SVOL a ASZ ČR podepsaly memorandum o spolupráci

Na základě dlouhodobé oboustranně přínosné spolupráce podepsaly Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) v polovině ledna memorandum o spolupráci. Hlavní náplní spolupráce bude vzájemná odborná a mediální podpora v oblasti zemědělství, lesnictví, rozvoje venkova a jeho ekonomiky a péče o krajinu.

„Jsem velice rád, že došlo k uzavření tohoto memoranda. Tak jako jsou v přírodě propojeny lesy, pole a louky, tak i v naší spolupráci lze najít podobnou symboliku. SVOL bude i nadále podporovat rodinné farmy a ASZ ČR soukromé vlastníky lesů a navzájem tak přispějeme k rozvoji udržitelného hospodaření v naší krajině,“ říká předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.

„SVOL a ASZ ČR mají společnou filozofii venkovského života. Pojí nás určitý konzervativismus v postojích, ale i výzvy, kterým musíme čelit – ať je to novela mysliveckého zákona, změna lesního zákona, byrokratická zátěž vlastníků půdy nebo i legislativní návrhy Evropské komise. Jsme přirození spojenci v krajině. Měli bychom tedy najít společnou řeč a vzájemně se při řešení problémů podpořit. Memorandum stvrzuje, že jsme k tomu odhodláni a připraveni,“ říká předseda SVOL Jiří Svoboda.

„Významná většina z řad soukromých vlastníků lesů, kteří jsou členy SVOL, prošla stejným vývojem jako většina členů Asociace soukromého zemědělství ČR. Zrestituovali jsme častokrát zdevastované majetky po svých předcích, vrátili jsme se na venkov, snažíme se zvelebovat majetek a krajinu, ve které žijeme, a máme závazek vůči dětem, abychom jim toto hospodářství jednou předali. Je příznačné, že obě organizace, SVOL i ASZ ČR, pojí společná témata, která se týkají našeho životního prostředí a hospodaření. Mám velkou radost, že naše dlouhodobá spolupráce vyústila v podepsání memoranda, které obsahuje důležitá témata, na kterých spolupracujeme,“ vysvětluje místopředseda SVOL Richard Podstatzký.

ASZ ČR a SVOL v posledních měsících již intenzivně spolupracovaly především na tématech z oblasti lesnictví, například přípravy novely zákona o myslivosti. Spojují nás témata jako posílení vlivu vlastníků lesních pozemků při řešení škod způsobených zvěří a v rámci mysliveckých sdružení, péče o lesy menšího rozsahu apod.

Proto chceme i nadále prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení práv vlastníků půdy a lesů, změny v pojetí myslivosti a v lesním zákoně vedoucí k rozvoji trvale udržitelného lesního hospodaření. Společně budeme prosazovat zjednodušení legislativy, podporu zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy a finanční podporu vlastníkům nestátních lesů na adaptaci lesních ekosystémů na klimatickou změnu. A v neposlední řadě budeme legislativně podporovat rodinné farmy, které jsou životaschopným a osvědčeným modelem šetrného a udržitelného hospodaření na venkově. Vzájemně také budeme koordinovat činnost v rámci odborných pracovních skupin Ministerstva zemědělství a aktivně komunikovat při tvorbě připomínek k legislativním návrhům.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

Ilustrační foto: archiv VÚLHM