Lesy hospodaří nejlépe za celou dosavadní historii

Lesy ČR dosáhly v posledních dvou letech historicky nejvyšších hospodářských výsledků za celé období své existence. „Zatím neauditovaný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy korun. I pro rok 2012 jsou vytvořeny dobře nastavenými parametry lesnických tendrů podmínky pro nadstandardní ekonomické výsledky, jen za leden a únor je průběžný hospodářský výsledek přes jednu miliardu korun,“ zdůrazňuje generální ředitel Lesů ČR Ing. Svatopluk Sýkora.

Těchto nadstandardních ekonomických výsledků dosahují Lesy ČR z 85% díky své hlavní činnosti – lesnickému hospodaření. Prodeje majetku nebo výnosy z finančních operací mají na hospodářských výsledcích zanedbatelný podíl.

„Kvalitních výsledků rozhodně nedosahujeme ani na úkor péče o les. Vydělané peníze naopak vracíme zpět do lesa, do jeho pěstování a ochrany. Značné finanční prostředky věnujeme i na správu drobných vodních toků, na investice do lesní infrastruktury a na projekty veřejně prospěšných funkcí lesa. Navíc jsme převzali náklady státního rozpočtu začleněním části Zemědělské a vodohospodářské správy a 14 tisíc kilometrů drobných vodních toků do správy LČR, a to bez negativního dopadu do hospodaření podniku,“ uvádí Ing. Svatopluk Sýkora.

Pozitivní vliv na hospodaření podniku a dosahované hospodářské výsledky má zejména nastavení parametrů lesnické zakázky a bankovních garancí pro zajištění případných budoucích pohledávek, řízení nákladů po úspěšně provedené restrukturalizaci, nastavení kontrolních mechanismů na všech stupních řízení a dosahování pro podnik výhodných nákupních cen díky transparentním soutěžím podle zákona o veřejných zakázkách.

Lesy ČR jsou i v dnešní ekonomicky složité době výrazně ziskovým podnikem, který na svůj provoz a fungování nepotřebuje čerpat dotace ze státního rozpočtu. Naopak vytváří díky svému velmi dobrému hospodaření volné finanční prostředky a je připraven je poskytnout pro potřeby státního rozpočtu. Vytvořené volné finanční prostředky jako řádný hospodář efektivně spravuje a zajišťuje jejich nadstandardní zhodnocení – jen za poslední dva roky narostl jejich objem o 7,2 miliardy korun na současných 13 miliard. Výsledky hospodaření podniku v posledních třech letech jsou díky přijatým opatřením nesrovnatelné s hospodařením podniku v dřívějších letech – výsledky hospodaření se změnily z dřívějších stovek milionů na současné miliardy. Lesy ČR se staly ekonomicky zdravým, funkčním a efektivně řízeným podnikem s profitem pro stát.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Údaje v grafu jsou v mil. Kč – u jednotlivých let uvedeno jméno GŘ

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesu ČR, s. p., 19. dubna 2012