Vodní nádrž Nové Mlýny zajistí vodu pro lužní lesy

Povodí Moravy, s. p. zahájí v úterý 5. března manipulaci na vodním díle Nové Mlýny a pustí z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Doplní tím vodu ve drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře Soutok. Tzv. povodňování lužních lesů představuje jedno z důležitých adaptačních opatření, které umožňuje zadržovat vodu v krajině. 

Povodí Moravy, s. p. zahájí v úterý na Novomlýnské nádrži manipulaci, cílem které je dostat vodu do lužních lesů pod vodní nádrží. Manipulace představuje důležité adaptační opatření, které umožní zadržet vodu v krajině na území soutokové oblasti. K tomuto preventivnímu opatření proti suchu a s ohledem na kritický stav obory přistupuje Povodí Moravy, s. p. na základě žádosti Lesů ČR, s. p., které oboru Soutok spravují. Protože realizace tohoto opatření patří mezi jedny ze zásadních také pro budoucí období, tak bude po celou dobu pečlivě monitorováno a po ukončení vyhodnoceno.

Vodohospodáři zvýší odtok z vodní nádrže 5. 3. 2019 od ranních hodin. Zvýšenou hodnotu průtoku v Dyji budou pak po dobu 4 dnů udržovat. Zároveň s navyšováním odtoku z nádrže Nové Mlýny prověří, při jak velkých průtocích v Dyji dochází k napouštění jednotlivých nápustných kanálů do lužních lesů a obory Soutok. „Vodní dílo Nové Mlýny leží na konci Dyjskosvratecké vodohospodářské soustavy, která dokáže velmi efektivně hospodařit s vodou a využívat současně příznivé hydrologické situace. Proto už týden postupně zvyšujeme hladinu v Novomlýnských nádržích. Našim cílem je akumulace určitého objemu vody v nádržích nad vlastní vymezený zásobní prostor, který využijeme pro zajištění jednorázového zvýšení odtoku z nádrže. Voda bude následně přivedena z Dyje do oblasti Soutok. Celkově tak do Dyje během zvýšených odtoků vypustíme asi 9 mil. m³ vody, abychom pomohli fauně a floře v této oblasti,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V pátek se odtok z nádrží opět sníží. Vlivem zvýšeného odpouštění může dojít ke snížení hladiny v Novomlýnských nádržích až o 35 cm, a to zpět na maximální zásobní hladinu. „Naše opatření povede k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu několik let po sobě přetrvávajícího sucha. Obdobnou manipulaci jsme uskutečnili před 2 lety,“ popisuje Gargulák. Při minulé manipulaci vodohospodáři vypouštěli 90 m³/s, tentokrát chtějí povodňovat Soutok za nižších průtoků než před 2 lety, ale po delší dobu. Chtějí tak ověřit, zda nižší průtok po více dní dostane do oblasti více vody.

Se zvýšeným průtokem vody bude dále manipulovat správce lesních porostů v této oblasti – Lesy ČR, s. p. „Od nápustných objektů je voda rozváděna soustavou kanálů do okolních lesních porostů a luk. Cílem je naplnit vodou nejen tyto kanály, ale i navazující tůně, mokřady a terénní deprese a nahradit tak alespoň částečně přirozené záplavy v lužních lesích, ke kterým v posledních letech nedochází. K zadržení vody v kanálech slouží soustava stavítek, která byla v minulosti vybudována a v současné době plánujeme jejich rozšíření, aby se voda dostávala do dalších oblastí lesa,“ říká Pavel Marek z Lesů ČR, s. p. O realizaci opatření proti suchu byli informováni všichni uživatelé vody a je prováděna v souladu se schváleným manipulačním řádem vodního díla Nové Mlýny. Dlouhodobá spolupráce mezi státními podniky probíhá na řadě úrovní, spolupráce při povodňování Soutoku představuje jednu z nich.

Povodí Moravy, s. p. se soustavně podílí na opatřeních proti negativním účinkům sucha. Jedním z nich jsou právě optimální manipulace na vodních dílech, které přispívají k zachování života ve vodních tocích i v době sucha. Za tímto účelem Povodí Moravy, s. p. realizuje Program hospodaření s omezenými vodními zdroji, jehož hlavním úkolem je spolupráce s odběrateli a zjišťování jejich aktuálních potřeb. Na základě těchto informací státní podnik optimalizuje manipulace tak, aby voda neodtékala nehospodárně z území ČR.

Zdroj a foto: Tisková zpráva Povodí Moravy