AČMD: „K nesereiózním obviněním LČR s. p.“

AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (více zde) .

AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.

Vzhledem ke skutečnosti, že podmínky tendrů neobsahují požadavek na bezdlužnost účastníka vůči zadavateli a vzhledem k reálným rizikům insolvence potenciálních smluvních partnerů v případě, že vítěz tendru vycházel při konstrukci nabídky z nereálných odhadů cen dříví či služeb v roce 2012, či v případě, že vítěz tendru disponuje značným zadlužením, doporučila AČMD ministru zemědělství mimo jiné:

•Prověřit míru zadluženosti vítězů tendru vůči zadavateli a existenci splátkových kalendářů mezi vítězem tendru a Lesy ČR a VYLOUČIT tak, že v případě insolvence smluvního partnera Lesů nebude případný dluh za dříví „při pni“ umocněn neplněním splátek dalších dluhů. Tento bod byl přitom doplněn o prověření případných úlev v platebních podmínkách v posledních dvou až 3 letech, tzn. o doporučení vyloučit eventuální zvýhodňování některého ze soutěžitelů a odhadnout bonitu jeho solventnosti.
•Prověřit riziko insolvence vítěze tendru a míru spolehlivosti bankovních garancí.
V návaznosti na tyto body a související obavy pak AČMD ministru doporučila vyžadovat po potenciálním smluvním partnerovi uhrazení všech případných dluhů k termínu podepsání smlouvy na léta 2012 +.

AČMD je názoru, že tyto kroky mohlo iniciovat v souladu s plněním povinností při správě cizího majetku samotné vedení Lesů ČR a požadavek na bezdlužnost soutěžitele vůči zadavateli či prověření jeho bonity solventnosti mělo být součástí podmínek tendrů letošních i loňských.

AČMD zdůrazňuje, že její tisková zpráva nehovoří o jakékoli konkrétní společnosti, tedy ani o společnosti Less&Forest, ani o holdingu LESS, jak podsouvá TZ Lesů ČR, ale výhradně obecně o „vítězích tendru“, tedy o všech společnostech, s nimiž míní Lesy uzavřít nové smlouvy.

AČMD doplňuje, že její obavy z rizik insolvence potenciálních smluvních partnerů Lesů (vítězů tendru) umocnila tisková zpráva Transparency International ze 17.10.2011, která svým obsahem vyzývá k diskuzi nad reálností cenových nabídek dominantního vítěze tendrů – společnosti LESS. TIC v ní tvrdí, že podle jejich odhadů došlo u vítězných nabídek Less & Forest k nadcenění ceny dřeva oproti ostatním uchazečům průměrně o 10 až 15 procent. „Otázkou samozřejmě zůstává, zda Less bude schopen na základě takto naceněného sortimentu nakonec uzavřít obchody a zda na trhu existuje vůbec prostor pro takovéto zvýšení ceny dřeva. Pak by to znamenalo riziko i pro samotného vítěze tendrů,“ uvedla TIC.

AČMD souhlasí s názorem, že jde z tohoto pohledu zejména o riziko zadavatele. A vzhledem k potenciálnímu oligopolnímu postavení společnosti LESS v konečném důsledku i o riziko pro fungování celého lesnicko-dřevařského komplexu. Shledávat společnost LESS jako přední příklad vítěze tendrů, kteří by měli být prověření dle obecných doporučení AČMD, je tudíž přirozené. AČMD tak přesto ve své TZ neučinila a držela se obecného vyjádření.

Nutné je přitom vnímat i související obavu AČMD, že je avízovaná míra krytí pohledávek bankovními garancemi nedostatečná, což Lesy ČR ve své TZ nerozporují.

„Obvinění Lesů ČR je evidentně neseriózní a účelové. Lesy zcela pomíjí oprávněnost našich obav z budoucího vývoje, nerozlišují ani význam termínů, nezabývají se indiciemi ani souvislostmi. O účelové poškození jména jakékoli právnické či fyzické osoby nám nikdy nešlo a ani nejde. A jsme přesvědčeni, že se ničeho takového ani nedopouštíme. Otázkou je, jestli se toho ve své tiskové zprávě nedopouští Lesy ČR vůči nám.“ sděluje prezident AČMD Zdeněk Valný. „AČMD se v této záležitosti nesníží ani k žádným osobním útokům vůči zástupcům Lesů ČR. Nechť si veřejnost, media i nový pan ministr udělají úsudek sami.“ uzavírá prezident AČMD.

Na případné řešení sporu soudní cestou je AČMD připravena a nemá z jeho výsledku obavy. Náklady státního podniku Lesy ČR na právní služby považuje předem za neúčelně vynaložené veřejné prostředky.

Zdroj: http://www.acmd.cz/, 27. října 2011