Projekty na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů podpořené Norskými fondy končí, péče o přírodně cenné lokality ale pokračuje dál

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) končí realizaci projektů, jejichž hlavním cílem bylo zajistit na dvanácti „stepních“ a čtrnácti mokřadních lokalitách v péči pozemkových spolků optimální podmínky pro přežití celkem 108 vzácných druhů rostlin a živočichů uvedených v Červených seznamech ohrožených druhů České republiky.

Vybudování dvanácti nových tůní, mozaikové kosení travního porostu, pastva prospívající vzácným druhům hmyzu, to je jen několik z opatření, která probíhala v rámci realizace projektů podpořených grantem z Norských fondů v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu v oblasti podpory Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Foto: kosení luk u Galilejského rybníka, 2022, archiv ČSOP

Projekty Ochrana biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků a Ochrana biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků byly zahájeny v červnu 2021 a jejich hlavní náplní byl soubor opatření zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin, konkrétně vyřezání náletových dřevin, likvidaci invazních druhů rostlin, kosení travních porostů a pastvu, a u mokřadních lokalit také zřizování tůní. Zmíněné projekty skončily k 30. 4. 2024 a na jejich realizaci se kromě ČSOP podílí partneři, kterými je sedm pozemkových spolků.

Foto: Ještěrčí ráj – zrekonstruované pastevní zázemí, 2022, archiv ČSOP

I když projekty končí, práce budou dále pokračovat. Jednotlivé pozemkové spolky, které mají lokality v péči, zajišťují dlouhodobou údržbu těchto i dalších přírodně cenných míst, která je pro zachování co nejvyšší biologické rozmanitosti zásadní.

Úvodní foto: pastviny pod Radonínem, 2023, archiv ČSOP

Zdroj: Český svaz ochránců přírody