KRNAP: Připravili jsme 200 vánočních stromků s certifikátem FSC

I letos na Vánoce nabídneme zájemcům smrčky z krkonošských lesů honosících se certifikátem FSC.

Právě v těchto dnech naši lesníci provádějí prořezávky v porostech určených k výchovnému zásahu. Tyto stromky, které by normálně zůstaly v lese k zetlení, si pak zájemci budou moci koupit ve Vrchlabí na náměstí T. G. Masaryka ve středu 17. prosince.

Správa Krkonošského národního parku je držitelem certifikátu Forest Stewardship Council (FSC), který deklaruje, že krkonošské lesy jsou obhospodařovány přírodě blízkým způsobem. Díky tomu mohou být i zdejší vánoční stromky pocházející z prořezávek označeny nejprestižnějším lesnickým certifikátem FSC. Za výtěžek z prodeje pak do krkonošských lesů navrátíme dřeviny, které v nich chybí: jedle, javory nebo buky. „Nabízené stromky pocházejí z prořezávek, a tudíž les jejich vyřezáním neutrpí,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „V rámci hospodaření v lese bychom je stejně museli vyřezat. Je tedy lepší je vyříznout nyní a nabídnout veřejnosti jako vánoční stromky,“ dodal. „Vnímáme to i jako preventivní opatření, aby nám lidé nechodili s pilkou do lesa krást,“ upřesnil. Lesnické prořezávky jsou ve většině krkonošských lesů zatím ještě nutnou součástí péče o tuto část bohatství našeho nejstaršího národního parku. Jedním z principů šetrného hospodaření v lesích jsou i tzv. výchovné zásahy v lese. Lesníci tak lesu pomáhají získat dlouhodobě stabilní prostorovou, druhovou i věkovou strukturu a stát se tak stabilnějším a odolnějším vůči klimatickým podmínkám a škůdcům. Když hustý mladý les prořežeme, tak stromky, které v lese zůstanou, získají více místa, zesílí a celý les pak bude mnohem stabilnější. Lidé tak nemusejí mít obavu, že by koupí vánočního stromku přispívali k poškozování lesa. „Naopak svou koupí přispějí ke zlepšení stavu krkonošských lesů. Utržené peníze se totiž příští rok do lesů v Krkonoších vrátí v podobě několika tisíc nových stromků,“ dodává Hřebačka, sám profesí lesník.

Cena stromků bude 80 Kč (od 101 do 150 cm výšky), 110 Kč (od 151 do 200 cm), 125 Kč (od 201 do 250 cm) a 150 Kč za stromky vyšší než 251 cm. Prodejní ceny stromků s certifikátem FSC jsou režijní, tedy zahrnují náklady na prořezávku a na dopravu.

Hospodaření podle standardů FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že nejsou povoleny rozsáhlé holoseče, používání chemických prostředků či pálení klestu v lese. Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné porosty s větším podílem listnatých stromů a jedle, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. Významný podíl dřeva zůstane v lese k zetlení, ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdního prostředí, lepšímu zachycení vodních srážek (zmírnění povodní) a zdraví ekosystému. Část porostů je vyjmuta z lesnického hospodaření a slouží jako trvalé referenční plochy. Přednostně jsou v lese ponechány doupné stromy jako hnízdiště ptáků. Hospodaření podle standardu FSC klade na správce lesa zvýšené nároky, ale je k přírodě odpovědnější než běžné hospodaření.

Samotný certifikát opravňuje jeho držitele označit produkty z certifikovaných lesů logem FSC. Toto označení je garancí odběrateli, že produkt (v našem případě především dříví) nepochází z nešetrného a exploatujícího hospodaření a že při jeho získání byla dodržována pravidla zachování a rozvoje biologické různorodosti v lesích. Koupí produktu odběratel podporuje ochranu lesů a péči o ně přírodě blízkým způsobem.

Bližší informace o FSC najdete na adrese http://www.czechfsc.cz

Zdroj: www.krnap.cz,4. prosince 2014