Jednoroční tendry Lesů ČR úspěšně finišují

Uzavírání smluv jednoročního tendru Lesů ČR na práce v lesích v roce 2011 se již blíží ke svému závěru. K datu 23. února měly Lesy ČR již podepsáno celkem 101 smluv ze 108 smluvních územních jednotek s 26 smluvními partnery. Podnik dělá vše proto, aby k podpisu zbývajících smluv došlo během několika následujících dnů.

„Již nyní je možné konstatovat, že jednoroční tendr je jednoznačně velmi úspěšný. Tržby z již podepsaných smluv dosahují výše téměř 8,5 miliardy korun a saldo z uzavřených smluv ve prospěch Lesů ČR a tedy i státu činí cca 6,17 miliardy korun. Objem dřeva v podepsaných smlouvách je na úrovni zhruba 6,6 milionů m³,“ zdůrazňuje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Z celkového počtu zatím uzavřených smluv je 36 smluv uzavřeno s uchazeči, kteří se umístili na 1. místě, 34 smluv s uchazeči na 2. místě a 31 smluv s uchazečem na 3. místě.

Díky průběžnému uzavírání smluv se práce v lesích nezastavily a smluvní partneři zahajují činnosti bezprostředně po podpisu smluv. S ohledem na zimní období a často měnící se klimatické podmínky není možné v současné době v lesích všechny potřebné práce vykonávat. Mírné prodlevy v uzavírání smluv způsobili někteří účastníci tendru úmyslným opakovaným nepřebíráním poštovních zásilek s výzvami k uzavření smluv, podáváním námitek, podáním návrhu na přezkum na ÚOHS nebo odstupováním od svých tzv. „vítězných“ nabídek apod. Takovéto skutečnosti nemohly Lesy ČR ovlivnit. Zakázka byla připravena zcela v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, přičemž veškeré lhůty veřejné zakázky byly dopočítány tak, aby uzavření jednotlivých smluv bylo možné ke konci roku 2010.

Ve dvou částech veřejné zakázky (Náměšť nad Oslavou a Frýdek – Místek) první tři uchazeči odmítli uzavřít smlouvu, obě části veřejné zakázky byly proto zrušeny a bude pro ně vyhlášeno nové nadlimitní otevřené zadávací řízení. Na dobu do uzavření smlouvy v otevřeném zadávacím řízení budou práce v nezbytně nutném rozsahu zajištěny smluvním partnerem vybraným v rámci jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBÚ). V podstatě se jedná jen o tzv. nahodilé těžby, ochranu lesa proti kůrovcům a jarní zalesňovací práce. Celkový objem ročních úkolů na předmětných SÚJ však bude naplněn.

Lesy ČR v tendrech vystupují pouze jako zadavatel – neurčují cenu dříví v následném obchodním řetězci. Lesy ČR prodávají dříví vítězům veřejné zakázky za ceny, které tito vítězové sami nabídli a k nimž se smluvně zavázali. Dřevozpracující podniky mohou dřevo nakupovat od smluvních partnerů Lesů ČR nebo na veřejných trzích, kam mají vítězové zakázek povinnost dodávat 20% vytěženého dříví.  Od letošního roku tak mají všichni rovný přístup ke dřevu za skutečně spravedlivé ceny – nákup dříví za spravedlivé ceny je nyní umožněn všem zájemcům. Skončilo tak období tzv. rámcových smluv, kdy velmi úzká skupina dřevozpracujících firem nakupovala dřevo od Lesů ČR za mnohem výhodnějších podmínek než ostatní dřevozpracující podniky.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR