Zavedení bankovních garancí v lesnických tendrech se osvědčilo

Výše bankovních garancí je stanovována s ohledem na zákon a povinnosti Lesů ČR jako veřejného zadavatele.

K zavedení bankovních garancí do lesnických tendrů a stanovení jejich výše přistoupilo současné vedení Lesů ČR jednotlivě již od roku 2009 a plošně v tendrech pro rok 2011, a to především na základě negativních zkušeností z tříletých tendrů, vyhlašovaných v roce 2007, kdy pohledávky nebyly zajištěny bankovními garancemi, a dosud jsou vymáhány. Bankovní garance zavedly Lesy ČR i přes mnoho výhrad účastníků, oborových sdružení, médií, nezávislých organizací i představitelů státu, kteří tvrdili, že zavedením bankovních garancí bude omezena účast okruhu zájemců. Přes veškeré výhrady a tlaky vedení Lesů ČR bankovní garance do lesnických tendrů zavedlo, a správnost tohoto postupu se osvědčila právě v souvislosti s insolvencí LESS & FOREST s.r.o. (dále jen „LESS & FOREST“). Lesy ČR neprodleně po vyhlášení insolvence přistoupily k čerpání bankovních garancí na krytí pohledávek z obchodního styku. Zavedením bankovních garancí do lesnických tendrů, realizací okamžitých opatření a kroků včetně čerpání bankovních garancí minimalizují Lesy ČR dopady insolvence LESS & FOREST do hospodaření státního podniku.

Bankovní záruky použilo současné vedení Lesů ČR k zajištění pohledávek vůči smluvním partnerům již v roce 2009 v některých částech tříletých tendrů (vyhlašovaných v roce 2007), kdy někteří smluvní partneři odstupovali od smlouvy a tendry musely být na dobu do roku 2010 nově vyhlašovány. Plošně zavedlo současné vedení Lesů ČR bankovní garance do lesnických tendrů od roku 2011, a reagovalo tím i na neuspokojivou situaci z tříletých tendrů (i z dřívějšího období), kdy nebyly závazky smluvních partnerů odpovídajícím způsobem zajištěny, což vedlo k pohledávkám za smluvními partnery v řádu stovek milionů korun.

Lesy ČR nastavují výši bankovních záruk takovým způsobem, který na jedné straně respektuje zákon a zajišťuje přístup širokého okruhu uchazečů do soutěže o lesnické zakázky a tím i zvyšuje konkurenci v soutěžích o veřejné zakázky Lesů ČR, a na druhé straně odpovídajícím způsobem zajišťuje pohledávky Lesů ČR za smluvními partnery. Tento přístup se Lesům ČR osvědčil v plné míře v kombinaci s realizací obchodního modelu prodeje dříví „při pni“, jehož zavedením bylo překonáno období tzv. rámcových smluv, kdy byla zvýhodňována velmi úzká skupina zájemců o dříví. Zavedením tohoto modelu lesnických zakázek mimo jiné začaly Lesy ČR dosahovat hospodářských výsledků v miliardách na rozdíl od dřívějších výsledků ve stovkách milionů korun.

Zavedení bankovních garancí a jejich výše byla a je předmětem četných diskuzí. Zastánci neuplatňování bankovních záruk nebo jejich nižších hodnot argumentují, že vysoké bankovní záruky znamenají snížení možnosti přístupu k zakázkám, zvýšení prostoru pro kartelizaci odvětví, případně zneužití významného soutěžního postavení LČR. Obhájci vyšších bankovních záruk argumentují, že nízká hodnota bankovních záruk nezajistí do poslední koruny potenciální dluhy smluvních partnerů za Lesy ČR.

Současné vedení Lesů ČR po zavedení bankovních záruk v lesnických tendrech vždy citlivě přistupovalo k nastavení jejich výše a zohledňovalo veškeré efekty, které nastavení a výše bankovních záruk přináší. Stejně tomu bylo i při přípravě zadávacího řízení na lesnické tendry od roku 2012.

Nutnost zajištění co nejširšího okruhu uchazečů doporučilo Lesům ČR také Transparency International (dále jen „TIC“), které bylo Ministerstvem zemědělství přizváno ke spolupráci pro zajištění co možná nejvyšší transparentnosti zadání lesnických tendrů od roku 2012. TIC ve své zprávě z června 2011 uvedlo i doporučení: „snížit přísnost a přesně specifikovat kvalifikační kritéria, která by neomezovala účast většího množství uchazečů a tím umožnila větší konkurenci“. Po prostudování zadávací dokumentace včetně údaje o výši bankovní záruky, potvrdilo TIC v dubnu 2011 ve Společném prohlášení, že: „v předložených dokumentech neshledala nic, co by nepřiměřeně omezovalo konkurenční soutěž a působilo diskriminačně“, a že: „Zvolená metoda veřejné zakázky sice ovlivní podobu trhu, ale vše nasvědčuje tomu, že bude maximalizovat příjem LČR. Zadávací dokumentaci tendrů od roku 2012 prověřoval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a neshledal v postupu Lesů ČR žádné porušení zákona ani žádné diskriminační či netransparentní postupy v zadání zakázky.

Průběžné výsledky hospodaření Lesů ČR v roce 2012, které jsou za 8 měsíců 4,3 miliardy korun, ukazují, že nastavená výše bankovních záruk v tendrech od roku 2012 vedla k vytvoření široce konkurenčního prostředí ve veřejné soutěži o lesnickou zakázku, což vytvořilo prostor pro realizaci vysokého výnosu z této zakázky pro Lesy ČR (celkem v tendrech od roku 2012 podáno 4132 žádostí o účast a 1503 podaných nabídek). Vysoký počet uchazečů o tuto veřejnou zakázku zabezpečil kvalitní a transparentní soutěž o nabídkovou cenu a umožnil Lesům ČR uzavírat smlouvy s vysokým ziskem. Je logické, že pokud by Lesy ČR stanovily vyšší požadované bankovní záruky, nemohl by současný kladný ekonomický efekt a celkový nadstandardní výnos z této veřejné zakázky nastat. V případě stanovení vyšších bankovních záruk by totiž došlo k zamezení účasti značné části malých a drobných lesnických společností a tím k nižší účasti uchazečů v zadávacích řízeních, kteří by prošli „sítem“ vyšších bankovních záruk a kteří by byli schopni zajistit si dostatečné bankovní záruky pro účast v soutěži; došlo by tím k podání podstatně nižšího počtu nabídek, k podání nabídek s méně výhodnými cenami pro Lesy ČR v důsledku úbytku efektivní konkurence (zůstali by jen „velcí hráči“), podané nabídky by byly cenově pro Lesy ČR méně výhodné i v důsledku vyšších nákladů uchazečů na zajištění bankovních záruk. Nižší počet smluvních partnerů Lesů ČR v lesnické zakázce by v důsledku mohl vést k tendencím ke kartelizaci trhu a následnému snížení příjmů Lesů ČR pro omezení konkurence na trhu. Navíc zvýšení bankovních záruk by se nedotklo největších lesnických společností, jako je LESS & FOREST.

Lesy ČR kvantifikovaly pokles výnosu z předmětné veřejné zakázky za rok 2012 při odečtení nabídek subjektů, které by z důvodu zvýšení hranice požadované bankovní záruky s největší pravděpodobností nemohly podat konkurenční nabídku do lesnické zakázky od roku 2012 na částku až 710 milionů korun. Nejméně o tuto částku by Lesy ČR vlivem nastavení výše bankovních záruk na úroveň znamenající úplné zajištění bankovními zárukami přišly.

Nutno uvést, že oproti srovnatelným lesnickým tendrům pro rok 2011 či aktuálně připravovaným tendrům od roku 2013, bylo v tendrech od roku 2012 soutěženo nesrovnatelně vyšší množství lesnických činností spojených s prodejem dříví, o čemž vypovídá i poměr nabídek podaných do tendrů od roku 2012, a do běžících tendrů od roku 2013 (1503 nabídek podaných v tendrech od roku 2012 oproti 267 nabídkám v tendrech od roku 2013). Objem soutěžených činností ovlivňuje i výši potřebné bankovní garance a tím její dostupnost pro soutěžitele. Kvůli vyššímu objemu činností a prodeje dříví v tendrech od roku 2012 museli jednotliví uchazeči získávat bankovní garance ve vyšším objemu, než tomu bylo například v roce 2011 či v běžících tendrech od roku 2013. Pokud by v tendrech od roku 2012 byly požadovány vyšší bankovní záruky, bylo by pro jednotlivé firmy obtížnější je získávat a přihlašovat se do soutěže na více částí zakázky.

Lze tedy konstatovat, že kdyby Lesy ČR stanovily bankovní záruky v tendrech od roku 2012 vyšší, mohlo by to být hodnoceno jako protizákonné omezení účasti uchazečů a vedle toho by to znamenalo i pokles výnosu předmětné veřejné zakázky pro Lesy ČR. Kdyby Lesy ČR nestanovily bankovní garance žádné nebo nižší, mělo by to výrazné dopady do hospodaření Lesů ČR. V dalších letech lesnických tendrů dle tzv. senátního systému, kdy se již bude soutěžit nižší objem lesnických činností a prodeje dříví než v tendrech od roku 2012, je tedy zvýšení bankovních garancí možné bez problému, že by na vyšší bankovní záruky nedosáhl široký okruh lesnických firem.

Lesy ČR učinily veškeré právně přípustné kroky a opatření k tomu, aby nebyly postiženy případným krachem kteréhokoliv ze smluvních partnerů.

K aktuální situaci LESS & FOREST:

K některým názorům, že Lesy ČR měly vyloučit LESS & FOREST ze soutěže, nutno uvést, že Lesy ČR vzhledem ke svému významnému postavení na lesnickém trhu, musí ve zvýšené míře dbát na zachování otevřenosti a rovného přístupu ke všem uchazečům o veřejnou zakázku, mimo jiné nemohou vyloučit žádného uchazeče z veřejné zakázky nad rámec zákona o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“). Stejně tak Lesy ČR nemohou neuzavřít s uchazečem smlouvu z jiných než zákonem stanovených důvodů. Lesy ČR ani nejsou oprávněny pro pouhé „podezření“ z možného budoucího úpadku smluvního partnera s ním ukončit smlouvu na plnění veřejné zakázky. Pokud by Lesy ČR snad i měly hodnověrné indicie o budoucí možné úpadkové situaci uchazeče o veřejnou zakázku, nemohou ho ze soutěže vyloučit jinak, než to předvídá zákon v ustanoveních upravujících možné požadavky na prokázání kvalifikace ze strany uchazečů. Mezi důvody pro vyloučení uchazeče v žádném případě nefiguruje „podezření“ z potenciálního budoucího úpadku uchazeče. Vyloučení LESS & FOREST z účasti ve veřejné zakázce či ukončení spolupráce z jiných, než z výše uvedených důvodů, by bylo porušením platné legislativy, a to na úrovni národního i evropského práva.

Dosavadní hospodářské výsledky Lesů ČR za rok 2012 prokazují, že neuzavření smluv na plnění veřejné zakázky s LESS & FOREST či jejich předčasné ukončení, by bylo pro Lesy ČR nevýhodné. Kdyby totiž nedošlo k uzavření smluv na plnění veřejné zakázky s LESS & FOREST (který byl vítězem) a smlouvy na předmětné části veřejné zakázky by byly uzavřeny (a plněny) uchazečem dalším v pořadí za nabídkové ceny uchazeče dalšího v pořadí, vznikl by Lesům ČR za období leden – září 2012 rozdíl jen za cenu dříví v rozsahu cca 222 mil. Kč v neprospěch Lesů ČR! Tento výpočet navíc vychází z předpokladu, že by všichni uchazeči v umístění pořadí za LESS & FOREST smlouvy uzavřeli – každé odmítnutí uzavřít smlouvu uchazečem dalším v pořadí, by finanční rozdíl dále významně zvyšovalo.

Lesy ČR bezodkladně činí veškeré kroky k eliminaci důsledků insolvenčního řízení a prohlášení úpadku LESS & FOREST a zahájily je již v den zveřejnění insolvenčního návrhu LESS & FOREST (1. 10. 2012). V souvislosti se snížením dodávek dříví na trh po ukončení činnosti LESS & FOREST zajišťují Lesy ČR alternativní dodávky zásobování trhu dřívím. Zásobování trhu dřívím nebude přerušeno. Objem dodávek dříví od LESS & FOREST činí jen 2,5% celkových těžeb v ČR. Jak již ukázaly obdobné případy z minulosti, ani krach významného smluvního partnera neznamená pro Lesy ČR, potažmo pro lesnicko-dřevařský sektor v ČR neřešitelný problém. Již v roce 2009, kdy došlo k náhlému a pro smluvní partnery neudržitelnému poklesu cen dříví, byla potřeba okamžité náhrady výpadku lesnických činností a prodeje dříví úspěšně saturována alternativními způsoby.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, 10. října 2012