Česká republika podepsala dva protokoly ke Karpatské úmluvě

Česká republika se stala signatářem Protokolu o udržitelném cestovním ruchu a Protokolu o trvale udržitelném hospodářství v lesích k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Vláda vyslovila souhlas se sjednáním obou protokolů svým usnesením č. 328 dne 4. května 2011 a usnesením č. 351 dne 11. května 2011. Protokol o udržitelném cestovním ruchu za ČR podepsal dnes Ing. Tomáš Tesař, náměstek ministra životního prostředí, zatímco k podpisu Protokolu o trvale udržitelném hospodářství v lesích byl zmocněn Ing. Jiří Novák, náměstek ministra zemědělství.

První z dnes podepsaných Protokolů se zaměřuje na posílení spolupráce smluvních stran při rozvoji udržitelného cestovního ruchu v Karpatech, s cílem maximalizovat jeho pozitivní přínosy pro hospodářský a sociální rozvoj regionu a současně zmírnit možné negativní ekologické a environmentální dopady. Podpora rozvoje udržitelného cestovního ruchu přinese pozitivní ekonomický efekt, který přispěje k podpoře drobného podnikání a diverzifikaci ekonomických aktivit, a tím i k řešení otázky zaměstnanosti obyvatel v karpatském regionu. Přijetí Protokolu o udržitelném cestovním ruchu tak bude mít pozitivní dopady na podnikatelské prostředí ČR.

Cílem druhého dnes podepsaného Protokolu je podporovat trvale udržitelné obhospodařování a ochranu karpatských lesů, aby přinášely užitek současným i budoucím generacím. Protokol podporuje činnosti související se zachováním nebo zvýšením lesnatosti, zajištěním produkčních funkcí lesů a posílením jejich role v rozvoji venkova, dále také vhodné využívání dřeva jakožto ekologického a obnovitelného materiálu a podporování trvale udržitelného využívání ostatních (nedřevních) lesních produktů. Protokol usiluje o zlepšování zdravotního stavu a vitality lesů, o zlepšování ochrany a udržitelného využívání složek biologické rozmanitosti lesa, o určování a ochranu přirozených, zejména původních lesů. Opatření mají za cíl také podporovat obnovu přírodě blízkých lesů, zvyšovat roli lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví při zmírnění změny klimatu, zlepšit ochranné funkce lesů (proti povodním, sesuvům půdy a při regulaci koloběhu vody obecně) a také jejich funkce společenské. Podporuje a napomáhá spolupráci při rozvíjení a využívání odpovídajících systémů plateb za environmentální zboží a služby poskytované lesy a posilování správy a prosazování práva v oblasti lesnictví, zvláště se zaměřením na boj s nelegální těžbou dřeva a na ni navazující obchod.

Přijetí obou protokolů dne 27. května 2011 je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu ČR, se závazky vyplývajícími z členství ČR v Evropské unii a se závazky vyplývajícími pro ČR z jiných mezinárodních smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

Gestorem Protokolu o udržitelném cestovním ruchu bude Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj jeho spolugestorem, zatímco gestorem Protokolu o trvale udržitelném hospodářství v lesích bude Ministerstvo zemědělství a MŽP jeho spolugestorem.

Zdroj:http://www.enviweb.cz/clanek/les/86825/ceska-republika-podepsala-dva-protokoly-ke-karpatske-umluve, 31. května, 2011