Vyjádření Lesů České republiky, s. p. k nepravdivým a zavádějícím článkům AČMD a Ing. Valného

Lesy ČR považují za nutné vyjádřit se k článku „AČMD: Dřevěná kniha je tunel na stát a destabilizuje dřevozpracovatelský průmysl“ zveřejněnému dne 1. 10. 2012 na zpravodajském serveru parlamentnilisty.cz a k článku „Dřevařský obr padl, dluží i Lesům ČR. Bendl vinu necítí“ zveřejněnému dne 3. 10. 2012 na serveru aktualne.cz, jakož i k dalším vyjádřením AČMD či jejího prezidenta Ing. Valného, a to alespoň co do nepravdivých a zavádějících tvrzení, které se týkají zadávacího řízení na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 2012+ (dále jen „zadávací řízení“), resp. uzavření smluv se společností LESS & FOREST s.r.o. či Lesů ČR samotných.

Lesy ČR předně uvádějí, že postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek striktně upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“). ZVZ tedy upravuje i požadavky, které může zadavatel v zadávacím řízení klást na uchazeče, jakož i situace, za kterých může zadavatel odmítnout uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. To jsou základní nepřekročitelné premisy, z nichž je třeba vycházet.

Předmětné zadávací řízení napadené AČMD a Ing. Valným bylo podrobně přezkoumáno ÚOHS, který na něm neshledal žádné nezákonnosti, a tudíž umožnil Lesům ČR v tomto řízení pokračovat a uzavřít soutěžené smlouvy. Lesy ČR při realizaci zadávacího řízení postupovaly plně v souladu se závaznými právními předpisy. Je zarážející, že v takovém postupu vidí problém AČMD a Ing. Valný, a dokonce proto vyzývají ministra zemědělství jakož i management Lesů ČR, resp. ostatní osoby v článku uvedené, aby pro dodržení zákonného postupu při realizaci zadávacího řízení vyvodili osobní odpovědnost.

Co se týče spekulací nad tím, že měl ministr zemědělství dle názoru AČMD a Ing. Valného učinit kroky, které by zabránily podpisu smluv na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & FOREST s.r.o., uvádějí Lesy ČR následující. ZVZ striktně omezuje zadavatele veřejné zakázky co do možnosti neuzavřít soutěženou smlouvu s uchazečem, jehož nabídka se umístila na prvním místě. Postupem navrhovaným AČMD a Ing. Valným by Lesy ČR porušily jak ZVZ tak i závazné předpisy Evropského práva. Je alarmující, že uvedení vyzývají ministra zemědělství a Lesy ČR, aby jednali protizákonně, a pro případ, že tak neučiní, aby z takové skutečnosti byla vyvozena jejich odpovědnost. Ing. Valný a AČMD se pravděpodobně pohybují ve světě, kde není úplně třeba dodržovat právní předpisy.

Lesy ČR dále uvádějí, že jejich peněžité pohledávky z titulu soutěžených smluv je smluvní partner povinen zajistit bankovní zárukou zřízenou ve prospěch Lesů ČR – bez jejího zřízení . není možno s dotčeným smluvním partnerem smlouvu uzavřít. Výše bankovní záruky byla spočtena zejména s ohledem na množství dodaného dříví, na splatnost faktur za dodané dříví, na možnosti Lesů ČR ukončit smlouvu mimo jiné v případě neplacení faktur smluvním partnerem a s ohledem na smluvní mechanismy, které Lesům ČR poskytují možnost, jak riziko navyšování dlužné částky za dříví eliminovat. To je i případ stávajících pohledávek Lesů ČR za LESS & FOREST s.r.o. Lesy ČR samozřejmě ihned přistoupily k provedení takových kroků, které případnému nárůstu pohledávek za LESS & FOREST s.r.o. zamezí. Současně Lesy ČR připravují právní a faktické kroky, které budou garantovat kontinuální provádění prací v lese a současně i nepřerušení dodávek dříví na trh. Pokud AČMD či Ing. Valný považují dodržení takového postupu za důvod pro vyvození osobní odpovědnosti ministra zemědělství či managementu Lesů ČR, ukazuje to buď na jejich neznalost zákona a obsahu soutěžených smluv, nebo, co je horší, na snahu lživě napadat Lesy ČR, když nad motivací k takovému jednání Lesy ČR raději nebudou spekulovat.

K opakovanému nařčení, že současnou hospodářskou situaci LESS & FOREST s.r.o. způsobily mj. též „zpožděné tendry Lesů ČR“, uvádějí Lesy ČR následující. K prodlevě v průběhu tendru došlo v důsledku šetření ÚOHS, zahájeného na základě podání, podnětů a námitek ze strany některých účastníků. Padesát dní totiž platilo předběžné opatření ÚOHS, kdy zadavatel nemohl smlouvy uzavírat. Správnost postupu podniku při organizaci tendru však zcela potvrdilo prosincové rozhodnutí ÚOHS, které konstatovalo, že tendr je plně v souladu se zákonem, nediskriminační a transparentní. Vzhledem k tomu, že ÚOHS na straně zadavatele žádné pochybení neshledal, předběžné opatření zrušil. Práce v lesích se tak nezastavily, protože smluvní partneři zahajují činnost bezprostředně po podpisu smluv. S ohledem na zimní období a extrémně nepříznivé klimatické podmínky v předmětné době ani nebylo možné v lesích všechny potřebné práce vykonávat. Lesy ČR nadto pro začátek roku navýšily dodávky dříví na veřejné trhy kumulací dodávek z jiných vlastních zdrojů plánovaných na celé 1. pololetí 2012. Díky uvedeným opatřením se Lesům ČR podařilo v začátku roku 2012 poskytnout trhu o půl milionu kubíků více dříví než ve stejném období předešlého roku. I proto byl v ČR dříví na trhu dostatek. Lesy ČR přitom obhospodařují pouze polovinu lesních porostů v ČR, značnou část však v horských, v zimě nepřístupných oblastech. S tím odběratelé dříví počítají a dříví tak mohou nakupovat od jiných dodavatelů, kteří hospodaří v klimaticky příznivějších podmínkách.

K čirým spekulacím ThDr. Kateřiny Klasnové ohledně stamilionových ztrát Lesů ČR, které jim dle jejího názoru v důsledku úpadku LESS & FOREST s.r.o. hrozí, Lesy ČR uvádějí, že jim naprosto není známo, na základě jakých podkladů ThDr. Klasnová k těmto závratným vzájemně se popírajícím údajům o sumách dospěla. Lesy ČR ctí právo každého svobodně se vyjadřovat k problematice Lesů ČR, domnívají se ale, že šíření alarmujících a zcela nepodložených spekulací nemá ve slušné společnosti místo.

Pokud Ing. Valný označuje za úmyslně lživé tvrzení Lesů ČR, že LESS & FOREST s.r.o. obhospodařuje 2,5% produkce dříví v rámci ČR a tvrdí, že se ve skutečnosti jedná o 15%, doporučují Lesy ČR, aby si Ing. Valný svá nařčení nejprve promyslel a nesměšoval naprosto odlišné ukazatele. Pokud Lesy ČR uvádí, že LESS & FOREST s.r.o. obhospodařuje 2,5% produkce dříví v rámci ČR, je tím myšlena produkce dříví v ČR vykonávaná LESS & FOREST s.r.o. ve smluvním vztahu s Lesy ČR za dotčené období roku 2012. Lesy ČR opakují, že obhospodařují pouze polovinu lesních porostů v ČR, pokud tedy LESS & FOREST s.r.o. obhospodařuje více než 2,5% produkce dříví v rámci ČR, nečiní tak jako smluvní partner Lesů ČR. Lesy ČR zároveň dodávají, že v důsledku úpadku LESS & FOREST s.r.o. nehrozí přerušení produkce dříví a potřebné činnosti nahradí novým zadávacím řízením či jiným legálním způsobem.

K emotivním až expresivním výrazům Ing. Valného Lesy ČR opakují, že ctí právo každého svobodně se vyjadřovat k problematice Lesů ČR; předtím než tak kdokoliv učiní, ale doporučují, aby se seznámil minimálně se základy uvedené problematiky a zbytečně pak nešířil obvinění z „podvodného“ jednání, „tunelu na stát“ či úmyslného lhaní. Co se týče „tunelu na stát“, vyjádření Ing. Valného jsou naprosto protichůdná, když uvádí, že a) stát (Lesy ČR) je tunelován lesnickými společnostmi a zároveň, b) díky podmínkám zadávacích řízení je ohrožena stabilita sektoru, řada firem krachuje, neboť se zisky přesunuly ke státním lesům (Lesům ČR). Je zjevné, že pan Valný kritizuje jen proto, aby kritizoval, zapomíná však na to, co vlastně kdy sdělil, a sám sebe popírá. Ke zmateným závěrům Ing. Valného ohledně připravovaného organizovaného podvodu na věřitele, který má dle jeho úvah za cíl privatizaci Lesů ČR, lze jen stěží něco dodat.

S ohledem na lživý obsah sdělení Ing. Valného Lesy ČR podniknou právní kroky proti tomuto hojně citovanému „odborníkovi“, který primárně hájí zájmy dřevozpracujícího průmyslu (tedy nikoliv lesnického sektoru jako takového).

Jak již Lesy ČR v minulosti uvedly, nemají naprosto žádný podíl na současném ekonomickém stavu společnosti LESS & FOREST s.r.o. Přestože LESS & FOREST s.r.o. prováděla pro Lesy ČR lesnické činnosti, prováděla je za takové ceny služeb i dříví, které sama dobrovolně nabídla v transparentním zadávacím řízení organizovaném plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Je pouze podnikatelským rizikem a výlučnou odpovědností jakéhokoliv podnikatele, že nabídne takové ceny, které mu zajistí konkurenceschopnost a tím ekonomickou funkčnost. Pokud podnikatel takové ceny nenabídne, musí počítat s tím, že může být ohrožena jeho ekonomická stabilita a v důsledku toho i ekonomická stabilita jeho subdodavatelů. Nutno zdůraznit, že výše pohledávek, kterou LESS & FOREST s.r.o. v insolvenčním návrhu uvádí, poukazuje na to, že současný ekonomický stav LESS & FOREST s.r.o. rozhodně nemá nic společného s veřejnými zakázkami Lesů ČR, prováděnými striktně podle zákona.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR s. p., 7. října 2012