LČR s. p.: Program 2020 – Veřejný zájem v lesích a úloha LČR při jeho zajišťování

Podle Základních principů státní lesnické politiky je předpokladem zajišťování veřejných zájmů v lesích zachování samotné existence lesa jako nositele těchto funkcí zajištěním jeho stability a ovlivňováním změn druhové skladby dřevin tak, aby lesy byly schopny plnit své funkce i přes současnou antropogenní zátěž i ve 3. tisíciletí.

K zajištění vlastní existence lesa a zlepšování jeho stavu slouží u LČR především dokument „Program trvale udržitelného hospodaření v lesích – výchova a obnova lesa“ (Hradec Králové 1997, 2000). Naplňování jeho zásad potvrzuje například vysoký podíl listnáčů a jedle i podíl přirozené obnovy při obnově lesa.

Součástí činnosti podniku je od samého počátku také aktivní přizpůsobování lesa oprávněným potřebám a požadavkům veřejnosti. Podnik tak navázal na předchozí činnosti v rámci tzv. prací celospolečenského významu, realizované jeho předchůdci. Již „Lesnická politika LČR“ (Hradec Králové 1996) v této souvislosti defi novala jako hlavní úkol LČR: „Vytvářet optimální vztah mezi plněním všech funkcí lesů a tržním ekonomickým prostředím a zajistit při tom trvalou produkci kvalitní dřevní hmoty při respektování a rozvíjení environmentálních funkcí lesů.“ Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR následně formuloval principy zajišťování veřejného zájmu v lesích nad míru stanovenou lesním zákonem a vytvořil tak podmínky pro připojení se k moderním evropským a světovým trendům v této oblasti. Ulohou podniku spravujícího státní lesy je dbát na vyváženost produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa, tedy zajišťovat plnění produkční funkce i veřejné zájmy ve svém oboru činnosti.

Veřejný zájem v lesích je definován v Základních principech státní lesnické politiky následovně: „Stát má zájem na trvalém a vyrovnaném využívání lesa jako obnovitelného přírodního zdroje a využívání veřejně prospěšných funkcí lesa ve veřejném zájmu. Je důležité pro všechny občany zabezpečit zachování vodohospodářské účinnosti lesa, zajištění půdoochranné funkce lesa, uchování jedinečnosti přírody a udržení genetické kvality lesa. Všechny tyto funkce je třeba více či méně řízeně podporovat. Další funkce poskytuje zdravý les převážně samovolně již svou existencí.“

LČR vycházejí z předpokladu, že i o některé další funkce (např. funkci rekreační) musí být alespoň zčásti řízeně pečováno. Je rovněž nepochybné, že veřejným zájmem je také trvale udržitelné obhospodařování lesů zajišťující stabilitu produkce ekologicky čisté obnovitelné dřevní suroviny pro současnou i příští generace.

Realizace konkrétních opatření v rámci Programu 2020 probíhá výhradně na pozemcích s právem hospodařit LČR. Tyto činnosti LČR provádějí jak samostatně prostřednictvím svých organizačních jednotek, tj. lesních správ (LS), lesních závodů (LZ) a správ toků (ST), tak ve spolupráci s místními a regionálními partnery, např. obcemi, mikroregiony, orgány ochrany přírody či nevládními organizacemi. Pokud je realizace některých opatření přínosem pro podnikatelské aktivity jiných subjektů, musí být zajišťována spolufi nancováním těmito subjekty podle míry očekávaného přínosu. Podpora jiných aktivit může být ze strany LČR řešena např. formou pronájmu vhodných pozemků či objektů. Samozřejmostí při realizaci jakýchkoliv opatření je respektování souvisejících právních předpisů. Významnou roli při zabezpečování účinků jednotlivých funkcí lesů hraje systém hospodářské úpravy lesů a jejich podchycování již při tvorbě lesních hospodářských plánů (dále LHP). O realizaci tohoto programu a výsledcích hospodaření LČR každoročně informují veřejnost.

Zdroj: https://www.facebook.com/lesycr.cz, 9. října 2014