Osvětové aktivity PEFC a vybrané výsledky dotazníkového šetření

Promotým PEFC zahájil v dubnu opět své aktivity a navázal na loňský úspěšný projekt Les v kostce účastí na veletrhu Silva Regina. Poté se Les v kostce objevil na náměstích ve Zlíně, Kroměříži a Olomouci, dále pak opět v Brně, Třebíči a Jihlavě. Součástí tohoto projektu bylo i dotazníkové šetření, jehož dílčí výsledky vám chceme představit.

Účast PEFC na veletrhu Silva Regina 2016

Ve dnech 3. – 7. dubna 2016 jsme se zúčastnili veletrhu Silva Regina, který se již tradičně konal na brněnském výstavišti. Cílem naší expozice bylo informovat širokou veřejnost o významu a možnostech certifikace lesů a spotřebitelského řetězce PEFC. Velký zájem o lesnickou problematiku jsme zaznamenali zejména v oblasti vzdělávání nejen dětí ale i dospělých. Své uplatnění zde našla naše publikace Objevme les I – metodická pomůcka pro lesní pedagogy a učitele environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podporující hlubší povědomí o lesních ekosystémech a provázanosti pojmu „trvalá udržitelnost“ v lesnictví.

pefc Silva Regina 2016 2Dotazníkové šetření – Jak to vidí veřejnost….

V současné době máme vyhodnoceno přes 100 dotazníků, pro průkaznější výsledky však chceme získat širší okruh respondentů, a proto budeme na chystaných akcích v letošním roce v tomto šetření pokračovat.

Vyhodnocení vychází ze skupiny respondentů, kde jsou rovnoměrně zastoupeni muži i ženy, v převažující věkové kategorii do 40 let a středoškolským vzděláním v rozličných oborech
(technické, ekonomika a finance, humanitní a právní, zemědělské). Většina oslovených pocházela z menších měst či obcí.

Zajímá vás, jaké dílčí výsledky nás nejvíce zaujaly a překvapily?

– Na dotaz „Jaké lesy máte nejraději?“ si 63% oslovených vybralo lesy smíšené, 12% jehličnaté a 11% listnaté.

– V odhadu „Kolik procent plochy v České republice zaujímají lesy?“, tipovalo více než 60% dotázaných vyšší než skutečnou hodnotu. Většina odhadů se pohybovala kolem 40% rozlohy ČR.

– Více než ¾ účastníků se domnívá, že veřejnost není dostatečně informována o českém lesnictví!

– Snad i v důsledku tohoto konstatování pak více než polovina dotazovaných označila člověka jako hlavního škůdce, který nejvíce ohrožuje naše lesy (následovala ilegální těžba, odpadky, hmyzí škůdci, pytláci a oheň).

– S představou zdravého lesa mají lidé většinou spojeny pojmy – čistý, zelený a plný zvěře a rostlin.

– Polovina oslovených odpověděla kladně na dotaz, zda ví, co znamená, když je les nebo výrobek ze dřeva certifikovaný a každý čtvrtý se již setkal s logem PEFC.

– Na otázku „Jaké výrobky ze dřeva požíváte?“ téměř všichni účastníci uvedli nábytek, dále pak psací potřeby, palivo a nádobí (často uváděli vařečku J). Paradoxně papír či papírové obaly neuvedl nikdo.

Z uvedených průběžných výsledků je zřejmé, že v oblasti propagace a osvěty máme my, lesníci, stále ještě velký kus práce před sebou. O tom, že aktivní a průběžná komunikace má smysl, se přesvědčujeme stále častěji, musíme se proto učit správně komunikovat a šikovně zapojit zejména média na regionální úrovni, které jsou stále otevřeny i pozitivním informacím.

Zdroj: www.pefc.cz, 17. května 2016