LČR s. p.: Program 2020 – Osvěta veřejnosti – Práce s veřejností se zvláštním důrazem na mládež

Práci s dětmi a mládeží je u LČR věnována dostatečná pozornost. Lesnická výchova, osvěta a environmentální vzdělávání je jednoznačným vkladem do budoucna. Metodika pro práci s mládeží u LČR je shrnuta v dokumentu „Lesní pedagogika jako součást environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) u státního podniku Lesy ČR“. Na něj navazuje „Koncepce lesní pedagogiky u LČR“ (2009). Základním mottem práce s mládeží je „O lese učit v lese“.

Vzdělávání mládeže je realizováno pomocí několika komunikačních projektů. Cílem LČR je umožnit žákům kontakt s lesem a s prací lesníků především prostřednictvím vlastních osvětových projektů a částečně v rámci podpory vzdělávacích projektů jiných organizací. Velice důležité je podat autentické informace o lese prostřednictvím kvalifikovaných lesníků.

LESNÍ PEDAGOGIKA

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím vyškoleného lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa. Účastníci aktivit lesní pedagogiky se učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Protože lesní pedagogika není zakotvena v legislativě ČR a EU, vznikla při MZe pracovní skupina, jejímiž členy kromě jiných subjektů jsou i LČR. Tato skupiny vytvořila „Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů v ČR“ (2010).

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky, který umí představit les zajímavou a zábavnou formou.

Koncem roku 2010 se lesní pedagogice věnuje téměř 180 lesních pedagogů – zaměstnanců LČR, a to převážně nad rámec pracovních povinností. Práci s mládeží zajišťují především regionální pracoviště (jednotlivé organizační jednotky) LČR. Počet lesních pedagogů u LČR rok od roku stoupá.

Do projektu lesní pedagogiky se LČR zapojily již v jeho začátcích v roce 2002. Dodnes je tento projekt jedním z hlavních pilířů lesnické osvěty a výchovy dětí a mládeže.

Prostřednictvím lesní pedagogiky se děti a mládež seznamují s ekosystémem lesa a prohlubuje se tak jejich zájem o přírodu, les i ochranu životního prostředí. Zároveň dochází ke zlepšení jejich vztahu a postoje k lesu jako takovému a pochopení cílů a způsobů lesního hospodaření.

Pro dětské kolektivy a jiné skupiny organizují lesní pedagogové po celé republice lesní vzdělávací programy, které se konají především v terénu.

Poskytované informace jsou také základem pro naplňování rámcových vzdělávacích programů škol. Lesní pedagogika tak může nabídnout pomoc či alternativu při projektovém vyučování, výuce napříč několika různými vzdělávacími oblastmi nebo vzdělávacími obory.

Do aktivit lesní pedagogiky se může široká veřejnost zapojit prostřednictvím vyplnění objednávky na internetových stránkách www.lesycr.cz v sekci Lesní pedagogika či zasláním požadavku na email lesnipedagog@lesycr.cz.

DEN S LESY ČR

Den s LČR je tradiční sportovně vzdělávací akcí organizovanou pro děti, rodiče a ostatní veřejnost. Akce tohoto typu probíhají v průběhu celého roku na řadě míst po celé České republice. Termíny těchto dnů jsou zveřejňovány na internetových stránkách. Děti v rámci této akce soutěží, ověřují si své znalosti o přírodě, zjišťují svou fyzickou zdatnost, dozvídají se další zajímavosti a nové poznatky z ukázek výcviku dravců, loveckých psů apod. Dny s LČR jsou vynikající příležitostí pro budování vztahů LČR s veřejností na lokální úrovni. Z důvodu velkého ohlasu počet těchto akcí rok od roku stoupá a v současné době se pohybuje kolem jednoho sta za rok.

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKA

Hlavním cílem informačních a vzdělávacích středisek (IVS) je přiblížit veřejnosti práci lesníků, včetně ochrany přírody, která je historickou a nedílnou součástí lesního hospodaření. K tomu slouží bohatý výběr speciálních programů, ze kterých si vyberou všichni, od nejmenších až po dospělé. IVS Křivoklát (2005) spadá organizačně pod Lesní správu Křivoklát. V budově IVS je stálá expozice, která je vhodná pro návštěvníky všech věkových kategorií. Obohacením výstavy jsou interaktivní prvky, které zaujmou hlavně děti. Na budovu IVS navazuje venkovní areál s naučnými a rekreačními prvky a řada naučných a turistických stezek. Další obdobná zařízení se budují nebo jsou v záměru.

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT „ LES VE ŠKOLE, ŠKOLA V LESE“

Tradičním a dobře fungujícím nástrojem environmentálního vzdělávání je celorepublikový školní vzdělávací projekt „Les ve škole, škola v lese“, realizovaný sdružením Tereza již od roku 1999. LČR se podílejí na tomto projektu především prostřednictvím lesních pedagogů, kteří pomáhají žákům s plněním odborných úkolů uvedených v didaktických materiálech. V roce 2010 se do projektu zapojilo přes 2000 učitelů a 35 000 dětí. Žáci se v rámci projektu seznamují s ekosystémem lesa netradičními metodami a získávají mnoho praktických informací. Práce s didaktickými materiály je často přivádí do lesa, kde si své poznatky ověřují v praxi, většinou za pomoci lesního pedagoga. Projekt je využíván napříč školní výukou na prvním i druhém stupni základních škol.

V rámci práce s mládeží je do budoucna kladen důraz na:

– podporu a rozvoj vlastních osvětových a marketingových aktivit v rámci organizačních jednotek LČR;

– rozšíření spolupráce s krajskými koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty;

– vytváření pracovních listů pro žáky a učitele;

– zpracování jednotných metodických listů pro lesní pedagogy;

– pořádání seminářů a workshopů pro lesní pedagogy v rámci kvalifikačního rozvoje zaměstnanců LČR;

– šíření lesní pedagogiky na všech úrovních vzdělání v ČR (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, učitelé) prostřednictvím pořádání vycházek v lese, přednášek a besed;

– spolupráci se středisky ekologické výchovy;

– sekce „Lesní pedagogika“;

– rozvíjení možností internetového časopisu a blog;

– tematické fotogalerie a videogalerie;

– interaktivní kvízy, soutěže, ankety, zábavně naučný komiks, animace a další nabídky pro děti a mládež (téma – příroda, les, lesníci, ochrana přírody, dřevo a další produkty z lesa apod.).

* pořádání a podílení se na soutěžích zaměřených na lesnické hospodaření;

* spolupráci na osvětových projektech v rámci mezinárodní spolupráce (např. k Evropskému týdnu lesů);

* spolupráci na dětských táborech;

* odbornou podporu ekologické olympiády pro studenty středních škol;

* podporu a odborné konzultace u nově vznikajících učebních pomůcek.

Zdroj: https://www.facebook.com/lesycr.cz, 9. října 2014