informace o škůdci Dryocosmus kuriphilus lze nalézt zde.

Zdroj: Z. Škodáček, tiskový mluvčí SRS, 11. října 2012

Přílohy:  

Nařízení SRS – žlabatka Dryocosmus kuriphilus:

http://eagri.cz/public/web/srs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_narizeni-k-ochrane-proti-zavlekani-a.html

Důvodová zpráva – žlabatka Dryocosmus kuriphilus:

http://eagri.cz/public/web/file/177105/Duvodova_zprava_k_narizeni_SRS_Dryocosmus_kuriphilus_2012_1_.pdf

http://eagri.cz/public/web/srs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2012_narizeni-k-ochrane-proti-zavlekani-a.html