Chcete podpořit trvale udržitelné hospodaření v lesích? Kupujte výrobky na bázi dřeva s logem PEFC!

Lesy ČR hospodaří v souladu s mezinárodně uznávanými ekologickými, sociálními a ekonomickými standardy, tj. trvale udržitelným způsobem, ve všech spravovaných lesích, tedy na výměře 1,3 milionu hektarů. Již více jak deset let je toho dokladem i prestižní mezinárodní certifikát PEFC. Osvědčení o trvale udržitelném hospodaření v lesích dle systému PEFC je přitom každoročně potvrzováno externími auditory. Stále větší počet zákazníků hledá záruky, že činnost správců lesů nezatěžuje životní prostředí a je v souladu se životním prostředím. Mezinárodně uznávaný certifikát PEFC je toho jednoznačnou zárukou.

Veřejné instituce, obchodníci se dřívím i nákupní oddělení velkých obchodních řetězců stále častěji vyžadují na dřevozpracujících podnicích potvrzení, že dřevo, které používají, pochází z trvale udržitelných zdrojů. Lesy ČR nedávno opětovně získaly certifikát PEFC tohoto spotřebitelského řetězce (C-o-C), které podniku umožňuje smluvním partnerům prodávat dříví se zárukou, že jeho těžba a prodej neprobíhaly na úkor lesa.

Pokud tedy naleznete v obchodě výrobek s logem PEFC, víte, že pochází z lesa, kde jsou doma zásady trvale udržitelného hospodaření, což jsou mimo jiné veškeré lesy ve správě Lesů ČR.

PEFC je největším světovým systémem certifikace trvale udržitelného hospodaření lesů. Celkem je tímto systémem po celém světě certifikováno na přes 220 milionů hektarů lesů ve 30 zemích. Tyto lesy obhospodařuje jen v Evropě přes 15 milionů vlastníků lesů a výrobky z nich vyrábí či s certifikovaným dřívím celosvětově obchodují tisíce dřevozpracujících firem.

Certifikace lesů je proces, v rámci kterého nezávislá organizace vydává certifikát potvrzující, že hospodaření v lesích splňuje předem stanovená kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích. Nezávislou organizací se myslí certifikační orgán, který je pro tuto činnost akreditován u Českého institutu pro akreditaci a notifikován PEFC Česká republika.

Majitelé a správci lesů, kteří splňují předepsané standardy hospodaření, získají právo umísťovat vytěžené dříví na trh s logem PEFC. Výrobek označený tímto logem je pro spotřebitele zárukou toho, že surovina na jeho výrobu pochází z certifikovaného lesa a při jeho produkci nedochází k poškozování životního prostředí. Tento systém zaručuje nestranný proces posuzování a jeho důvěryhodnost. Zároveň usiluje o zlepšení všech funkcí lesů ve prospěch životního prostředí člověka.

V České republice se certifikace provádí prostřednictvím Českého systému certifikace lesů (CFCS – Czech Forest Certification Scheme), což je národní, nezávislý systém platný na území České republiky. Správu CFCS, to znamená schvalování a revizi standardů, prezentaci a propagaci systému, zajišťuje PEFC Česká republika.CFCS splňuje všechny mezinárodní požadavky pro certifikační systémy. Již v červnu 2001 systém uznala Rada PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Jak rozumět pojmu trvale udržitelné hospodaření?

Trvale udržitelné hospodaření je správa a využívání lesů a půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich přírodní rozmanitost, produkční schopnosti, regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 10. května 2012