Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 2/2021

Vývoj dubového porostu s rozdílnou počáteční výchovou; Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah kadmia, mědi, olova a zinku v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků; Stabilizace početnosti prasete divokého: reprodukční potenciál současných prasat vs. lovecký potenciál současných myslivců; Reakce dubů vůči klimatickým extrémům v přechodné zóně dubových a bukových lesů; Porovnání metod pro stanovení přístupných a pseudototálních forem živin a prvků v lesních půdách; Produkční charakteristiky borovice lesní v České republice na základě informací z druhého cyklu Národní inventarizace lesů (2011–2015); Výskyt pajasanu žláznatého, invazního druhu, v městské oblasti. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

V recenzovaném vědeckém časopise jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Periodikum, které přináší informace pro lesnickou vědu a praxi, vychází od roku 1955 a cenné poznatky z něj čerpají jak lesníci, majitelé a správci lesů, tak studenti odborných lesnických škol. Časopis vychází v papírové formě i elektronicky a v obou případech je zdarma. Kdo upřednostňuje papír před monitorem, může si zasílání časopisu poštou objednat u Ing. Jana Řezáče, e-mail: rezac@vulhm.cz.

Jednotlivé články jsou volně ke stažení na webových stránkách VÚLHM, v. v. i., zde.