Lesy ČR odstoupily od smluv na lesnické zakázky s LESS FOREST

Lesy ČR zajistí plynulost v dodávkách dříví na trh

Lesy ČR odstoupily od mluv s LESS & FOREST s.r.o., (dále jen LESS FOREST) a to na všech 32 smluvních územních jednotkách s komplexní zakázkou na provádění těžebních a pěstebních činností s prodejem dříví „při pni“ (dále jen Smlouva). Po zvážení aktuální situace včetně možných dopadů na hospodářské zájmy a povinnosti státního podniku přistoupily Lesy ČR k ukončení smluv s LESS FOREST z důvodu jeho trvajícího úpadku. Tento smluvní partner neplní jak své peněžité závazky za odběr dříví, tak ani přes výzvu Lesů ČR neprováděl řádně pěstební činnosti. Již v souvislosti s ukončením těžeb LESS FOREST v důsledku zahájeného insolvenčního řízení, Lesy ČR okamžitě přijaly opatření k alternativním způsobům zajištění těžby dříví a zajištění plynulosti dodávek dříví na trh. Nedotěžený objem dříví v roce 2012, po ukončení těžeb LESS FOREST, představuje cca 400 tis. m3, což je 2,5% celkových těžeb v celé ČR. Tento objem bude nahrazen do konce roku 2012 jednak formou elektronických aukcí na pni, jednak zvýšenými dodávkami dříví vytěženým lesními závody Lesů ČR. Lesy ČR v návaznosti na ukončení smluv s LESS FOREST zahajují přípravu nových veřejných zakázek pro dotčené územní jednotky.

Lesy ČR nahrazují snížené těžby v celém zbývajícím objemu těžeb LESS FOREST. Zvýšené těžby Lesy ČR zajišťují na územních jednotkách, kde byl smluvním partnerem LESS FOREST i na ostatních územních jednotkách. Z důvodu maximálního využití těžebních kapacit, rozdělily Lesy ČR navýšení objemu pro aukce dříví na pni na všechny územní jednotky, těžba dříví vlastními lesními závody Lesů ČR je naopak situována výhradně na ty územní jednotky, kde LESS FOREST těžby ukončil. Přerozdělením těžeb nedojde k překročení závazného ustanovení o maximální celkové výši těžeb stanovené lesním hospodářským plánem či k porušení jakéhokoliv ustanovení lesního zákona.

Pro zvýšení dodávek dříví na trh vypisují Lesy ČR již od středy 10. října aukce dříví „na pni“, v celkovém rozsahu cca 350 tis. m3, a to postupně tak, aby zájemci měli možnost se s nabízenými těženými porosty detailně seznámit, kontaktovat potenciální odběratele dříví, provést nezbytné kalkulace a ve vlastní aukci tak nabídnout Lesům ČR reálnou tržní cenu. Kromě těchto nových aukcí dříví na pni Lesy ČR opakují i aukce dříví neprodaného v předchozích období.

Zvýšené těžební kapacity pěti lesních závodů Lesů ČR, v celkovém rozsahu cca 50 tis. m3, budou dislokovány na vybraných územních jednotkách, kde LESS FOREST ukončil těžby. Vytěžené dříví bude postupně uváděno na veřejné trhy prostřednictvím komoditní burzy a aukcemi sortimentů. Lesy ČR tak v roce 2012, a následně i v roce 2013, nabídnou veřejnými kanály na trh stejný objem dříví, jaký měl původně vytěžit LESS FOREST v rámci svých smluv.

Bezprostředně po ukončení smluv zahajují Lesy ČR pro dotčené smluvní územní jednotky přípravu nových veřejných soutěží, a do doby jejich ukončení a vyhlášení vítěze zajistí nezbytné lesnické činnosti formou JŘBU.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 12. října 2012