Letecká hasičská služba 2015

Připomínáme majitelům lesů, že v roce 2015 je prováděna letecké hlídková činnost a hašení lesních požárů pouze Leteckou službou Policie ČR ve smyslu Dohody o spolupráci při zajišťování letecké hasičské služby mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zemědělství a v souladu se Směrnicí pro hlídkovou činnost a hašení lesních požárů v rámci systému Letecké hasičské služby – jedná se zhruba o jednu třetinu území ČR.

Dohodnutými lokalitami se pro účel hlídkové činnosti prováděné leteckou technikou Letecké služby Policie ČR rozumí pracovní sektory letecké hasičské služby B8 – Benešovsko, B9 – Blanensko, C11 – Dolní Polabí, C12 – střední Polabí a Žďárské Vrchy a C 13 – střední Morava, Svitavsko. Letecká hlídková činnost v těchto pracovních sektorech letecké hasičské služby je prováděna v období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku. Více…

Tam, kde ochranu lesů před požáry nezabezpečuje letecká hasičská služba, platí pro vlastníky a uživatele lesů povinnost zajistit v souvislých lesních porostech o výměře nad 50 hektarů ochranu lesů před požáry. Zejména jde o povinnost přijmout opatření pro včasné zjištění požáru a jeho šíření, a to například hlídkovou činností s nasazením potřebného množství sil a prostředků. Povinností právnických a podnikajících fyzických osob je také vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, především udržovat volné příjezdové cesty, zajišťovat hlídkování a obstarávat a zabezpečovat potřebné hasební prostředky a požární techniku, jak to vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Ing. Marie Růžková, tajemnice SVOL, 15. července 2015