Mezinárodní spolupráce pomáhá lesnickému výzkumu

 Účast v mezinárodních organizacích, projektech a programech je pro lesnický výzkum nezbytná. Vědečtí pracovníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. spolupracují s nejrůznějšími subjekty a organizacemi v zahraničí. Prezentují své výsledky na mezinárodních setkáních a konferencích a naopak si odsud odvážejí nové poznatky ze světa vědy a výzkumu v ostatních zemích.

Letos v září se v Durbanu v Jižní Africe uskuteční pod záštitou FAO (Food and Agriculture organization of United Nations) 14. Světový lesnický kongres (World forestry congress). Také VÚLHM zde bude mít svého zástupce. Ředitel Bohumír Lomský představí ve svém příspěvku hodnocení výzkumu zaměřeného na zotavování lesů v ČR v lokalitách ohrožených imisemi.
(http://webapps.daff.gov.za/wfc2015/English/HOME.html)

lomsky a vitek na konferenciSpolupráce s FAO se odehrává také v oblasti myslivosti a ochrany přírody. Od roku 1996 zajišťuje Útvar myslivosti VÚLHM semináře pro země západní a střední Asie. „Vzhledem k úspěchu prvního semináře, který začal být označován jako „Pražská iniciativa“ byl takovýto seminář pořádán ještě v roce 1999 v Židlochovicích a dále v Turecku a Kazachstánu,“ uvedl vedoucí Útvaru myslivosti František Havránek.

Letos v červnu se konal seminář na téma Ecology, Economy and sustainable wildlife management. Semináře, na kterém se podílela kromě FAO i CIC (mezinárodní myslivecká organizace), GIZ (Německá organizace pro rozvoj a mezinárodní spolupráci), i UNDP, se zúčastnili zástupci Mongolska, Kazachstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Gruzie, Armenie, Ruska a Turecka. Kromě lektorů VÚLHM vystoupili i odborníci z Finska, Německa a Ruska. „Cílem semináře bylo podpořit změny ve wildlifemanagementu a související legislativy ve jmenovaných zemích,“ upřesnil Havránek, jenž spolupracuje např. s Gruzií (vládou autonomní Adžarské republiky) nebo s Kazachstánem, kde přispěl k zavedení chovu bažanta a daňka. Letos získal ocenění v podobě čestného členství Myslivecké a rybářské organizace v Kazachstánu.

Stěžejní organizací, do které patří i VÚLHM, je IUFRO (International Union of Forest Research Organization). Je to nevládní organizace sdružující výzkumné subjekty v oblasti lesnictví zaměřená na posílení mezinárodní spolupráce v lesnickém výzkumu (více na www.iufro.org).

Letos v červnu se zástupci Útvaru ekologie lesa (Vít Šrámek, Radek Novotný, Tomáš Čihák) zúčastnili ve francouzském městě Nice konference IUFRO, zaměřené na znečištění ovzduší a dopad klimatických změn na lesy. Mimo jiné seznámili účastníky s výzkumem, který se týká depozic dusíku a jeho dopadu na lesní ekosystémy v České republice.

Tree Biology Conference v Itálii se pro změnu soustředila na genomiku dřevin, biologickou rozmanitost dřevin, biotechnologie apod. Zástupkyně Útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin VÚLHM (Pavlína Máchová, Helena Cvrčková) seznámily zahraniční kolegy s genetickou rozmanitosti populací jedle bělokoré v České republice.

Další konference IUFRO se uskuteční letos v srpnu v kanadském Edmontonu a namířeno na ni mají výzkumníci z Útvaru pěstování lesa (VS Opočno).

Koordinátorem jedné ze sekcí IUFRO, konkrétně Methodology of forest insect and disease survey, je entomolog, vedoucí Lesní ochranné služby Miloš Knížek.

Mezi výzkumné programy, jichž je VÚLHM součástí, patří ICP Forests – International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests. Jedná se o nejvýznamnější systém monitoringu zdravotního stavu lesů v Evropě. (www.icp-forests.net)

V dubnu se v německém Göttingenu uskutečnilo pracovní jednání expertních panelů tohoto programu, na kterém nechyběli ani vědečtí pracovníci VÚLHM (Vít Šrámek, Radek Novotný, Zora Lachmanová). Stejně tak se zástupce VÚLHM (Vít Šrámek) zúčastnil vědecké konference ICP Forests, která se konala v květnu ve Slovinské Lublani.

Mezi nejrůznější mezinárodní projekty a programy, na nichž se podílí VÚLHM, patří i Evropský region Dunaj – Vltava (ERDV). VÚLHM zde má svého zástupce (Radka Novotného) za kraj Vysočina ve znalostní platformě Výzkum a inovace. (www.evropskyregion.cz)

Významným evropským programem je COST (The European Cooperation in the Field of the Scientific and Technical Research ), zaměřený na různé oblasti výzkumu. V jeho rámci je ve VÚLHM řešena celá řada projektů.

Na projekt Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (2015–2016) získali řešitelé z VS Opočno grant z EHP a Norských fondů. V srpnu se v Norsku v rámci uvedeného projektu uskuteční pracovní setkání s partnery z Norwegian Forest and Landscape Institute.
(http://www.infodatasys.cz/BiodivLes/ControlPage.aspx?lng=cz)

„Účast na mezinárodních akcích je pro nás velkým přínosem, osobní kontakt s kolegy z jiných zemí nic nenahradí. Často takto vzniká spolupráce a partnerství, které by bez osobního setkání vzniknout nemohla. Konference a semináře jsou nejen příležitostí seznámit se s výsledky zahraničních odborníků. Také my představujeme naše výsledky a především máme možnost bezprostředně na nové informace a dotazy reagovat a diskutovat o nich, často ve velmi názorově a národnostně pestrých skupinách,“ říká za výzkumníky z VÚLHM Radek Novotný.

Více o mezinárodní spolupráci VÚLHM najdete zde:

Kontakt:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Lesnické informační centrum
Strnady 136, 252 02 Jíloviště
e-mail: cizkovam@vulhm.cz