Tag Archives: plA�seA? olA?ovA?

Populaci olší napříč Evropou decimuje plíseň olšová

 

Přestože olše lepkavá ‒ Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ani olše šedá ‒ Alnus incana (L.) Moench nepatří v lesním hospodářství ke klíčovým dřevinám, jejich podíl v lesních porostech České republiky činí pouze 1,6%, mají nezastupitelnou úlohu. Olše má totiž jako jedna z mála dřevin schopnost růst na stanovištích s nadbytkem vody. Olšové porosty již od 80. a 90. let minulého století decimuje napříč celou Evropou plíseň olšová – Phytophthora alni Brasier & S. A. Kirk (Pythiales, Oomycetes, Chromista) způsobující hnilobu kořenů a krčku olší. Proto se vědci z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. rozhodli zmapovat zdravotní stav olšových porostů a společně s monitoringem zdravotního stavu hledali i možnou souvislost mezi stupněm poškození porostu, věkem a stanovištními podmínkami jako je nadmořská výška, edafické poměry, přítomnost vodního toku nebo jeho šířka.