Lesy ČR přebírají do správy více než 14 tisíc kilometrů drobných vodních toků a ponesou náklady s tím související

Rozhodnutím ministra zemědělství bylo na Lesy ČR převedeno právo hospodařit s majetkem státu dosud spravovaného Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS). Ministerstvo zemědělství rozhodlo o integraci správy vodních toků v České republice – transformaci ZVHS. Dosud spravované drobné vodní toky ZVHS přecházejí do správy státních podniků Povodí a Lesů ČR. Cílem tohoto kroku jsou finanční úspory státního rozpočtu, sjednocení a zlepšení vodního hospodářství ČR.

Na LČR tedy ke dni 1. 1. 2011 přechází správa více než 14 tisíc kilometrů vodních toků a činnosti i náklady s ní související. Organizační struktura správy toků LČR se nemění, zajišťuje ji šest správ toků LČR dle jednotlivých oblastí povodí. Se správou toků přechází ze ZVHS na LČR také související majetek na vodních tocích, práva i závazky a 116 zaměstnanců.

Generální ředitel Lesů ČR dne 28. prosince podepsal se ZVHS příslušnou smlouvu o převodu práva hospodařit s majetkem státu. „Na další úkoly a povinnosti, které v souvislosti s převzetím správy malých vodních toků od ZVHS pro Lesy ČR nastanou, jsme připraveni. Se správou vodních toků máme odborné zkušenosti a jsme přesvědčeni, že převodem kompetencí dojde ke sjednocení a zlepšení péče o vodní toky. Převzetím činností od ZVHS rovněž výrazně snížíme výdaje státního rozpočtu, protože nezbytné náklady například na investice, údržbu, převody majetku nebo personální záležitosti budeme hradit z vlastních zdrojů podniku,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Od 1. ledna 2011 dosáhne celkově délka drobných vodních toků spravovaných Lesy ČR na celém území státu více než 39 tisíc kilometrů.

Povodněmi ohrožené obce, dotčené změnou správy vodního toku v jejich působnosti, byly již ze strany pracovníků správ toků LČR kontaktovány. Ostatní obce budou tito pracovníci kontaktovat během ledna a února 2011.

Spolu s výše jmenovanými činnostmi dochází současně k přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů a do LČR přechází 116 zaměstnanců ZVHS, kteří tyto činnosti zajišťují. Od  1. ledna se převedení zaměstnanci stanou zaměstnanci LČR a budou začleněni do organizační struktury LČR. Pracovníci ZVHS přecházejí do LČR za totožných podmínek, za jakých pracovali u ZVHS – pracovně právní náležitosti se nemění, zaměstnavatel se mění ze zákona. K přechodu práv a povinností a převodu zaměstnanců dochází v souladu se zákonem, a to na základě §§ 338 – 345 zákoníku práce. Při přechodu práv a povinností a převodu zaměstnanců nedochází k přerušení pracovního poměru převáděných zaměstnanců, doba pracovního poměru plynule pokračuje u nového zaměstnavatele. Zaměstnanci nemusí v souvislosti s převodem činit žádné pracovně právní úkony, název jejich zaměstnavatele se mění ze zákona.

Zdroj:  Zbyněk Boublík , tiskový mluvčí LČR, s. p.