KRNAP: Měníme krkonošské lesy k lepšímu

Zrekonstruovat lesní porosty do podoby přírodě blízkých lesů a nastartovat stabilní růst krkonošských lesů si vytkl za cíl projekt Stabilizace významných lesních ekosystémů Krkonošského národního parku, který letos po pěti letech končí.

Neřízená exploatace krkonošských lesů v minulosti, pěstování smrkových monokultur a imisní zátěž v nedávné minulosti by bez aktivní práce lesníků na stabilizaci lesních ekosystémů mohly vyústit v ekologickou katastrofu obdobnou jako v osmdesátých letech minulého století. Projekt za více než 82 milionů korun získal dotaci z fondů EU v rámci Operačního programu životní prostředí.

„Práce na projektu jsme zahájili v červenci 2010. Po pěti letech intenzivní práce lesníků i dodavatelů si troufám říci, že krkonošské lesy za posledních 400 let nebyly v tak dobrém stavu jako nyní. Velký kus práce je za námi, ale ještě větší je před námi. Naším cílem je, aby krkonošské lesy byly stabilní a zdravé,“ říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Druhovou, věkovou a prostorovou strukturu lesů do 30 let jsme upravili na bezmála 7 000 hektarech, tj. asi na čtvrtině všech lesů národního parku. Vybudovali jsme 600 přehrážek, které mají zajistit obnovu vodního režimu v lesích. Zaměřili jsme se úpravu 12 ploch pro tokaniště tetřívka obecného. Do lesů jsme dosadili téměř 24 000 sazenic buků, jedlí, javorů, jeřábů a bříz. Z pohledu lesníka jsem přesvědčen, že nyní mají zdejší lesy před sebou dobré vyhlídky,“ dodal Hřebačka.

Cílem nynější péče o krkonošské lesy se stala záchrana, obnova a podpora biodiverzity lesních ekosystémů a podpora věkové a prostorové rozrůzněnosti lesů a tím i zvýšení jejich odolnosti vůči přírodním, případně i lidmi zaviněným, událostem (jako jsou třeba větrné bouře či kalamitní stavy „škůdců“). Naším cílem je pomoci krkonošským lesům dojít k podobě, která bude blízká přirozenému stavu před kolonizací Krkonoš v 16. století. Projekt Stabilizace byl směřován do mladých lesních porostů, uměle založených v období tzv. imisních těžeb, v některých lokalitách s dlouhodobě početným výskytem tetřívka obecného. Hlavním cílem pak byla obnova a podpora jejich biodiverzity (včetně umožnění existence fragmentů nelesních ekosystémů a biotopů vhodných pro tetřívka obecného). Vedlejším efektem projektu bude i nastartování procesu regenerace současného stavu lesů v prioritních oblastech ohrožených emisemi. Více zde:

Zdroj: www.krnap.cz, 10. října 2014