Informace pro vlastníky a uživatele lesů

Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky a uživatele lesů na změnu související s leteckou hasičskou službou.

Ministerstvo zemědělství v uplynulých letech zajišťovalo spolu s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a státním podnikem Lesy ČR ochranu lesů před požáry, a to prostřednictvím tzv. letecké hasičské služby. Ze strany státu šlo o službu vlastníkům lesů, která je nad rámec zákonných povinností MZe. Leteckou hasičskou službu Ministerstvo zajišťovalo v závislosti na prostředcích státního rozpočtu, a to zpravidla od 15. března do 31. října.

V letošním roce nebude letecká hasičská služba v obvyklém rozsahu ani obvyklém období zajišťována. V období od 1. dubna do 30. září 2014 zabezpečuje hlídkovou činnost v pěti pracovních sektorech Letecká služba Policie ČR, a to na základě Dohody o spolupráci při hlídkové činnosti a hašení lesních požárů leteckou technikou, uzavřené mezi Ministerstvy vnitra a zemědělství 24. března 2009. Jde o sektory:

B 8 – Benešovsko, Příbramsko
B 9 – Blanensko, Vyškovsko
C 11 – dolní Polabí
C 12 –  střední Polabí
C 13 – střední Morava, Svitavsko.

V této souvislosti Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky a uživatele lesů, že tam, kde ochranu lesů před požáry zabezpečuje letecká hasičská služba, je jejich povinností zajistit ochranu lesů před požáry v souvislých lesních porostech o výměře nad 50 hektarů. Tím se rozumí zejména přijetí opatření pro včasné zjištění požáru a proti jeho šíření, např. hlídkovou činností s nasazením potřebného množství sil a prostředků. Dále jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové cesty, zajišťovat hlídkování a obstarávat a zabezpečovat potřebné hasební prostředky a požární techniku tak, jak to vyplývá z příslušných ustanovení zákona o požární ochraně.

Ministerstvo zemědělství chce zvolit optimální a přitom maximálně efektivní způsob letecké ochrany lesů před požáry pro budoucí období, a proto přistoupilo k záměru změnit dosavadní systém zajišťování letecké hasičské služby. V současné době proto o tom jedná se subjekty zainteresovanými v rámci dosavadního systému, tedy především s Ministerstvem vnitra a státním podnikem Lesy ČR.

přílohy:

mapa PDF, 562 KB

Zdroj: Tisková zpráva MZe ze dne 24. 6. 2014.