Vliv klimatických faktorů a predace na populační dynamiku zajíce polního

V posledních třiceti letech je možné v Evropě pozorovat pokles početnosti zajíce polního. Tento problém poklesu zaječí populace byl nejdříve zaznamenán v Itálii, poté ve Francii, Španělsku, Německu, dále také v Polsku a Rakousku (Zabloudil 2002).

Stejný problém zasáhl po roce 1975 také Slovensko a Českou republiku. V naší zemi se snížily počty ulovených zajíců v průběhu dosti krátké doby z více než 1 200 000 jedinců (v roce 1973) na pouhých 35 000 jedinců v roce 1997 (graf 1).

Problém úbytku zajíce polního není tedy jen záležitostí naší země, ale zjevně se jedná o skutečnost, která se projevila v mnohem větším geografickém měřítku. Příčinami tohoto trendu se začala zabývat nejen myslivecká veřejnost, ale také vědecko – výzkumné instituce, které zaměřily svoji pozornost na toto téma.

Problému klesající početnosti zajíce polního v celé Evropě se věnuje dost pozornosti, a ačkoliv patří zajíc k nejprobádanějším druhům savců, nejsou přesné příčiny a mechanismy toho poklesu přesně známy a dostatečně objasněny.Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 10. července 2012