Krkonoše procházejí laserscanningem

Návštěvníci hor mohli v minulých dnech narazit na některých krkonošských vrcholech na bílou plachtu s textem „Toto je signální bod leteckého snímkování. Prosím neničte jej.“

Tyto plachty posloužily jako kontrolní zaměřovací body pro laserové snímání povrchu Krkonošského národního parku (laserscanning). Správa KRNAP tak srovnala krok se svým polským protějškem (KPN), který již data získaná touto technologií má. Tato aktivita je součástí projektu KRKONOŠE v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody, který je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Laserové snímání povrchu patří k nejnovějším technologiím pro pořizování prostorových geodat. Nachází využití zejména při vytváření digitálních modelů terénu a reliéfu. Metoda laserscanningu je založena na vyslání laserového paprsku směrem k povrchu měřeného území nebo objektu. Je měřena vzdálenost, kterou paprsek urazí, a jeho směr. Vyhodnocením všech parametrů získáme informaci o jednom určitém bodu povrchu. Laserové zařízení může být umístěné staticky na zemi (pozemní laserscanning) nebo v letadle či vrtulníku (letecký laserscanning). V případě snímkování Krkonoš je využito druhého zmiňovaného způsobu, kdy speciální letadlo vybavené fotogrammetrickou sestavou nasnímalo v průběhu letních prázdnin potřebná data.

Primárním výstupem laserového skenování je soubor prostorových souřadnic odražených bodů – takzvané mračno bodů. Konečným výstupem zpracování dat z laserového skenování jsou rúzné druhy velmi detailního modelu reliéfu krajiny. Kromě digitálního modelu reliéfu je výstupem laserového skenování také digitální model terénu včetně budov, stromů, vegetace a dalších prvků v krajině.

Data pořízena metodou laserscanningu nebyla jediným výstupem snímkovací mise, která v minulých týdnech vrcholila. Pořízeny byly rovněž letecké snímky ve vysokém rozlišení, a to včetně záznamu infračerveného spektra, které pomůže rozlišit např. zdravotní stav rostlin, ale také snímky hyperspektrální, sloužící pro vyhodnocení vegetačního pokryvu.

Tato geografická data umožní Správě KRNAP provádět velice přesné prostorové analýzy určené pro kvalitnější a efektivnější plánování nejrůznějších opatření v oblasti péče o krajinu, ochranu přírody, lesního hospodářství, turismu nebo také krizového managementu. V neposlední řadě najdou své uplatnění rovněž v aplikovaném výzkumu, jehož výsledky jsou opět využívány pro zvýšení efektivity řízení národních parků.

Pořízení dat metodou laserscanningu bylo součástí projektu KRKONOŠE v INSPIRE – společný GIS v ochraně přírody, který je podpořen prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, který je financován z prostředků ERDF. Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cena komplexní zakázky byla 7,6 mil. korun[1]. Takto pořízená data bude nyní využívat jak Správa KRNAP a Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego, naši partneři tak specifické výstupy budou samozřejmě přístupny i odborné a široké veřejnosti prostřednictvím mapových služeb a mapového portálu Správy KRNAP.

[1] Cena zahrnuje také zpracování dat a převedení do formátů, které je možné dále zpracovávat za použití stávajícího softwarového a hardwarového vybavení přímo odpovědnými pracovníky Správy KRNAP.

Zdroj: http://www.krnap.cz/, 24. září 2012