Vědci zkoumají sluky a bekasiny v CHKO Brdy

Bahňáci představují badatelsky zajímavou a ochranářsky významnou skupinu ptáků. Většina z nich obývá otevřenou zemědělskou krajinu a různé druhy mokřadů, avšak přinejmenším dva druhy – bekasina otavní a sluka lesní – se nevyhýbají rozvolněným podmáčeným stanovištím a obtížně přístupným bažinám obklopeným rozsáhlými lesy daleko od lidských sídel. Oba ptáci také patří k těm méně poznaným a studovaným. Jsou velmi opatrní a žijí skrytě, pečlivě svá hnízda ukrývají.

Oba mají také jednu zajímavou a nepříliš běžnou vlastnost mezi bahňáky – o snůšku (a v případě sluky také o mláďata) pečují pravděpodobně výhradně samice. Vyvstává proto zajímavá otázka, jak samičky těchto druhů řeší dilemata spojená s uspokojováním vlastních potřeb během péče o potomstvo.

Bekasina je silně ubývající a silně ohrožený druh, sluka patří mezi druhy ohrožené se snad početně stabilní populací. Šetrné studium početnosti, oblíbeného habitatu a dalších detailů ze života těchto druhů citlivých na rušení a na změny v prostředí v důsledku intenzivního zemědělského a lesnického hospodaření může přinést zajímavé poznatky, včetně těch, jež lze uplatnit v účinnější ochraně známých hnízdišť těchto unikátních ptáků.

Foto: sluka lesní, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mikelane45

CHKO Brdy s místy pestrou mozaikou vlhkých luk, podmáčených lesů a rašelinišť nabízí vhodné podmínky pro hnízdění bekasiny otavní i sluky lesní. Možnost detailního studia zdejších populací obou druhů tak otevírá prostor pro spolupráci mezi AOPK ČR a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem nového společného projektu zaměřeného na studium obou bahňáků bude získat detailní data o pobytu a aktivitách samic na hnízdech, aktivitě mláďat po vylíhnutí a snad také o vlivu počasí a charakteru stanovišť na hnízdní úspěšnost.

U slučích samců je ambiciózní součástí projektu získání údajů o jejich časoprostorové aktivitě pomocí satelitního vysílače – o načasování toku, sběru potravy a odpočinku během dne a noci, o výběru prostředí pro odpočinek a přibližné velikosti domovského okrsku.

Také šetrné získání hnízdních dat se neobejde bez moderní techniky, již dříve ověřené na jiných ptačích druzích. Připraveny jsou samosběrné snímače teploty a vlhkosti v hnízdech, miniaturní kamery pro instalaci v blízkosti hnízd, pro mláďata také miniaturní akcelerometry pro detailní několikadenní sledování. Práce v terénu budou zajišťovány týmem zkušených pracovníků a studentů univerzity. Věříme, že spolupráce na tomto projektu přinese nové poznatky pro vědu i ochranářskou praxi.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: bekasina otavní, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_amajk