Čáp černý na Šumavě

Čáp černý (Ciconia nigra) je jedním ze dvou druhů čápů, kteří se na území České republiky vyskytují, ale pro svůj nenápadný způsob života je, na rozdíl od populárnější čápa bílého, méně známý. Čáp černý je tažným druhem hnízdícím v Evropě a Asii a zimujícím v jižní Africe.

Během 19. a 20. století prodělala evropská populace čápů černých značné změny. Pokles početnosti populace čápa černého během 19. a počátku 20. století kulminoval v 30. letech 20. století, kdy na našem území hnízdil pouze v lužních lesích soutoku řek Dyje a Moravy. Od poloviny 20. století je zaznamenán růst populace jak v Evropě, tak na našem území, kdy čáp černý postupně osidluje lesy od nížin do hor. Ideálním hnízdním prostředím čápa černého jsou velké lesní celky hlavně listnatých či smíšených lesních porostů, kde si čápi staví svá velká hnízda na silných větvích stromů.
„Šumava je díky své vysoké lesnatosti vhodným prostředím pro čápa černého. Ovšem najít či dohledat hnízdo čápa černého je právě pro jeho plachost a nenápadný způsob života velmi obtížné,“ říká ornitolog Správy NP a CHKO Šumava Tomáš Lorenc.
Některá hnízda časem zanikají – např. pádem stromu s hnízdem nebo rozpadem déle nepoužívaného hnízda, ale i vznikají – stavba nových hnízd. Čáp černý je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č.114/1992 Sb., o ohraně přírody a krajiny, silně ohroženým druhem a navíc předmětem ochrany Ptačí oblasti Šumava. Na Šumavě je pravidelně, ale nehojně hnízdícím ptačím druhem s odhadem početnosti 10 – 20 párů.
Pro Českou republiku je uváděn odhad velikosti populace cca 300 – 400 párů čápa černého.

Zdroj: J. Zvettlerová, tisková referentka, Správy NP a CHKO Šumava, 5. srpna 2011