Lesy České republiky, s.p.: „Ke lživým výrokům ve věci úpadku společnosti LESS & FOREST s.r.o.“

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „Lesy ČR“), se již opakovaně vyjadřovaly k otázce svého postupu před podáním dlužnického insolvenčního návrhu společností LESS & FOREST s.r.o. (dále jen „LF“), jakož i ve věci přihlašovaných pohledávek Lesů ČR v zahájeném insolvenčním řízení. S ohledem na skutečnost, že se v médiích opět začala objevovat různá naprosto lživá obvinění ve věci, rozhodly se Lesy ČR tato vyvrátit.

Lesy ČR v tomto směru považují za nutné reagovat na tiskové zprávy Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (dále jen „AČMD“) a jejího prezidenta Ing. Valného. Uvedená asociace, která má protichůdné zájmy od zájmů Lesů ČR, se prostřednictvím svého prezidenta dlouhodobě vyjadřuje naprosto tendenčně a zaujatě ve věcech týkajících se Lesů ČR. Nejinak tomu je i v případě sdělení vztahujících se k úpadku společnosti LF. Nedávná prohlášení AČMD považují Lesy ČR za natolik lživá a nesmyslná, že se na ně rozhodly reagovat.

Předně, Lesy ČR přihlásily své pohledávky (splatné i nesplatné, podmíněné i nepodmíněné) do insolvenčního řízení ve věci úpadce LF ve struktuře a výši, která byla opakovaně mediálně sdělována. Pohledávky z obchodního styku za LF byly do insolvenčního řízení přihlášeny ve výši 283,2 miliónu Kč (nejedná se jen o pohledávky za odebrané dříví, ale i pohledávky k zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení). Po dočerpání bankovních záruk v plné výši se z titulu obchodního styku očekává zůstatek pohledávek za LF uspokojovaných v insolvenčním řízení ve výši 205,8 milionů Kč (k dnešnímu dni činí tento zůstatek cca 216,6 milionů Kč). Dále byly přihlášeny pohledávky sankčního charakteru a pohledávky podmíněné, a to ve výši cca 1,11 miliardy Kč. Tyto pohledávky v naprosto drtivém rozsahu vznikly či budou vznikat v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2016.

Všechny přihlášky shora uvedených pohledávek jsou zveřejněny na oficiálních stránkách ministerstva spravedlnosti v insolvenčním rejstříku úpadce LF, pravdivost shora uvedených tvrzení si tak může kdokoliv ověřit.

Ze zveřejněných přihlášek je zejména patrná výše přihlášených pohledávek, jejich právní titul a jejich termín splatnosti. Předně je třeba uvést, že AČMD se snaží operovat s jakýmisi čísly (údajně reprezentujícími stav pohledávek Lesů ČR za LF), která mají údajně dokazovat, že Lesy ČR nakládaly s majetkem nehospodárně. Jelikož však AČMD vůbec nerozlišuje pohledávky splatné a nesplatné a naprosto pomíjí závazky Lesů ČR vůči LF za provedené lesnické činnosti, o které se každý měsíc pohledávky za prodané dříví ponižovaly, v důsledku chybně dovozuje, že Lesy ČR měly odmítat smluvnímu partnerovi dodávky dříví již za situace, kdy se smluvní partner neocitl v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky. Co se týče připomínek AČMD ohledně výše bankovních záruk k zajištění pohledávek za smluvními partnery, Lesy ČR odkazují na předcházející tiskové zprávy, zejména pak na tu z 27. 11. 2012.

Z uvedených (veřejných) přihlášek pohledávek je patrno, že splatnost prakticky všech pohledávek za odebrané dříví uplatněných v insolvenčním řízení nastala nejdříve ke dni 14. 9. 2012 (pohledávky za dříví dodané v červenci 2012). Z přihlášek je patrno, že tvrzení AČMD, dle něhož Lesy ČR za LF evidovaly v srpnu a září 2012 několikasetmilionové pohledávky podmíněné a sankční, je lživé. Z přihlášek je taktéž patrno, že s pohledávkami Lesů ČR za LF nebylo „manipulováno“ (prodej, převod do jiné formy, převod na jiný subjekt, či jinak), jak opět naprosto lživě AČMD uvádí. Konečně tvrzení AČMD, že v srpnu a září 2012 docházelo k prodlení plateb dlužníka LF „až o 30 dnů, což zásadně zhoršilo jeho rating a míru krytí pohledávek“ je taktéž lživé. Je pak otázkou, zda některé šířené nepravdy by měly být „pouze“ vyvraceny tiskovou zprávou, či zda taková tvrzení již nevstoupila do oblasti teoretického zájmu oboru trestního práva.

Lesy ČR byly ještě 26. 9. 2012 ujišťovány zástupci LF o tom, že budou postupně hrazeny pohledávky splatné k 14. 9. 2012 s tím, že písemný návrh postupu doručí dne 27. 9. 2012. Uvedený dopis sice Lesům ČR dne 27. 9. 2012 doručen byl, 3 hodiny po jeho doručení však na sebe podal LF dlužnický insolvenční návrh. V insolvenčním návrhu pak LF uvedl skutečnosti, které se neshodovaly s obsahem dopisu doručeného Lesům ČR, a to konkrétně skutečnosti, že LF na úhradu pohledávek nemá v nejbližších 3 měsících prostředky. Tento insolvenční návrh byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn dne 1. 10. 2012, přičemž bezodkladně poté, v ten samý den, Lesy ČR zastavily LF provádění těžeb o odvoz dříví. Lesy ČR tak zastavily provádění těžebních činností ihned poté, kdy získaly první věrohodnou informaci o tom, že okamžitá úhrada jejich pohledávek za LF se nedá očekávat. Lesy ČR po zhodnocení všech rizik postupovaly s řádnou péčí, kterou lze v dané situaci požadovat.

Co se týče dalších námitek či prohlášení AČMD, tyto zjevně vycházejí z neznalosti problematiky zákona o veřejných zakázkách, zákona o ochraně hospodářské soutěže, lesního zákona, jakož i základních principů soukromého práva jako celku. Pokud AČMD doporučuje Lesům ČR postup, který je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, zákonem o ochraně hospodářské soutěže, lesním zákonem a nově také naprosto popírá základní principy soukromého práva (viz naprosto nesmyslné vývody AČMD z 29. 11. 2012 ohledné výkladu lesnických smluv a problematiky následného zvýhodňování soutěžitele), Lesy ČR se takovými doporučeními rozhodně nehodlají řídit.

Lesy ČR vnímají, že zájmová sdružení podnikatelů jednají tak, aby prosazovala zájmy svých členů. Opak by přirozeně popíral smysl jejich existence. Pokud však v rámci takového prosazování zájmů dojde zcela paradoxně na obviňování třetích osob z toho, že dodržují zákon a plní své povinnosti z uzavřených smluv, vyzní takové jednání dosti nepatřičně.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 20. prosince 2012