Tag Archives: stav smrkových porostů

SmrkovA� lesy KruA?nA?ch hor ze vA?ech A?hlA?. VyA?la mezioborovA? kniha o hodnocenA� jejich stavu

A?eskA? geografickA? spoleA?nost vydala v edici Geographica monografii, zamA�A�enou na hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrkovA?ch lesA? rA?znA?mi metodami spolu s uvedenA?mi pA�A�padovA?mi studiemi z KruA?nA?ch hor v letech 1998 - 2013.A�Kniha pA�edstavuje teoretickA� a metodickA� zA?klady hodnocenA� fyziologickA�ho stavu smrku ztepilA�ho a dA�evin obecnA� a vA?sledky dlouhodobA�ho vA?zkumu tA?mu z PA�A�rodovA�deckA� fakulty UK vedenA�ho prof. Janou Albrechtovou z Katedry experimentA?lnA� biologie rostlin ve spoluprA?ci s LuciA� Kupkovou z Katedry aplikovanA� geoinformatiky a kartografie. Kniha zahrnuje dlouhodobA? vA?zkum v rA?mci A�ady projektA? ve spoluprA?ci s NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA. Na knize dA?le spolupracovali odbornA�ci z Akademie vA�d A?R, A?eskA� geologickA� sluA?by, Agentury ochrany pA�A�rody a krajiny a VA?zkumnA�ho A?stavu lesnA�ho hospodA?A�stvA� a myslivosti, v. v. i.A�