Tag Archives: Postupy pA�stovA?nA� lesA? v ochrannA?ch pA?smech maloploA?nA?ch zvlA?A?tA� chrA?nA�nA?ch A?zemA� (ZCHAs) v 5.a��7. lesnA�m vegetaA?nA�m stupni (LVS)

Ochranná pásma chráněných území vyžadují specifický pěstební přístup

Formulovat postupy pěstování lesů v ochranných pásmech maloplošných zvláště chráněných území (ZCHÚ) v 5.–7. lesním vegetačním stupni (LVS) si dali za cíl odborníci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro kajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. Zaměřili se na případy, kdy ZCHÚ je ponecháno samovolnému vývoji a součástí dřevinné skladby ZCHÚ je smrk ztepilý. V těchto územích může docházet ke gradaci kůrovcovitých a jejich šíření pak ohrožuje okolní hospodářské lesy.