Provázanost systému PEFC C-o-C s požadavky Nařízení o dřevu

Široká odborná lesnická veřejnost a většina vlastníků lesa hospodařících podle lesních hospodářských plánů má dnes již alespoň základní představu o požadavcích souvisejících s oblastí EUTR (tzv. Nařízení o dřevu). Právě v oblasti plnění těchto požadavků může pomoci hospodářským subjektům standard PEFC C-o-C týkající se požadavků spotřebitelského řetězce lesních produktů.

Standard PEFC C-o-C, přesněji TD CFCS 2002:2013, představuje jeden ze standardů českého systému certifikace lesů (CFCS). Tento standard byl v roce 2013 mimořádně revidován mj. z důvodu zohlednění požadavků souvisejících s oblastí uvádění dřeva na trh (používán je akronym „EUTR“), které vyplývají z příslušných evropských nařízení. Nabízí se tedy možnost využít systém PEFC C-o-C vytvořený u organizace podle požadavků standardu PEFC C-o-C pro účel prokázání plnění požadavků z oblasti EUTR. V této souvislosti byla na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze zpracována analýza toho, do jaké míry je tato možnost reálná. Po doplnění některých požadovaných náležitostí vyústila tato analýza v roce 2014 v metodiku s názvem „Provázanost systému PEFC C-o-C s požadavky EUTR. Uvedení systému PEFC C-o-C podle požadavků TD CFCS 2002:2013 do souladu s požadavky právních předpisů v oblasti EUTR“. Metodika byla oponována odborníky z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a Českého institutu pro akreditaci. Následně vydalo Ministerstvo zemědělství této metodice osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky.

Pro koho je tato metodika určena?

Především pro podnikající fyzické a právnické osoby, které mají implementován systém spotřebitelského řetězce lesních produktů podle požadavků standardu TD CFCS 2002:2013 a které jsou zároveň hospodářskými subjekty podle nařízení (EU) č. 995/2010. Další cílovou skupinou mohou být hospodářské subjekty bez zavedeného systému spotřebitelského řetězce lesních produktů, které však vlastními silami chtějí dostát požadavkům nařízení (EU) č. 995/2010 a které zároveň hledají inspiraci v nějakých podobných a použitelných systémech – zde konkrétně v systému C-o-C definovaném standardem TD CFCS 2002:2013. Metodika může být zajímavá i pro hospodářské subjekty zapojené do skupinové certifikace PEFC trvale udržitelného hospodaření, které navíc uvádějí na trh vybrané dřevo a výrobky ze dřeva ze suroviny mimo certifikovaný lesní hospodářský celek nebo z pozemků mimo les (např. veřejná zeleň v parcích, břehové porosty, výkupy dříví od jiných vlastníků apod.). V tomto případě je nezbytné, aby taková organizace stanovila a dodržovala postupy pro řízení toku certifikované a necertifikované suroviny. Systém PEFC C-o-C může tento požadavek vyřešit, zároveň potom může implementovaný a auditovaný systém PEFC C-o-C sloužit i k prokázání plnění požadavků z oblasti EUTR.

Co je hlavním cílem této metodiky?

Cílem je poskytnout cílové skupině uživatelů podklad pro uvedení jejich systémů PEFC C-o-C do takového stavu, který bude v souladu s požadavky právních předpisů platných v České republice v oblasti EUTR. Metodika ve výsledku formuluje čtyři opatření, která pokud uživatelé (resp. hospodářské subjekty) ve svých systémech PEFC C-o-C navíc splní, potom plnění jejich povinností v oblasti EUTR je plně v souladu s požadavky právních předpisů z oblasti EUTR v České republice. Díky tomu také uživatelé s implementovaným systémem C-o-C nebudou muset vytvářet duplicitní systémy řešící stejný cíl, kterým je minimalizace rizika uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo výrobků z něho na trh EU. Dalším cílem metodiky je poskytnout těmto organizacím účinnou podporu při prokazování plnění požadavků právních předpisů z oblasti EUTR v případě kontroly ze strany příslušných orgánů.

Kdo je odpovědný za řádnou implementaci?

Systém PEFC C-o-C je založen na dobrovolnosti jeho využití ze strany organizací, resp. hospodářských subjektů. To znamená, že pouze organizace je plně odpovědná za podobu a úroveň udržování svého systému C-o-C. A pokud se rozhodne svůj systém C-o-C využívat pro účely doložení plnění požadavků právních předpisů z oblasti EUTR, potom je opět pouze organizace plně odpovědná za to, že její systém bude požadavkům právních předpisů z oblasti EUTR vyhovovat – po metodické stránce má k tomu posloužit právě uvedená metodika.

Tento článek nepostihuje všechny souvislosti a podmínky použití metodiky. V případě využití systému PEFC C-o-C pro výše popsaný účel je třeba pracovat nejlépe s vlastní certifikovanou metodikou nebo alespoň s její zkrácenou verzí připravenou pro provozní využití. Oba materiály je možné stáhnout v elektronické podobě z webových stránek www.pefc.cz , sekce „Dokumenty ke stažení“. V případě dotazů k uvedené problematice neváhejte kontaktovat autora tohoto příspěvku na emailu: dudik@fld.czu.cz.

Článek vznikl jako součást řešení prací na projektech COST CZ LD14083 a QJ1530032.

Adresa autora:

Ing. Roman Dudík, Ph.D.
Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze

Zdroj: http://www.pefc.cz/, 27. července 2015