Vláda schválila „Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 – 2025“

Státní program představuje klíčovou národní strategii pro oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) i poradenství (EP) s vizemi, cíli a opatřeními, na nichž se vedle orgánů státní správy podílejí mj. kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, zoo, botanické zahrady, knihovny. V praxi bude fungovat zároveň jako metodická podpora pro EVVO koncepce krajů a měst.

Nový Státní program je příležitostí pro opětovné nastartování oblasti EVVO a environmentálního poradenství po letech útlumu 2010–2013, kdy jí nebyla ze strany státu věnována pozornost. Aktuální potřebou je mít environmentální vzdělávání a osvětu, které reagují na současná témata a výzvy, jako je např. Pařížská smlouva o ochraně klimatu z loňského prosince nebo nutnost posilování přímého kontaktu člověka s přírodou.

Vládou schválený program podporuje rozvoj EVVO komplexně v celé šíři témat, rozdělených do sekcí Příroda, Místo, sídlo a krajina, Udržitelná spotřeba a Klima. V rámci tříletých akčních plánů bude docházet k jejich aktualizaci. Nově zaměřené vzdělávací a osvětové programy tak mj. umožní široké veřejnosti porozumět příčinám změny klimatu a jejím negativním dopadům v ČR, jakým je např. sucho v Evropě i ve světě.

Dalším důležitým tématem reagujícím na současné trendy je posilování kontaktu s přírodou. V dnešní době ubývá prostoru a času pro bezprostřední kontakt s přírodou a reálným světem, zvětšuje se podíl pobytu v interiéru, vnímání světa prostřednictvím médií a virtuální reality. Nový státní program EVVO proto cíleně podporuje vytváření příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání v přírodě. Program si vytyčuje řadu konkrétních úkolů, např. vytvořit podmínky a doporučení pro to, aby učitelé mohli bezpečně realizovat vzdělávání v přírodě s celou třídou, podporovat osvěty v tématu místní a ekologicky šetrné spotřebně potravin, podporovat budování areálů ekocenter, přírodních hřišť, komunitních zahrad pro posílení přímého kontaktu člověka s přírodou.

Plnění Státního programu bude každoročně vyhodnocováno Ministerstvem životního prostředí, závěrečné hodnocení za celé období bude předloženo vládě v roce 2025 společně s návrhem Státního programu na další období.

Zdroj: Tiskové oddělení MŽP, 20. července 2016