Těžba dříví nad rámec protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy

otázka:

Žádám o povolení těžby dříví nad rámec protokolárně převzaté lesní hospodářské osnovy. Lze ze strany státní správy lesů souhlas odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona o lesích? Děkuji.

odpověď:

směšujete dva režimy hospodaření v lese – s protokolárně převzatou lesní hospodářskou osnovou (LHO) a bez ní. Váš dotaz, zda lze ze strany státní správy lesů odmítnout souhlas, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními zákona o lesích, vychází z ust. § 33 odst. 3 lesního zákona, které upravuje těžbu v lese, ve kterém vlastník hospodaří bez schváleného plánu nebo protokolárně převzaté LHO. V takovém režimu lze těžbu provést jen se souhlasem odborného lesního hospodáře, přičemž souhlas nelze odmítnout, není-li těžba v rozporu s ostatními ustanoveními tohoto zákona. Státní správě lesů se pak záměr v předstihu oznamuje tehdy, pokud má těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok.

Z formulace dotazu však vyplývá, že hospodaříte podle protokolárně převzaté LHO, proto se ho výše uvedená pravidla netýkají. V režimu hospodaření s protokolárně převzatou LHO je vlastník omezen závazným ustanovením o maximální výši těžeb za období platnosti LHO, která je pod sankcí nepřekročitelná. Máte-li tedy v úmyslu těžit nad rámec závazného ustanovení LHO, lze za podmínek tam stanovených postupovat podle ust. § 27 odst. 4 příp. § 33 odst. 2 lesního zákona, tzn. požádat příslušný orgán státní správy lesů o změnu tohoto závazného ustanovení.

odpověděl:

Ing. Stanislav Mihal

Městský úřad Černošice
odbor životního prostředí
oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti

otázka:

S uvedeným výkladem souhlasím – lze požádat o změnu závazného ustanovení (osnovy), což v praxi bude zřejmě problematické.Nabízí se otázka, zda je možno již jednou protokolárně převzatou osnovu vrátit nebo jiným způsobem během platnosti LHO změnit.“režim hospodaření“v lese a nadále hospodařit bez převzaté LHO ?Ještě uvádím, že se jedná o lesní majetek o výměře pouze 4,75 ha a o těžbu ve výši pouze 200 plm. Děkuji.

odpověď: