Vyjádření Lesů ČR k neoprávněnému spojování Lesů ČR s finančními transakcemi dodavatelů IT služeb

Lesy České republiky, s.p. (dále jen LČR) mají potřebu vyjádřit se k obsahu článku „Stamiliony z IT zakázek Lesů ČR se otočily ve Švýcarsku“, zveřejněnému dne 23.10.2012 v deníku E 15. Článek se zabývá následnými toky peněz, zaplacenými LČR dvěma dodavatelům za odvedenou práci na zakázkách na informační a komunikační technologie. LČR k tomu uvádějí, že zakázky byly řádně zadány a soutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, že práce vyplývající z uzavřených smluv byly LČR řádně kontrolovány a zdokumentovány, že práce byly dodavateli řádně provedeny a vyfakturovány, a že za provedenou práci LČR zaplatily dodavatelům dle smluv – pokud dodavatel za splnění předmětu zakázky dostane zaplaceno, je nakládání s jeho penězi jen jeho záležitost. LČR nemohou určovat, jak má jejich dodavatel nakládat s penězi obdrženými od LČR za práci, ani ovlivňovat jeho dispoziční práva k jeho účtům či jeho výběry v hotovosti z jeho vlastních účtů. LČR jsou neoprávněně spojovány s následným peněžním hospodařením svých dodavatelů prací a služeb. LČR posuzují záležitost jako šíření zavádějících informací a podnikají právní kroky k prošetření záležitosti a ke své obraně.

LČR uvádějí, že zakázky na IT byly řádně soutěženy dle zákona o veřejných zakázkách a jejich hodnoty odpovídaly rozsahu činností, přičemž doplňují následující.

LČR měly zastaralý a decentralizovaný informační systém a jednotlivé části informačních systémů a komunikačních technologií mezi sebou žádoucím způsobem nekomunikovaly – neumožňovaly využívat data z více aplikací najednou v potřebném čase, měly různé dodavatele a nejednotný servis pro řešení uživatelských a provozních problémů. Proto LČR vypsaly v roce 2008 veřejné zakázky na poskytovatele služeb a systémového integrátora informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Zakázek se zúčastnilo celkem 6 uchazečů (3 v případě každé zakázky), výběrová řízení byla provedena v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou tzv. soutěže o návrh. Použití této formy výběrového řízení, které je svým charakterem podobné otevřenému řízení, je přímo v zákoně o veřejných zakázkách určeno pro oblast zpracování dat.

Jedním z hodnotících kritérií v uvedených soutěžích byla nabídková cena. Zmíněné soutěže byly vyhlášeny v říjnu roku 2008 předchozím generálním ředitelem LČR. V prosinci 2008 (stále za předchozího generálního ředitele) bylo po zhodnocení všech soutěžních návrhů rozhodnuto, že nejvhodnější nabídky (resp. návrhy) podala společnost dynn a.s. (v případě plnění „Poskytovatel služeb IS/ICT“) a společnost TIME IMPORT a.s. (v případě plnění „Systémový integrátor IS/ICT“).

Stávající generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora si po svém nástupu do funkce, zejména s ohledem na rozsah a cenu vysoutěžených plnění, vyžádal expertní posouzení stavu IT v LČR tak, aby mohlo být postaveno na jisto, že zásadní investice do IT jsou v případě LČR nutné (předpokládaná cena plnění „Poskytovatel služeb IS/ICT“ činila 440 milionů Kč bez DPH, přepokládaná cena plnění „Systémový integrátor IS/ICT“ činila 210 milionů Kč bez DPH), a že v případě zmíněných soutěží o návrh bylo postupováno v souladu se zákonem. Z expertního „Posouzení stavu IT Lesy České republiky, s.p.“ vypracovaného společností Deloitte Advisory vyplynulo, že IT LČR není řádně nastaveno, posuzovaný stav vykazuje velké množství nedostatků, a že v soutěžích o návrh bylo postupováno v souladu se zákonem. Následně, 30.6.2009, tedy došlo k uzavření smluv s jmenovanými společnostmi (tedy dynn a.s. v případě plnění „Poskytovatel služeb IS/ICT“ a TIME IMPORT a.s. v případě plnění „Systémový integrátor IS/ICT“). Pokud při následujícím plnění jmenovaných zakázek vyvstala potřeba rozšířit předmět plnění (viz níže), byla taková skutečnost řešena až na základě znaleckého posudku, z něhož vyplynulo, že s ohledem na autorská práva není možno plnění zadat jinému subjektu, než tomu, který ve věci autorskými právy disponuje (tedy společnostem dynn a.s., potažmo TIME IMPORT a.s.).

Platí, že veškeré smluvně provedené činnosti byly řádně zdokumentovány a následně vyfakturovány. Až po náležité kontrole plnění LČR proplatily sjednanou cenu, a to na bankovní účty smluvních partnerů vedené u českých bank. Realizované plnění zakázek zajistilo LČR běžnou a potřebnou úroveň informačního systému dle současných standardů této oblasti.

K otázce konkrétního plnění uvádějí LČR následující skutečnosti: Poskytnuté služby se týkaly např. zavedení Manažerského Informačního Systému, DMS (Document Management System), Spisové služby a Integrační platformy pro všechny IT systémy, které podnik používá (jedná se o více než 90 rozhraní informačních systémů), zavedení informační bezpečnosti, datových schránek, vytvoření principů zálohování a obnovy systémů, vybudování datových center pro podporu výše uvedených informačních systémů, aj.

V průběhu realizace uvedených projektů došlo k požadavkům ze strany zaměstnanců podniku na nové funkcionality aplikací, které vyvstaly z rozvoje podniku a nebyly součástí původních projektů. Proto LČR rozšířily již instalované a používané aplikace. Následně prostřednictvím výběrového řízení došlo k uzavření smluv na základě ochrany autorských práv s původními dodavateli dynn a.s. a TIME IMPORT a.s. Z hlediska provozu systému bylo nutné zajistit i servis IT systémů, a proto LČR v roce 2012 uzavřely čtyřleté servisní smlouvy s autory programových děl, které zajistí chod aplikací. Uzavřené servisní smlouvy zajistí bezproblémový chod dodaných aplikací a včasnou reakci a řešení na uživatelské provozní dotazy.

Uvedené technologie zajistily bezpečné a řízené využívaní dat na více jak 100 organizačních jednotkách v rámci celé ČR. Zároveň se zefektivnily činnosti oběhu dokumentů v rámci podniku a jejich centrální správa za pomocí elektronické spisové služby a DMS. Prostřednictvím Integrační platformy došlo k žádoucímu využití různorodých dat pořízených z aplikací od mnoha dodavatelů. Integrační platforma se stala nástrojem pro budoucí možnost zobrazování jakýchkoliv dat, které je nutné převést do srozumitelné uživatelské podoby a použit je za účelem dalšího provozu a rozvoje podniku.

K firmě Ha-soft s.r.o., jak je v článku uváděno, sdělujeme, že Ha-soft je dodavatelem aplikačních částí výroby, účetnictví a dalších ekonomických aplikací. Systémy dodavatelů dynn a.s. a TIME IMPORT a.s. nejsou nadstavbou systému pro aplikační celky dodavatele Ha-soft , ale pracují samostatně, pouze využívají podnikem pořízená data za účelem dalšího zpracování.

LČR netají před veřejností informace o zakázkách IT. LČR mnohokrát průběžně zodpovídaly dotazy médií a veškerá dokumentace byla řádným způsobem na veřejně přístupných místech zveřejněna.

LČR naprosto odmítají, že by v případě IT zakázek došlo k porušení zákona. Cena plnění vzešla ze dvou soutěží a byla předmětem hodnocení dle zákona o veřejných zakázkách. Navazující plnění, pokud jejich potřeba vyvstala při realizaci zakázky, byla zadána až na základě znaleckých posudků opět postupem dle zákona o veřejných zakázkách. LČR pak dodávají, že NKÚ, který prováděl kontrolu hospodaření LČR, neuvedl ve svém kontrolním závěru ani ve více než sto stránkovém kontrolním protokolu z kontrolní akce žádná pochybení LČR ve věci uvedených zakázek. Tyto zakázky přitom spadaly do období, které NKÚ podrobilo velmi podrobné analýze.

LČR jsou v uvedené věci maximálně nápomocny Policii ČR, poskytly jí veškeré podklady, které mají k dispozici. LČR však nemají naprosto žádnou moc, jak ovlivnit další nakládání s peněžními prostředky ze strany subjektů, kterým proplatily plnění zadaná na základě zákonného postupu dle zákona o veřejných zakázkách.

LČR posuzují záležitost jako šíření zavádějících informací a podnikají právní kroky k prošetření záležitosti a ke své obraně.

Zdroj: 23. října 2012, Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.