Vyjádření Lesů České republiky, s.p., k interpretacím a komentářům ve věci kontrolního závěru kontrolní akce 10/26 (Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky) ze dne 1. 4. 2012 vysílaných na ČT

Lesy České republiky, s.p. (dále jen „Lesy ČR“) zaznamenaly řadu mediálních výroků pronesených na adresu Lesů ČR dne 1. 4. 2012 ve zpravodajských pořadech České televize souvisejících se závěry kontroly NKÚ prováděné v Lesích ČR. Přesto, že Lesy ČR nařčením a spekulacím v nich obsažených již opakovaně čelily a zveřejňovaly k nim svá stanoviska, mají potřebu zdůraznit své stanovisko k některým výrokům, uváděným dne 1. 4. 2012.

Z vyjádření představitelů NKÚ je patrné, že NKÚ se snaží za každou cenu zlepšit svou pošramocenou pověst „nalézáním“ obdobných skandalizujících informací u kontrolovaných osob, které vypluly na povrch v souvislosti s činností samotného NKÚ v uplynulém období. Lesy ČR ovšem nehodlají přijmout jednostranně negativní hodnocení své činnosti a zasahování do své napravené pověsti, o němž nejvýmluvněji hovoří úspěšná realizace veřejných zakázek na komplexní lesnické činnosti a prodej dříví a zdaleka nejvyšší hospodářský výsledek Lesů ČR za posledních dvacet let existence státního podniku.

K jednotlivým tématům mediálně prezentovaným v pořadu České televize Otázky Václava Moravce a Události dne 1. 4. 2012 zdůrazňují Lesy ČR následující.

I. Pronájem vybavení kanceláří
Lesy ČR byly opakovaně nedůvodně nařčeny z plýtvání při pronájmu kancelářského vybavení za 810 tisíc korun. Lesy ČR neporušily zákon ani jiný obecně závazný právní předpis, a ani konstatování NKÚ žádné takové porušení neuvádí. Lesy ČR uzavřely v roce 2004 (!) Smlouvu o nájmu nebytových prostor na dobu neurčitou, pronajímané nebytové prostory byly vybaveny kancelářským nábytkem. Výroky o plýtvání považují LČR za zavádějící, neboť částka 810 tis. Kč byla uhrazena celkem za období 7 let od 2004 do 2010, tzn. roční nájem 116 tis. Kč, navíc NKÚ uváděná hodnota nábytku 191 tis. Kč pochází z inventurního soupisu k datu 31. 12. 2008 – tedy nikoli z doby uzavření smlouvy, ale z doby po 4 letech užívání kancelářského vybavení a po zohlednění účetních odpisů.

II. Jmenování GŘ do funkce
V pořadu Otázky Václava Moravce, viceprezident NKÚ, Miloslav Kala dokonce nad rámec kontrolního závěru NKÚ uvedl, že jmenováním GŘ do funkce byl jednoznačně porušen zákon, jelikož nebyly naplněny formální předpoklady oznámení výkonu funkce místopředsedy představenstva akciové společnosti, jejíž předmět podnikání byl v některých činnostech shodný s předmětem podnikání státního podniku Lesy ČR.

GŘ Lesů ČR Ing. Sýkora žádný zákon neporušil ani nejednal v rozporu s žádným jiným závazným dokumentem. V uvedeném případě nejde o střet zájmů, jehož problematiku upravuje samostatný zákon, ale o zákaz konkurence (tak jak jej prvotně specifikují příslušná ustanovení obchodního zákoníku). Již z výpisu z obchodního rejstříku společnosti je patrno, že v tomto případě nedochází k porušení ustanovení § 14 odst. c) nebo d) zákona o státním podniku, protože předmět podnikání společnosti je zjevně odlišný od předmětu podnikání Lesů ČR. Je zcela evidentní, že státní podnik svou hlavní činností především spravuje jako hospodář lesní majetek státu a vykonává další činnosti s tímto související. Skutečnost, že dochází k tzv. obdobné podnikatelské činnosti nelze hodnotit dle totožného zápisu v obchodním rejstříku, ale z faktické konkurenční činnosti. Mezi subjekty není vzájemná konkurence na trhu, neboť faktické předměty jejich podnikání nejsou ani nemohou být ve vzájemném soutěžním vztahu a nemůže nastat situace vzájemného střetu zájmů těchto právnických osob. Pro představu Lesy ČR uvádí, že oněmi totožnými předměty podnikání měl NKÚ na mysli naprosto obecné a u různých subjektů běžně se opakující předměty podnikání jako je např. koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej či hostinská činnost.

Dále je nutno uvést, že mezi společností a Lesy ČR nebyla uzavřena žádná smlouva ani mezi nimi neproběhla žádná obchodní aktivita. Tento závěr je zcela konformní s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. V rámci svého jmenování do funkce generální ředitel o výkonu funkce řádně informoval tehdejšího ministra zemědělství, který jménem zakladatele LČR záležitost posoudil a vzhledem k tomu, že neshledal obdobnost předmětů podnikání ani možný střet zájmů, udělil ústní formou souhlas s výkonem funkce. O tomtéž byl informován tehdejší předseda dozorčí rady Lesů ČR i tehdejší členové vedení podniku.

III. Nákup vozů Audi
Lesy ČR údajně v rozporu se zákonem nakoupily na základě dvou samostatných kupních smluv dva vozy AUDI A6 za 2,6 milionů Kč. Tento nákup byl v pořadu Otázky Václava Moravce prezentován jako chyba v hospodaření Lesů ČR. Proti takové interpretaci se Lesy ČR důrazně ohrazují.

Pořizovací cena obou vozů byla o cca 30 % nižší než obvyklá tržní cena těchto vozů v daném období. V žádném případě tak nelze hovořit o „chybě v hospodaření“ Lesů ČR spočívající v nákupu předmětných vozů za takto snížené ceny. Lesy ČR při nákupu uvedených vozů neporušily zákon. Nákup předmětných vozů proběhl v režimu veřejné zakázky malého rozsahu (dále též VZMR), tedy mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též ZVZ), přičemž okolnosti tohoto nákupu splňovaly obdobné podmínky, jako jsou stanoveny pro jednací řízení bez uveřejnění (dále též JŘBU) dle ustanovení § 23 odst. 5 písm. e) ZVZ (tzn. vozy byly pořízeny za cenu podstatně nižší, než je obvyklá tržní cena, přičemž tato cena byla nabízena jen po velmi krátkou dobu). Nákup obou vozů za těchto výhodných podmínek byl ještě navíc podpořen naléhavou potřebou LČR vyvolanou technickými problémy se stávajícími vozy, které měly být takto nahrazeny.

IV. Nakládání s volnými finančními prostředky
Ze strany představitelů NKÚ byla opětovně zpochybněna správnost postupu Lesů ČR při ukládání volných finančních prostředků, ovšem opět bez konkrétního vymezení údajné protizákonnosti v postupu Lesů ČR. Jako jedno z údajných pochybení bylo v této souvislosti JUDr. Ing. Kalivodou uvedeno, že Lesy ČR vůbec neměly zpracovanou strategii ukládání volných finančních prostředků.

Lesy ČR neporušily žádný předpis a postupovaly při ukládání volných finančních prostředků plně v souladu s péčí řádného hospodáře. Ostatně ani NKÚ v kontrolním závěru nekonstatoval, že by se v souvislosti s ukládáním volných finančních prostředků Lesy ČR dopustily porušení zákona, nebo jiného obecně závazného právního předpisu. Lesy ČR měly pro účely nakládání s volnými finančními prostředky k dispozici analýzu hospodaření s volnými finančními prostředky, kterou si nechaly zpracovat, seznámily s ní Ministerstvo zemědělství a podle které postupovaly.

Radikálním snížením počtu správců, jak uvádí NKÚ, rozhodně nelze dosáhnout snížení rizika, ba naopak. Způsob zhodnocování volných finančních prostředků Lesů ČR je výrazně nadstandardní. Navíc NKÚ není burzovním makléřem ani finančním poradcem, aby posuzoval vhodnost užívání nástrojů peněžního trhu nebo doporučoval počet správců pro rozložení rizika. Informace o správcích a výši finančních prostředků jsou pro informování veřejnosti trvale zveřejněny na webu LČR.

V. Zvěřinová kuchařka
Jedním z nosných témat pořadu Otázky Václava Moravce ze dne 1. 4. 2012 se stala démonizovaná propagační a marketingová akce Lesů ČR v podobě vydání a distribuce „Zvěřinové kuchařky“. Opakovaně uváděné dílčí statistiky o nákladech na předmětnou propagační a marketingovou akci ovšem ani NKÚ nevedly k hodnocení, že by Lesy ČR v souvislosti s přípravou předmětné kuchařky porušily zákon či jiný právní předpis a postupovaly plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. JUDr. Ing. Jiří Kalivoda dokonce přiznal, že míra předávání podkladů při kontrole NKÚ ze strany Lesů ČR byla uspokojivá.

Uvedená propagační a marketingová akce byla médiím mnohokrát prezentována a rovněž byly opakovaně zodpovídány dotazy novinářům. Zakázka na předmětnou propagační a marketingovou akci byla řádně vysoutěžena, přičemž bylo současně osloveno 5 možných účastníků zakázky. Mezi náklady na předmětnou propagační a marketingovou akci patří také licence, náklady na tisk, pořízení fotografií, konceptu, grafického ztvárnění, vydání publikace a DVD a další náklady. Celkové náklady nelze v žádném případě přiřazovat jen k ceně za 1 výtisk knihy. Lesy ČR použily publikace i DVD jako propagační a marketingové předměty a jejich vydávání bylo plně v souladu s účetními předpisy o evidenci zásob reklamního a propagačního charakteru.

VI. Právní služby
V pořadu České televize Události byla dne 1. 4. 2012 uvedena reportáž „Lesy ČR platily právníkům i půl miliónu za den“, ve které byly Lesy ČR kritizovány za vynakládání značných finančních prostředků na právní služby.

Je třeba podotknout, že Lesy ČR na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení uzavřely smlouvy o poskytování právních služeb se 3 advokátními kancelářemi. Advokátní kanceláře poskytují právní služby dle požadavků Lesů ČR. Nejedná se jen o spornou a nespornou soudní agendu, předmětem jsou i přípravy vybraných zadávacích řízení, složité smluvní dokumentace nebo sepisování náročných a rozsáhlých právních stanovisek týkajících se majetku státu v hodnotě stovek miliónů Kč.

Tyto kanceláře poskytují Lesům ČR právní služby výlučně za hodinovou sazbu v zadávacím řízení nabídnutou a takto ji i vyúčtovávají. Advokátní kanceláře tudíž nemají nárok na podílovou odměnu za úspěch v řízení.

AK Toman, Devátý a Partneři v letech 2009 a 2010 zastupovala Lesy ČR v desítkách sporů a soudních řízení (v níž vystupovaly Lesy ČR na straně žalující nebo žalované) o částku v celkové výši cca 5,5 mld. Kč. Jelikož jsou řízení stále aktuální, Lesy ČR tato rozhodně nemohou blíže specifikovat a již vůbec nemohou předkládat soupisy provedených činností, neboť tyto by mohly být účelově zneužity proti zájmům Lesů ČR potažmo i České republiky v probíhajících soudních či arbitrážních řízeních, případně by z nich mohlo být usuzována na zvolenou taktiku při ochraně zájmů Lesů ČR.

Co se týče dosažených úspěchů, např. pravomocně přiznaná částka převyšující sumu 100 milionů Kč nejenže byla Lesům ČR přiznána, ale byla Lesům ČR rovněž zaplacena. Mimo uvedeného pozitivního výsledku Lesy ČR zastoupeny AK Toman, Devátý a Partneři uspěly v řadě dalších sporů a řízeních o zaplacení celkem cca 400 milionů Kč, dohromady tedy více než 500 miliónů Kč. Vedle toho pak Lesy ČR dodávají, že předpokládaná hodnota veřejných zakázek na provádění lesnických činností, při jejichž realizaci AK Toman, Devátý a Partneři poskytovala právní služby (a to včetně zastoupení před ÚOHS a správními soudy), dosud činila cca 10,5 miliardy Kč.

S ohledem na hodnotu majetku státu, který Lesy ČR spravují (v řádech stovek miliard Kč), rozsah poskytovaných služeb v právně velmi složitých a rizikových oblastech, uvedené úspěchy, jejichž hodnota značně převyšuje výši vynaložených finančních prostředků, jakož i s ohledem na skutečnost, že obrat Lesů ČR v roce 2010 činil více než 11 miliard Kč, považují Lesy ČR zmiňované náklady na právní služby za zcela adekvátní.

Lesy České republiky, s. p.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p,. 3. dubna 2012