AMČD jednala s ministrem zemědělství Petrem Bendlem

Dne 19. října se uskutečnilo jednání ministra zemědělství Petra Bendla s prezidentem AČMD Zdeňkem Valným a zástupcem strany Věci veřejné pro problematiku lesního hospodářství Jiřím Machem. Jednání zorganizovala místopředsedkyně sněmovny PSP ČR Kateřina Klasnová, které AČMD vyjadřuje poděkování.

AČMD ministru zemědělství popsala problémy se zásobováním dřívím v letošním roce, jejich dopady do podnikání a zaměstnanosti v oboru a zároveň mu doporučila:

1)      Prověřit zmanipulované závěry hodnotitelské komise MZe, která posuzovala v návaznosti na tzv. Memorandum mezi MZe a KLDS (z roku 2007) ekonomickou výhodnost způsobů prodeje dříví u Lesů ČR a prověřit střet zájmů u členů této tzv. nezávislé komise MZe.

2)      Vyhodnotit dopady výsledků aktuálních tendrů do podnikání v lesnicko-dřevařském odvětví, kdy předběžné výsledky nasvědčují vzniku oligopolu a porušení Národního lesnického programu (zejména ve smyslu monopolizace oborového trhu a nedodržení ustanovení k regionální podpoře podnikání a zaměstnanosti).

3)      Respektovat soubor doporučení Transparency International ze dne 17.10.2011, a to zejména v pravidle nové soutěže v případě, že vítěz tendru odstoupí z prvního místa (zabránění kartelů a přepouštění zakázek), v přehodnocení komplexní lesnické zakázky (problém sloučení soutěže na nákup služeb se soutěží o dříví) a v navýšení podílu dříví povinně obchodovaného přes regionální aukce (veřejné trhy).

4)      Prověřit míru zadluženosti vítězů tendru vůči zadavateli a existenci splátkových kalendářů mezi vítězem tendru a Lesy ČR a vyloučit tak, že v případě insolvence smluvního partnera Lesů nebude dluh za dříví „při pni“ umocněn neplněním splátek dalších dluhů.

5)      Prověřit riziko insolvence vítěze tendru a míru spolehlivosti bankovních garancí na dané územní jednotce. Zadavatelem vyžadované bankovní garance pokrývají platby za průměrný cca dvouměsíční objem dříví nakupovaného na lokalitě „při pni“. Splatnost za dříví nakoupené „při pni“ v daném měsíci je 45denní a zápočet k fakturaci je vyhotovován k poslednímu dni měsíce. Tzn. že splatnost např. za dříví vytěžené a odkoupené vítězem tendru v lednu nastane k 17. březnu 2012.  Reálně tak např. hrozí, že k 17. březnu 2012 smluvní partner vytěží a odkoupí celý objem plánované těžby pro I.Q.2012. V případě,  že za toto dříví nezaplatí, bude státu způsobena značná finanční újma ve výši rozdílu mezi finančním objemem dluhu za dříví a bankovní garancí. V případě smluvního vztahu postaveného na cenově nereálné nabídce, tak nelze vyloučit teorii úmyslné cesty vítěze tendru do insolvence. A to zvlášť v případě, disponuje-li velkým objemem těžby a splátkovým kalendářem u Lesů ČR.

6)      V návaznosti na bod 4 a 5 vyžadovat po potenciálním smluvním partnerovi uhrazení všech případných dluhů k termínu podepsání smlouvy na léta 2012 +.

7)      Neodkladně zahájit analýzu stavu navazujícího dřevozpracujícího odvětví (kapacity, zaměstnanost, vazba na regiony a zdroje suroviny atd.) a tvorbu koncepce lesnicko-dřevařského odvětví jako celku se zaměřením na podporu regionálního podnikání a na podporu proexportního potenciálu producentů výrobků ze dřeva s přidanou hodnotou.

Soubor doporučení AČMD ministr zemědělství uvítal a konstatoval, že se všemi body bude zabývat a stav nechá prověřit. AČMD rovněž ocenila názor pana ministra na problematiku nedostatečných vlastních výrobních kapacit u vítěze tendrů a přemíru realizace zakázky Lesů ČR formou sub-sub-dodavatelů.

„Cílem jednání rozhodně nebylo ministru doporučit zrušení tendru. Nežádáme ani levné dříví, jak mediím často podsouval exministr Fuksa. Chceme zejména upozornit na to, že špatně nastavený systém, pokud Lesy a MZe neporuší dohody s TIC k uzavírání smluv s vítězi tendru, zkolabuje během první poloviny příštího roku sám a k novým soutěžím dojde tak jako tak.“ sděluje k obsahu jednání prezident AČMD Zdeněk Valný. „Bohužel následky do podnikání středních a malých dřevozpracovatelů a zaměstnanosti v oboru budou fatální.“ dodává.

Jednání mělo taktéž seznamovací charakter a bylo historicky prvním jednáním AČMD na půdě MZe.  Ministru zemědělství proto AČMD vyjadřuje poděkování za přijetí a věří, že oboustranný zájem o výměnu názorů bude pokračovat. „Jakákoli snaha o zlepšení dlouhodobě žalostné situace kolem zakázek a dostupnosti dříví Lesů ČR či o nalezení odborně i morálně kvalitního, stabilního řešení k fungování Lesů ČR a navazujícího dřevozpracujícího průmyslu ČR má naši podporu.“ uzavírá prezident AČMD Zdeněk Valný.

Zdroj: http://www.acmd.cz/, 24. října 2011