Vyjádření ČMMJ k novele zákona o myslivosti

Vyjádření ČMMJ k novele zákona o myslivosti  č. 449/2001 Sb., odesláno na Agrární komoru ČR, Ministerstvo zemědělství a předsedu vlády:

Na svém posledním jednání dne 28. 1. 2016 se Myslivecká rada ČMMJ, z. s. podrobně zabývala situací kolem novely zákona o myslivosti. Na základě detailní analýzy plánovaných změn a toho, co by tyto změny měly vyřešit, se Myslivecká rada ČMMJ usnesla, že v současné době by tato novela byla spíše na škodu celému odvětví myslivosti. Jsme si vědomi toho, že zákon č. 449/2001 Sb. není úplně dokonalý, neboť je výsledkem značného množství kompromisů všech dotčených subjektů, které se na tvorbě zákona podílely. Nicméně v současné době panuje značné obava, že nově připravované znění zákona může být v konečné podobě hůře uchopitelné pro potřeby státní správy myslivosti, ochranu přírodního bohatství, kam volně žijící zvěř patří, většinu řadových myslivců a vlastníky půdy nevyjímaje. Jsme přesvědčeni, že většina dnes uváděných problémů, které vedly k myšlence vytvoření nové legislativní normy, je plně řešitelná pomocí platného zákona o myslivosti pouze s úpravou platných vyhlášek. Více zde: 

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 2. února 2016