Lesy ČR již 12 let podporují lesnický aplikovaný výzkum

Lesy České republiky, s. p., na konci června vyhlásily nová témata vhodná pro výzkumná řešení hrazená prostřednictvím Grantové služby Lesů ČR (GS LČR) založené již v roce 2002. Jejím účelem je zabezpečovat naplňování cílů veřejného zájmu v oblasti vědy a výzkumu, umožňovat transparentní podporu vědy a výzkumu ze strany podniku a usměrňovat lesnicky orientovaný aplikovaný výzkum požadavkům a potřebám praxe. Lesy ČR současně dále rozšiřují činnost GS LČR o možnost spolufinancování lesnicky zaměřeného výzkumu hrazeného primárně z jiných zdrojů, který bude řešit aktuální i využitelné nejen samotným podnikem, ale též ostatními vlastníky lesů, případně orgány veřejné správy. Na řešení výzkumných úkolů byla doposud vynaložena částka 51 milionů korun (bez DPH).

„Prostředky věnované na podporu aplikovaného výzkumu považujeme za přínosné. Ročně by se tato podpora ze strany našeho podniku, v rámci GS LČR vyhlášených témat a výzkumných projektů realizovaných ze zdrojů jiných agentur a poskytovatelů podpory vědy a výzkumu, mohla pohybovat kolem 10 milionů korun. Domníváme se, že podpora vícezdrojového financování výzkumu může být zajímavá a velice prospěšná,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Podpora lesnického výzkumu je jednou z významných oblastí obsažených v dokumentu Lesů ČR „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR.“ V období dvanáctileté existence GS LČR bylo k řešení přijato více než 40 výzkumných projektů, z nichž většina je již zdárně dokončena, jeden projekt bude uzavřený letos. Seznam všech projektů včetně souhrnů výsledků je zveřejněn na webu Lesů ČR – viz přímý link:

► http://www.lesycr.cz/odborne-rady/granty-a-dotace/Stranky/projectSummary.aspx

Za účelem širšího publikování zajímavých výsledků z řešení výzkumných projektů GS LČR mezi odbornou a lesnicky orientovanou veřejnost vyšlo také několik odborných publikací, brožur a knih. Výsledky projektů se rychle přenášejí do praxe.

Prostřednictvím GS LČR probíhá komplexní administrace výzkumných projektů (shromažďování témat a návrhů, posouzení přínosu a vhodnosti jejich zadání, realizace výběrových řízení na zadání schválených témat k řešení, uzavírání smluv na řešení projektu, kontroly v proběhu řešení a oponentní řízení, zveřejnění výsledků výzkumu).

Postup podpory výzkumu se řídí a vyplývá z jednotlivých ustanovení Statutu GS LČR zveřejněného na webu podniku (Grantová služba). Fungování GS LČR organizačně zajišťuje oddělení výzkumu a projektů EU se sídlem na detašovaném pracovišti v Teplicích.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 2. července 2014