Lesnický výzkum se představí na Zemi živitelce

O tom, že se s výsledky výzkumu neseznamují pouze čtenáři recenzovaných časopisů, svědčí řada akcí určených pro odbornou, ale i laickou veřejnost, kterých se Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. pravidelně účastní. Tradicí se například mohou stát veřejné semináře, konané v sídle VÚLHM ve Strnadech. Akce, na nichž budou výsledky výzkumných projektů prezentovány široké veřejnosti, chtějí vědci dělat každoročně. VÚLHM tak pravidelně ukazuje své výsledky na výstavách i seminářích.

Dvojí setkání vědců s odbornou veřejností, konaná letos na jaře, přilákala řadu zájemců. Semináře představily ukončené a nové výzkumné projekty a byly určeny pro vlastníky lesa, členy institucí, zaměřených na lesní hospodářství, představitele státní správy apod. – Lesy České republiky, s. p., Vojenské lesy a statky, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita, Ministerstvo zemědělství atd.

Řešitelé seznámili účastníky s výsledky svých výzkumných úkolů. Jednalo se například o možnosti cíleného pěstování a využití geneticky hodnotných částí populací sadebního materiálu smrku ztepilého, pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR, metody hodnocení zátěže lesních půd rizikovými látkami atd.

Při prezentaci nově zahájených projektů se hovořilo například o záchraně a reprodukci cenné populace topolu šedého, optimalizaci využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech, zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách ČR nebo o prevenci a snižování škod způsobených zvěří a na zvěři při zemědělském hospodaření.

Svoji letitou tradici již mají celostátní semináře pořádané Lesní ochrannou službou VÚLHM v Průhonicích, v sídle Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Dubnového setkání, jehož tématem byli Škodliví činitelé v lesích Česka 2014/2015, se zúčastnila řada zahraničních hostů.

vystavaVÚLHM na výstavách a veletrzích

K propagaci lesnického výzkumu neodmyslitelně patří i účast na nejrůznějších zemědělských, lesnických a mysliveckých výstavách. Letos se VÚLHM zúčastnil tradiční výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem a svůj stánek měl na nové Národní myslivecké výstavě v Brně.

Stejně jako loni, i letos zaujme VÚLHM svůj post společně s ostatními veřejnými výzkumnými institucemi Ministerstva zemědělství na mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Výstava, jejímž mottem je „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“, se koná na samém konci letních prázdnin – od 27. srpna do 1. září. Výstava je zaměřena na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství apod.

Konference o lesnické hydrologii

Na konec letošního září je naplánována odborná konference, věnovaná problematice lesnické hydrologie z pohledu vědy, ale také z pohledu praxe. Konference, pořádaná u příležitosti 60. výročí hydrologického a ekologického výzkumu na malých lesních povodích v Beskydech – Červíku a Malé Ráztoce, se bude konat v termínu 21. – 23. září 2015 v horském hotelu Sepetná v Ostravici.

Tématy setkání budou vliv lesa na kvalitu a kvantitu vody v extrémních i běžných hydrometeorologických situacích, možnosti zvyšování retenční schopnosti lesů, přenos poznatků moderní hydrologie do opatření lesnického a krajinného managementu a ekonomické zhodnocení hydrické funkce lesa a platby za ekosystémové služby.

Na konferenci je stále možné se přihlásit. Podrobnosti a přihláška jsou dostupné zde:

VÚLHM se letos také zapojil do celostátní kampaně Týden lesů 2015 a uspořádal dvě akce pro děti zaměřené na to, jak chránit les a jak o něj pečovat.

Kontakt:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Lesnické informační centrum
Strnady 136
252 02 Jíloviště
e-mail: cizkovam@vulhm.cz