Lesy ČR nesouhlasí se závěry kontroly NKÚ

Lesy ČR vyjadřují nesouhlas se závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podávají proto k některým závěrům NKÚ následující vysvětlující stanovisko.

V obecné rovině Lesy ČR konstatují, že za poslední 2 roky mají ekonomické výsledky v miliardách korun na rozdíl od předchozích let, kdy byly výsledky ve stovkách milionů korun, že spravují státní majetek bez závislosti na státním rozpočtu, že dobrým hospodařením vytvořily 13 miliard volných finančních prostředků pro možné potřeby státu, prošly úspěšnou restrukturalizací, připravily a realizovaly několik lesnických tendrů, jejichž nastavené parametry se podniku ekonomicky osvědčily. Lesy ČR dále zavedly funkční kontrolní systém, výrazně snížily náklady, převzaly náklady státního rozpočtu na provoz 1 rozpočtové organizace (ZVHS) bez dopadu do hospodaření podniku, ukončily nevýhodný prodej dříví přes jednu společnost, začaly obchodně využívat těžební zbytky s ekonomickým přínosem pro podnik, investují výrazné finanční prostředky do akcí veřejně prospěšných funkcí lesů.

LČR žádné právní předpisy ani jiné postupy neporušily a vždy postupovaly a postupují plně v souladu se zákonem a s péčí řádného hospodáře. Všechny záležitosti obsažené ve zprávě LČR mnohokrát médiím objasňovaly a některé z nich má podnik trvale vystaveny na webových stránkách. K závěrům zprávy NKÚ LČR zpracovávají stanoviska a zveřejní je na webu. Historicky nejvyšší HV v miliardách proti předchozímu hospodaření v milionech dokladuje dobré hospodaření a velké úspory. Se závěry NKÚ podnik nesouhlasí, nejsou podloženy racionálními podklady, mají výrazně subjektivní charakter. NKÚ by měl během svých kontrol zjišťovat porušení zákona, ale protože žádné nenašel, je plný subjektivních názorů a soudů. Po faktické stránce je jasné, že u LČR k porušení zákona nedošlo a tak to také vyplývá z kontrolního závěru. Z jeho vyznění je vidět, že se NKÚ snaží za každou cenu najít cokoli, co by mohlo vzbudit mediální zájem. Důkazem toho je i neustálé prodlužování kontroly a vydání kontrolního závěru až po více než tři čtvrtě roce.
NKÚ:  MZe nemělo informaci o skutečnosti, že generální ředitel státního podniku vykonával souběžně funkci místopředsedy představenstva akciové společnosti, jejíž předmět podnikání byl v některých činnostech shodný s předmětem podnikání Lesů ČR. Zákon o státním podniku takovýto souběh funkcí neumožňuje.

■ Stanovisko LČR

GŘ LČR Ing. Sýkora žádný zákon neporušil ani nejednal v rozporu s žádným jiným dokumentem. V uvedeném případě nejde o střet zájmů, jehož problematiku upravuje samostatný zákon, ale o zákaz konkurence (tak jak jej prvotně specifikují příslušná ustanovení obchodního zákoníku). Již z výpisu z obchodního rejstříku společnosti je patrno, že v tomto případě nedochází k porušení ustanovení § 14 odst. c) nebo d) zákona o státním podniku, protože předmět podnikání společnosti je zjevně odlišný od předmětu podnikání LČR. Je zcela evidentní, že státní podnik svou hlavní činností především spravuje jako hospodář lesní majetek státu a vykonává další činnosti s tímto související. Skutečnost, že dochází k tzv. obdobné podnikatelské činnosti nelze hodnotit dle totožného zápisu v obchodním rejstříku, ale z faktické konkurenční činnosti. Mezi subjekty není vzájemná konkurence na trhu, neboť faktické předměty jejich podnikání nejsou ani nemohou být ve vzájemném soutěžním vztahu a nemůže nastat situace vzájemného střetu zájmů těchto právnických osob. Dále je nutno uvést, že mezi společností a LČR nebyla uzavřena žádná smlouva ani mezi nimi neproběhla žádná obchodní aktivita. Tento závěr je zcela konformní s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V rámci svého jmenování do funkce generální ředitel o výkonu funkce řádně informoval tehdejšího ministra zemědělství, který jménem zakladatele LČR záležitost posoudil a vzhledem k tomu, že neshledal obdobnost předmětů podnikání ani možný střet zájmů, udělil ústní formou souhlas s výkonem funkce. O tomtéž byl informován tehdejší předseda DR LČR i tehdejší členové vedení podniku.
NKÚ: Lesy ČR v součinnosti s MZe uskutečnily v roce 2010 směnu více než 1.000 ha uceleného komplexu lesa v chráněné krajinné oblasti s fyzickou osobou za pozemky roztříštěné na devíti katastrálních územích po celé České republice. Tato směna nebyla v souladu s Programem scelování lesního majetku s právem hospodaření podniku Lesy ČR, s. p. Při směně pozemků obory Radějov došlo jak k pochybení státního podniku Lesy ČR, tak i k selhání výkonu funkce zakladatele ze strany MZe. Lesy ČR a MZe svým postupem zvýhodnily zájem soukromé osoby před veřejným zájmem. Směna tohoto majetku byla pro stát nevýhodná.

■  Stanovisko LČR

LČR při směně pozemků obory Radějov neporušily zákon ani nepochybyly. LČR jednaly zcela v souladu s péčí řádného hospodáře. Směna byla pro stát jednoznačně výhodná. Směnou za 1077 ha lesních pozemků získal stát 1410 ha lesních pozemků, tj. o 333 ha lesních pozemků více. Pozemky, které stát směnou získal, se nacházejí celkem v pouhých 5 územích, z toho 1270 ha, tj. 90% směněných pozemků tvoří 2 velká ucelená území.  Směna pozemků byla naprosto standardní a byla řešena zcela v souladu s veškerými právními předpisy ČR. Nutno uvést, že předmětem směny nebyly karpatské louky ani jiné pozemky, které tvoří přírodní rezervaci Kútky – tyto pozemky zůstávají i nadále v majetku státu. Stejně jako v jiných případech směn pozemků se na uvedenou směnu pozemků nevztahuje Program scelování lesního majetku – Arondační program. V těchto případech musí LČR žádat zakladatele o udělení souhlasů se směnou podle zákona o lesích a podle zákona o státním podniku. Protože směna byla realizována plně v souladu s platnými právními i vnitřními předpisy LČR byly k ní vydány souhlasy Ministerstva zemědělství podle zákona o lesích i podle zákona o státním podniku. Soulad uvedené směny se zákonem byl potvrzen i rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

LČR nepochybily ani tím, že předmětem směny byly pozemky, které přiléhají ke státní hranici. Takový převod není v rozporu s žádným právním předpisem a není tedy důvodu, aby k uvedenému převodu nedošlo.

– Veškeré informace o směně pozemků obory Radějov jsou zveřejněny od roku 2010 na webu LČR
NKÚ: Kontrolou NKÚ bylo prověřeno celkem 16 veřejných zakázek, jejichž celková hodnota činila téměř 1 mld. Kč bez DPH. Například bylo zjištěno, že Lesy ČR ve dvou případech porušily zákon o veřejných zakázkách (v případě nákupu vozů pro vedení podniku a v případě zakázky na dražby zbytného nemovitého majetku).

■   Stanovisko LČR

LČR při nákupu vozů neporušily zákon. Nákup vozů byl v roce 2008 v režimu veřejné zakázky malého rozsahu (mimo působnost zákona o veřejných zakázkách), okolnosti tohoto nákupu splňovaly obdobné podmínky, jako jsou stanoveny pro jednací řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 5 písm. e) zákona (tzn. vozy byly pořízeny za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, přičemž tato cena byla nabízena jen po velmi krátkou dobu). Pořizovací cena obou vozů byla o cca 30 % nižší než obvyklá tržní cena těchto vozů v daném období. LČR jsou přesvědčeny, že ani při nákupu vozů v roce 2009 zákon a ani jiný předpis neporušily. Tato záležitost byla mnohokrát mediálně objasňována. Zadavatel se oprávněně domníval, že pro pořízení vozů střední střídy AUDI, použil jednací řízení bez uveřejnění zcela v souladu se zákonem, a že byly pro použití tohoto druhu zadávacího řízení splněny všechny zákonné podmínky. V době pořízení těchto vozů zadavatel nevěděl a ni nemohl vědět, že obdrží pozdější nabídku na osobní vůz vyšší třídy. Jelikož byl následně pořizován pouze 1 vůz vyšší třídy a to od největšího přímého dovozce do ČR (společnost Import VOLKSWAGEN Group s.r.o.), který není zastupitelný ve vztahu k AUDI A4 a A6, a jedná se i o vůz jiné kategorie, jehož předpokládaná hodnota nepřesáhla 2 mil. Kč, zadal zadavatel tuto zakázku jako zakázku malého rozsahu. Záležitost byla zveřejněna na webu LČR.

LČR při realizaci veřejné zakázky na dražby nepotřebného nemovitého majetku postupovaly plně v souladu se zákonem. Vymezení předmětu veřejné zakázky bylo zcela v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona a rovněž s ustanovením § 6 zákona (tj. v souladu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace). Vymezení předmětu zakázky tak, že je uveden předpokládaný rozsah budoucího plnění, je obvyklé a zákonem připuštěné, jsou-li současně dodrženy základní zásady dle § 6 zákona. V případě této zakázky byly tyto zásady plně dodrženy. Lze odkázat na rozhodovací praxi ÚOHS, jako správního orgánu, oprávněného posuzovat soulad postupu zadavatele se zákonem; ÚOHS v rozhodnutí ze dne 15. 11. 2004, č. j. VZ/S 206/04-152/5696/04-SH, potvrzeném rovněž ve správním řízení o rozkladu proti rozhodnutí ÚOHS rozhodnutím předsedy ÚOHS ze dne 21. 4. 2005, č. j. 2R 110/04-Hr, dovodil, že zadavatel postupuje v souladu se zákonem, pokud v zadávací dokumentaci stanoví předpokládaný rozsah veřejné zakázky za účelem volby odpovídajícího způsobu zadání veřejné zakázky a za účelem porovnání nabídek s tím, že následně uhradí pouze skutečně provedené práce, a nikoliv automaticky všechny práce v rozsahu, který byl v dokumentaci stanoven.
NKÚ: Většinový podíl obchodu na základě rámcových kupních smluv probíhal v kontrolovaném období prostřednictvím jedné obchodní společnosti. Smlouva s tímto subjektem byla ukončena až ke dni 31. 12. 2010. Na nevýhodnost tohoto smluvního vztahu upozornil NKÚ již v roce 2004.

■ Stanovisko LČR

Současné vedení LČR mělo na nevýhodnost smlouvy shodný názor s NKÚ, proto tříletou smlouvu s HLDS z roku 2007,  ukončily v prvním možném termínu – ke dni 31.12.2010.
NKÚ: V oblasti nájmu majetku pro potřeby státního podniku bylo např. zjištěno, že Lesy ČR uhradily ke dni 31. 12. 2010 za vybavení kanceláří nábytkem soukromému subjektu celkem 810 tis. Kč, přestože celková hodnota tohoto nábytku činila 191 tis. Kč.

■ Stanovisko LČR

NKÚ nekonstatuje, že LČR porušily zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis, konstatování NKÚ je zavádějící. LČR uzavřely v roce 2004 Smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou, pronajímané nebytové prostory byly vybaveny kancelářským nábytkem. Výrok NKÚ považují LČR za zavádějící, neboť částka 810 tis. Kč byla uhrazena celkem za období od 1. 4. 2004 do 31. 12. 2010  a NKÚ uváděná hodnota nábytku 191 tis. Kč pochází z inventurního soupisu k 31.12. 2008 – tedy nikoli v době uzavření smlouvy, ale po 4 letech užívání. Předmětem nájmu bylo 12 kanceláří o celkové výměře 272,6 m², parkovací státní, garáž, vybavení kanceláří nábytkem, úklid, spotřeba energie, vodné, stočné za nájemné v celkové výši 689 023,00 Kč/rok.
NKÚ: Kontrolou bylo zjištěno, že jeden ze sedmi správců portfolia k 31. 12. 2010 spravoval 60 % objemu investičního portfolia, přestože analýza finančních investic státního podniku doporučovala zajistit lepší diverzifikaci rizik.

■ Stanovisko LČR

NKÚ nekonstatuje, že by LČR porušily zákon nebo jiný předpis. Uváděná analýza nedoporučila výměnu správců portfolia, což by nebylo ani možné, chtějí-li LČR spolupracovat pouze s renomovanými správci. Počet správců byl snížen z devíti na sedm. Radikálním snížením počtu správců by nebylo sníženo případné riziko, právě naopak. LČR ke složení portfolia uvádí, že oproti roku 2008 došlo v roce 2010 ke změně portfolia LČR v tom smyslu, že poměrně k ostatním správcům, byla výše finančních prostředků spravovaných jedním správcem snížena, což vyplývá ze struktury finančního majetku LČR. LČR správou volných finančních prostředků dosahují nadstandardní zhodnocení.

– Informace o správcích a výši finančních prostředků jsou  zveřejněny od roku 2010 na webu LČR
NKÚ: Prodej dlouhodobého majetku výrazně ovlivnil výsledek hospodaření státního podniku za rok 2009, neboť z celkového zisku 582.297 tis. Kč činil zisk z prodeje dlouhodobého majetku 521.029 tis. Kč.

■ Stanovisko LČR

Konstatování NKÚ si vzájemně rozporují, protože v Kontrolní zprávě (str.7) je uvedeno, že: “Výsledkem hospodaření LČR byl v kontrolovaném období zisk, kterého bylo dosaženo zejména zvýšenými tržbami z prodeje dříví, vyššími výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a snížením některých nákladů“
NKÚ: V rámci kontrolní akce č. 10/26 byla prověřena realizace opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných v rámci předchozí kontrolní akce NKÚ č. 03/14. Bylo zjištěno, že Lesy ČR některé nedostatky odstranily. Ze zjištěných nedostatků vyplývá, že přestože státní podnik provozuje podnikatelskou činnost s majetkem státu, MZe i Lesy ČR v některých případech postupovaly tak, jako by státní podnik hospodařil s majetkem vlastním, avšak s tím, že rizika přenesly na stát. Zakladatel jako by si neuvědomoval, že jeho prostřednictvím stát realizuje u státního podniku, který sám založil, kontrolu hospodaření s majetkem státu.

■ Stanovisko LČR

Vyjádření je tak neurčité, že lze pouze konstatovat, že dle zákona podnik neručí za závazky státu a stát neručí za závazky podniku. Hospodaření LČR je výrazně ekonomicky výnosné a rozhodně nepřenáší žádná rizika na stát – naopak napomáhá státnímu rozpočtu.

Podrobná stanoviska ke skutečnostem uváděným ve „Shrnutí a vyhodnocení“ kontrolního závěru jsou zveřejněna na internetových stránkách Lesů ČR.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p. 19. března 2012