Prosvětlením lesa pomáháme vzácným obyvatelům NPP Rendezvous

Národní přírodní památka Rendezvous je kromě Dianina chrámu významná také společenstvy lesních porostů panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru. Staré duby jsou domovem tak významných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský a nádherný krasec dubový.

Všichni zástupci z říše hmyzu vyhledávají osluněné kmeny a silné větve dubů nebo dutiny s trouchem. Stinné (zapojené) porosty je proto nutné prosvětlovat – tím pro tyto druhy vytvoříme optimální podmínky a postupně se změní i vzhled stromů, které budou vytvářet mohutnou, rozložitou korunu.

Foto: tesařík obrovský, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_blackboard1965

Aktivní prosvětlování

V NPP proto Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s lesním závodem Židlochovice na 1,58 ha odstranila podrost a tím uvolnila staré stromy, ale také (na zhruba 0,31 ha) prosvětlila i mladší porost tak, aby koruny zdejších stromů získaly více světla a postupně se rozrůstaly.

Opatření byla konzultována i s národním památkovým ústavem, pečujícím o Lednicko-valtický areál. Výsledkem provedených zásahů tak jsou porosty, které se prostorovou strukturou přibližují historickému stavu a poskytují optimální podmínky pro populace zvláště chráněných druhů.

AOPK ČR kromě odborného naplánování zásahu přispěla i finančními prostředky (140 tis. Kč) Lesnímu závodu Židlochovice, který opatření provedl.

Zachovejme staré stromy

AOPK ČR také usiluje o zachování starých stromů, které jsou domovem vzácných a ohrožených druhů. S ohledem na bezpečnost návštěvníků je potřeba stromy v blízkosti turisticky významných cest ořezávat – to umožní některé stromy, které by jinak museli být pokáceny, ušetřit při zajištění bezpečnosti návštěvníků.

Foto: páchník hnědý, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_viesinsh

Za to náleží Lesnímu závodu Židlochovice náhrada újmy za ztížení lesního hospodaření. Od roku 2017 bylo takto Lesnímu závodu Židlochovice proplaceno více než 222 tisíc Kč.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/