Evidence myslivosti – bezplatný informační systém pro držitele a uživatele honiteb

     Evidence myslivosti je programový produkt, určený pro všechny úrovně mysliveckého hospodaření. Umožňuje vést všechny potřebné evidence, vytvářet z nich sestavy, přehledy, tabulky nebo grafické výstupy, tisknout dokumenty a také provádět obousměrnou výměnu dat, např. měsíční hlášenky, data mysliveckých výkazů, záznamy o hodnocených trofejích a podobně.

     Produkt byl (tehdy ještě pro operační systém MS-DOS) uveden na trh na sklonku roku 1993 a od této doby se změnil k nepoznání k lepšímu, byl obohacen o řadu nových agend a funkcí a průběžně je zlepšován a upravován tak, aby plně vyhovoval soudobým požadavkům na software – a to jak uživatelským, tak legislativním.

     Systém se za dobu svého působení stal standardem informačního systému v oblasti myslivosti – využívají jej orgány státní správy (úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady), Ministerstvo zemědělství, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, všechny organizace ČMMJ, velké lesnické společnosti (Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky), řada lesnických škol a všechny národní parky.

     Jelikož produkt umožňuje výměnu informací na všech úrovních, bylo v roce 2007 (ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství) přikročeno k zahájení bezplatného šíření aplikace Evidence myslivosti směrem držitelům a uživatelům honiteb v celé zemi. Aktuálně má program registrováno cca 1 500 subjektů, což činí v celostátním měřítku téměř 30% – existují samozřejmě rozdíly v úrovni používání, a to od příležitostného až po plné využití všech funkcí systému.

     Zásadními důvody, které odpovídají na otázku, proč použít software Evidence myslivosti k provádění běžné myslivecké agendy, jsou zejména:

 • jeden software pro všechny subjekty – počínaje uživateli honiteb přes úřady obcí a krajů až po Ministerstvo zemědělství – zaručuje použití jednotného datového formátu
 • výrazné zkvalitnění a usnadnění práce – k dispozici jsou všechny potřebné agendy, jednou vložené údaje jsou použity všude, kde je to třeba
 • možnost automatické tvorby a elektronického zasílání pravidelných i nepravidelných dat (hlášenky, plány chovu a lovu, výkaz Mysl 1-01, data hodnocených trofejí apod.), která bylo dosud třeba řešit formou zdlouhavého vyplňování papírových výkazů
 • nepřeberné množství číselných, grafických a mapových vyjádření informací, které poskytne okamžitý přehled a z pohledu delšího časového horizontu (např. za několik let) poskytne unikátní podklady ke zlepšení mysliveckého hospodaření
 • prokazatelná úspora času, papíru a souvisejících nákladů

 

     Dalším logickým krokem v integraci Evidence myslivosti bude dříve či později zavedení jejího využití jako standardu pro výměnu pravidelně i příležitostně poskytovaných informací. Kromě obligátního sběru dat výkazů myslivecké statistiky se přímo nabízí analogický postup pro plány chovu a lovu či plán péče o zvěř, zasílání dat hlášenek o ulovené zvěři či informační systém pro evidenci plomb k označování zvěřiny. Unikátní je rovněž kumulace dat trofejí a jejich využití pro národní nebo světové výstavy. Některé z uvedených postupů se již delší dobu provádějí (např. sběr dat hlášenek u VLS nebo LČR).

     Systém pracuje pod všemi soudobými operačními systémy – od Windows 2000 přes XP, Vistu až po nejnovější Windows 7 (32/64 bitové verze).

     Na tomto místě považujeme za vhodné detailněji popsat jednotlivé evidenční agendy systému:

 • nabídka Úlovky obsahuje funkce pro vstup, opravy a prohlížení dat evidence ulovené zvěře a je základním evidenčním modulem s vazbou na ostatní agendy
 • nabídka Zařazení-Plomby-HS obsahuje funkce pro práci se zařazovacími protokoly honiteb (obsahuje výchozí informace, dále přebírané celou řadou plánů a výkazů), modul pro evidenci plomb k označování zvěřiny a pomocné evidence držitelů a uživatelů honiteb (poslední dvě evidence nemají pro uživatele honitby význam a uplatní se např. ve státní správě)
 • nabídka Plány obsahuje veškeré prostředky pro práci v oblasti mysliveckého plánování a pracuje se sčítacími listy zvěře, plány chovu a lovu pro zvěř spárkatou, drobnou a některé vzácné druhy, plány péče zvěř a konečně s mysliveckou statistikou – Výkazem Mysl 1-01, jehož komfortní sestavení také nabízí
 • nabídka Fakturace/Účetnictví je pomocným modulem, který má význam pro organizace typu Vojenské lesy a statky nebo Lesy České republiky (fakturace); modul Účetnictví byl přidán poměrně nedávno a obsahuje prostředky pro vedení kompletní daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví)
 • nabídka Trofeje obsahuje funkce, potřebné pro vyhotovení hodnotícího protokolu libovolného druhu trofeje, prostředky pro tvorbu sestav z dat hodnocených trofejí a dalších podkladů
 • nabídka Povolenky umožňuje pracovat s daty držitelů povolenek – vydávat nové povolenky, prohlížet je, prohledávat, vytvářet z nich sestavy a samozřejmé tisknout povolenky na libovolné tiskové médium (předtisk, vlastní šablona, hromadný tisk)
 • nabídka Psi obsahuje všechny funkce, potřebné pro vedení agendy lovecky upotřebitelných psů, včetně možnosti sledování náhrad za vedení loveckého psa
 • nabídka Členové ukrývá mysliveckou personalistiku a nabízí vedle možnosti evidence členské základny i široké spektrum tiskových sestav a v neposlední řadě také podporu hromadné korespondence se členy a tisk adres na rozličná média (štítky, obálky, samolepky a další)
 • nabídka Písemnosti obsahuje dvě funkce – jednak kalendář termínovaných úkolů (které mohou a nemusí souviset s myslivostí), jednak archív uložených písemností, které byly vytvořeny při práci s mysliveckou personalistikou
 • nabídka Průvodci obsahuje průvodce výpočtem – jde v podstatě o připravené sady sestav na zakázku a souvisejících výběrových dotazů.
 • nabídka Servis zastřešuje celý produkt a obsahuje prostředky pro úpravy číselníků (seznamů povolených hodnot), pro archivaci dat, nastavení přístupových práv, přechod na další rok a podobně
 • nabídka Přenosy v sobě skrývá veškeré možnosti, jak provádět výměnu dat – třeba pravidelné měsíční zasílání hlášenek, hodnocených trofejí nebo myslivecké statistiky
 • nabídka Help má čistě informační funkci a obsahuje kromě obvyklé nápovědy i řadu příruček ve formátu PDF, které jsou jednak obecného charakteru (uživatelská příručka), jednak specificky zaměřené na jednu konkrétní oblast

     Co se týká dalšího rozvoje aplikace, spatřujeme další logický krok v přidání komplexní agendy honebního společenstva (informace o vlastnících pozemků, smlouvách, parcelách, platby nájemného apod.).

     Následují praktické informace o tom, jak mohou zájemci získat produkt Evidence myslivosti pro držitele a uživatele zdarma:

     Program se poskytuje v elektronické podobě oproti registraci. V praxi to značí, že zájemce zašle (nejlépe e-mailem na adresu yamaco@yamaco.cz) žádost o poskytnutí Evidence myslivosti, v níž uvede jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu (pokud se jedná o fyzickou osobu) resp. název držitele či uživatele honitby, IČ a adresu (jde-li o myslivecké sdružení, honební společenstvo či jiný subjekt typu právnické osoby).

     Nejpozději do 24 hodin obdrží zájemce elektronickou poštou zprávu s odkazem, odkud si může instalační balíček Evidence myslivosti stáhnout, včetně stručného návodu k instalaci aplikace. Instalace je popsána ve čtyřech jednoduchých krocích a pokud je postupováno podle návodu, systém pracuje na první zapnutí.

     V případě potřeby může uživatel programu využít telefonickou nebo e-mailovou technickou podporu, v jejímž rámci jsou řešeny případné problémy a dotazy, týkající se instalace nebo praktického používání programu. Telefonická podpora je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 15 hodin; mimo tuto dobu lze využít zadání dotazu elektronickou poštou.

     Pro zájemce poskytujeme rovněž tematická školení, o jejichž konání informujeme jednak elektronickou poštou, jednak vývěskou na našem webu.

     Pro bližší informace doporučujeme navštívit naše webové stránky http://www.yamaco.cz, kde lze o Evidenci myslivosti získat doplňující informace. Zájemci nás mohou rovněž kontaktovat dalšími způsoby:

telefonicky: 731 616 511, 588 882 605 (i FAX)

e-mailem: yamaco@yamaco.cz

datovou zprávou (ISDS): ebbd5wr

HelpDesk: http://helpdesk.yamaco.cz

Skype: yamaco.software

Zdroj: F. Havránek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.